Examen (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Meteorologia i Climatologia
Año del apunte 2011
Páginas 1
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA En un mapa del temps de superfície, d’escala 1:60x106, la separació entre la isòbara de 1000 hPa i la de 1005 hPa és d'uns 4 mm (densitat de l'aire 1.2 kg/m3, velocitat angular de rotació de la Terra 1 rev/dia). En un punt situat a latitud 43º N, s'observa un vent de 15 m/s. El vent no segueix exactament les isòbares.
1- Amb els valors de l'enunciat, el gradient de pressions és de les anteriors A: uns 2x10-3 N/m3 2.- La força de Coriolis en l'aproximació geostròfica paral·lela a les isòbares D: Cap de les anteriors A: és negligible 3.- La força de Coriolis per unitat de volum val B: uns 10 N/m3 C: uns 10-3 N/m3 D: Cap B: és perpendicular a les isòbares C: és A: 1.78x10-3 N/m3 C: 2x10-3 N/m3 C: 10-3 N/m3 D: Cap de les anteriors 4.- El vent geostròfic val A: 15 m/s B: 16 m/s C: 17.5 m/s D: Cap de les anteriors 5.- En l'aproximació geostròfica, l'acceleració de Coriolis és anteriors A: 1.5 m/s2 6.- Les dues isòbares estan separades A: 240 km B: 240 m C: 24 km D: Cap de les anteriors B: 2.0x10-3 m/s2 C: 1.7x10-3 m/s2 D: Cap de les 7.- La formació d’oxigen atòmic a partir d’oxigen molecular A: És més fàcil a la troposfera que a l’estratosfera B: És més fàcil a l’estratosfera que a la troposfera C: No es forma oxigen atòmic a l’atmosfera D: Es forma oxigen atòmic arreu i amb la mateixa facilitat 8.- A l’atmosfera hi ha menys oxigen que nitrogen A: Perquè l’oxigen s’ha escapat pel cim de l’atmosfera B: Perquè l’oxigen s’ha combinat amb altres elements de la biosfera C: Perquè l’oxigen es genera a partir de la fotosíntesi i encara no hi ha hagut temps perquè la concentració d’oxigen iguali la de nitrogen D: Totes les respostes anteriors són certes 9.- La llei d’Stefan – Boltzmann A: Indica la quantitat d’energia que, per unitat de temps i per unitat d’àrea emet qualsevol objecte, considerant que emeti com a cos negre.
B: Indica que l’emissió d’energia depèn de T -4 C: Dóna la longitud d’ona a la qual un cos emet la màxima energia D: Indica de quin color és la radiació incident 10.- Es considera que un objecte és un cos negre si A: Absorbeix tota la radiació que li arriba seguint la llei de Stefan-Boltzmann C: No reflecteix gens de radiació D: Totes les anteriors 11.- La baixa solubilitat i la petita reactivitat del nitrogen a l’atmosfera Justifica que no hi hagi concentracions grans d’òxids de nitrogen segueixin a l’atmosfera D: Totes les respostes anteriors són certes B: Emet radiació A: Justifica que hi hagi tant nitrogen B: C: Justifica que les emissions de nitrogen dels volcans 12.- Si com a conseqüència del canvi climàtic d’origen antropogènic, la temperatura mitjana d’un indret determinat augmenta al doble A: L’energia emesa per unitat de temps es dobla B: L’energia emesa per unitat de temps es quadruplica C: L’energia emesa per unitat de temps es multiplica per vuit D: L’energia emesa per unitat de temps es multiplica per setze 13.- La radiació terrestre A: És d’ona llarga 14.- L’aire humit A: És més dens que l’aire sec D: Cap de les respostes anteriors 15.- El camp elèctric a l’atmosfera D: És indiferent: pot tenir qualsevol valor B: És d’ona curta C: És visible D: Cap de les anteriors B: És menys dens que l’aire sec C: Té la mateixa densitat de l’aire sec A: Disminueix amb l’altura B: Augmenta amb l’altura C: És constant amb l’altura 16.- A 800 hPa, una massa d’aire que està per sota del nivell de condensació té una temperatura de 0º C A: La seva temperatura potencial és més gran.
B: La seva temperatura potencial és més petita.
C: La seva temperatura potencial és 0ºC. D: Cap de les anteriors 17.- Una massa d’aire humit està al nivell de condensació rosada coincideix amb la temperatura de la massa d’aire condensa D: Totes les anteriors A: La seva humitat relativa és del 100% B: La temperatura de C: Si la massa d’aire segueix ascendent, el vapor d’aigua es 18.- Si es fa un sondeig de la temperatura, perquè una atmosfera sigui estable A: Una condició necessària i suficient és que la temperatura augmenti amb l’altura B: Una condició necessària i suficient és que la temperatura disminueixi amb l’altura C: Si estem per sota del nivell de condensació, simplement cal que el gradient vertical de la temperatura sigui, en valor absolut, més petit que el gradient vertical adiabàtic D: Cap de les anteriors 19.- Una massa d’aire humit, en ascendir per l’atmosfera per sobre el nivell de condensació A: Es refreda més ràpidament que una massa d’aire sec B: Es refreda més lentament que una massa d’aire sec C: Es refreden igual D: Cap de les anteriors 20.- La pressió atmosfèrica A: A la superfície experimenta variacions de l’ordre d’un 10% variacions de l’ordre d’un 100% C: No varia D: Cap de les anteriors B: A la superfície experimenta ...