Ejercicios fisiologia humana 5 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 17/10/2014
Descargas 3
Subido por

Descripción

Segundo bloque de la asignatura de Fisiologia Humana

Vista previa del texto

Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 17:40 Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida Campus Virtual de la UB La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314F ▶ Bloc temàtic 4: Fisiologia Cardiovascular ▶ Autoavaluació: cardiovascular Navegació pel qüestionari 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Començat el Estat Completat el Temps emprat Punts Qualificació 6 13 14 Acaba la revisió Pregunta 1 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta dilluns, 9 desembre 2013, 17:31 Acabat dilluns, 9 desembre 2013, 17:38 6 minuts 53 segons 10,30/14,00 7,36 sobre 10,00 (74%) Quin seria el cabal cardíac d'un individu que té una FC de 62bmp, volum diastòlic final de 136ml i volum sistòlic de 74ml? ¿Cuál el gasto cardíaco de un individuo con FC de 62bpm, volumen diatólico final de 136ml y volumen sistólico de 74ml? Trieu-ne una: a. 5420ml/min.
b. Amb els valors que tenim no podem calcular el cabal cardíac.
Con estos datos no se puede calcular el gasto cardíaco.
c. 4.588ml/min.
d. 5.240ml/min.
Sense resposta Pregunta 2 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Si sabem el valor del volum diastòlic final, quin altre paràmetre necessitem coneixer per a determinar el volum sistòlic? Si conocemos el valor del volumen diastólico final, que otro parámetro debemos saber para poder determinar el volumen sistólico? Trieu-ne una: a. el volum minut b. la precàrrega c. el volum sistòlic final d. la freqüència cardiaca e. la postcàrrega Sense resposta Pregunta 3 El marcapasos del cor es el Parcialment correcte fibres autorrítmiques es propaga a les fibres contràctils del miocardi les quals es Puntuació 0,90 sobre 1,00 Marca la pregunta nodul sinusal . El potencial d'acció que generen les despolaritzen . Durant la fase de despolarització mantinguda (meseta) es produeix una entrada de de l'espai intersticial al citoplasma juntament amb una LEC. La entrada calci de calci sortida de del LEC al LIC desencadena la potasi entrada calci del LIC al de del reticle sarcoplasmàtic cap al citoplasma afavorint la contracció muscular. Un fàrmac que bloquegi els canals de calci a la membrana de la cèl·lula miocàrdica ocasionarà un/a disminució de la contracció muscular.
El marcapasos del corazón es el (nódulo sinusal - nódulo auriculo-ventricular - haz de His). El potencial de acción que generan las fibras autorrítmicas se propaga a las fibras contráctiles del miocardio las cuales se (despolarizan - repolarizan - hiperpolarizan). Durante la fase de despolarización mantenida o fase de meseta se produce una entrada de (sodio - calcio - potasio) del espacio intersticial al citoplasma junto a una (entrada - salida) de (sodio - calcio - potasio) del LIC al LEC. La (entrada - salida) de (sodio - calcio - potasio) del LEC al LIC desencadena la (entrada salida) de (sodio - calcio - potasio) del retículo sarcoplásmico al citoplasma favoreciendo la contracción muscular. Un fármaco que bloquee los canales de calcio de la membrana de la célula miocárdica ocasionará un/a (disminución - aumento) de la contracción muscular.
Pregunta 4 Correcte En quin moment del cicle cardíac la pressió de l'artèria aorta és més baixa? En qué momento del ciclo cardíaco la presión de la arteria aorta es mas baja? https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=161123 Página 1 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 17:40 Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Just abans de l'obertura de la vàlvula semilunar aòrtica.
Justo antes de la apertura de la válvula semilunar aórtica.
b. Just després de l'obertura de la vàlvula semilunar aòrtica.
Justo después de la apertura de la válvula semilunar aórtica.
c. A la meitat de la diàstole.
A la mitad de la diástole.
d. el final de la diàstole ventricular e. Just abans de l'obertura de les vàlvules auriculoventricular.
Justo antes de la apertura de las válvulas auriculoventricular..
Sense resposta Pregunta 5 Indiqui perquè el nòdul sinoauricular o sinusal és marcapassos fisiològic del cor: Correcte Indiqui porque el nódulo sinoauricular o sinusal es el marcapasos fisiológico del corazón: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Perquè té un potencial de repòs inestable.
Porqué tiene un potencial de reposo inestable.
b. Perquè el seu ritme de descàrrega de potencials d'acció és la més elevada del sistema de conducció.
Porque su ritmo de descarga del potencial de acción es la más elevada del sistema de conducción.
c. Perquè la repolarització ràpida es deguda a la sortida de K+.
Porqué la repolarización se debe a la salida de K+.
d. Perquè la despolarització ràpida es deguda a l'entrada de Na+.
Porque la despolarización rápida se debe a la entrada de Na+.
Sense resposta Pregunta 6 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta El complex QRS de l’ECG es correlaciona amb ....................... del potencial d’acció.
El complejo QRS del E.C.G se correlaciona con ....................... del potencial de acción.
Trieu-ne una: a. la fase de despolarització mantinguda o plateau la fase de despolarización mantenida o meseta o plateau b. la fase d'apertura del canals de Ca2+ voltatge dependents la fase de apertura de los canales de Ca2+ voltaje dependientes c. la fase de despolarització ràpida la fase de despolarización rápida d. la fase d'apertura del canals de K+ voltatge dependent la fase de apertura de los canales de K+ voltaje dependientes Sense resposta Pregunta 7 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta La desnutrició pot ser causa d'edema (retenció de líquid a l'espai intersticial) perquè: La desnutrición puede ser causa de edema (retención de líquido en el espacio intersticial) porqué: Trieu-ne una: a. els vasos limfàtics estan obstruits.
los vasos limfáticos están obstruidos.
b. la concentració de proteïnes en el líquid intersticial és superior a la concentració de proteïnes en el plasma.
la concentración de proteínas en el líquido intersticial es superior a la concentración de proteínas en el plasma.
c. no hi ha suficients nutrients per a la correcta síntesi de proteïnes plasmàtiques.
no hay suficientes nutrientes para la correcta síntesis de las proteínas plasmáticas.: d. es produiex un augment de la pressió arterial com a conseqüència d'una anèmia per desnutrició.
se produce un aumento de la presión arterial como consecuencia de una anemia por desnutrición.
Sense resposta https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=161123 Página 2 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 17:40 Pregunta 8 El moviment del fluxe global cap a l'interior dels capil·lars s'anomena.....
Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 El movimiento del flujo global hacia el interior de los capil·lares se conoce como....
Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Filtració.
Filtración..
b. Absorció Absorción.
c. Pressió hidroestàtica capil·lar.
Presión hidroestática capilar.
d. Pressió osmòtica coloïdal.
Presión osmótica coloidal.
Sense resposta Pregunta 9 Quina d'aquestes substàncies és vasoconstrictora? Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 ¿Cuál de estas sustancias es vasoconstrictora? Marca la pregunta Trieu-ne una: a. PNA PNA.
b. Vasopresina o ADH.
Vasopresina o ADH.
c. Disminució d'O2 a les arterioles sistèmiques Disminución de O2 a las arteriolas sistémicas.
d. Histamina.
Histamina.
Sense resposta Pregunta 10 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta L'adrenalina ocasiona vasodilatació quan estimula els receptors ................... del múscul llis vascular.
La adrenalina ocasiona vasodilatación cuando estimula los receptores ................ del músculo liso vascular.
Trieu-ne una: a. beta 3 adrenèrgics b. beta 1 adrenèrgics c. alfa adrenèrgics d. beta 2 adrenèrgics Sense resposta Pregunta 11 La unió de la noradrenalina als receptors beta 1 del miocardi contràctil ocasiona: Correcte La unión de la nooradrenalina a los receptores beta 1 del miocardio contráctil ocasiona: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Augment de la sortida de calci a l'espai intersticial, ocasionant disminució de la freqüència cardíaca.
Aumento de la salida de calci al espacio intersticial ocasionando disminución de la frecuencia cardíaca.
b. Augment de la sortida de calci i sodi a l'espai intersticial, ocasionant disminució de la contractilitat.
Aumento de la salida de calcio y sodio al espacio intersticial ocasionando una disminución de la contractilidad miocárdica.
c. Augment de l'entrada de calci i sodi a l'espai intracel·lular, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la entrada de sodio y calcio al espacio intracelular, ocasionando una despolarización de la membrana y aumento de la frecuencia cardíaca.
d. Augment de l'entrada de calci a l'espai intracel·lular, ocasionant augment de la contractilidad miocárdica.
Aumento de la entrada calcio al espacio intracelular, ocasionando aumento de la contractilidad miocárdica.
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=161123 Página 3 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 09/12/13 17:40 Sense resposta Pregunta 12 Si disminueix la pressió arterial, s'activaran tots els següents mecanismes EXCEPTE: Incorrecte Si disminuye la presión arterial, se activarán los siguientes mecanismos EXCEPTO: Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Vasoconstricció arteriolar i venosa.
Vasoconstricción arteriolar y venosa.
b. Augment del retorn venós.
Aumento del retorno venoso.
c. Augment del volum sistòlic Aumento del volumen sistólico.
d. Activació del sistema nerviós parasimpàtic.
Estimulación del sistema nervioso parasimpático.
Sense resposta Pregunta 13 Si disminueix la pressió arterial, indiqui quin dels següents mecanismes s'activarà: Correcte Si disminuye la presión arterial, indique cuál de los siguientes mecanismos se activará: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Estimulació dels receptors muscarínics del vasos sanguinis.
Estimulación de los receptores muscarínicos de los vasos sanguíneos.
b. Secreció del pètid auricular natriurètic.
Secreción del péptido auricular natriurético.
c. Augment de l'estimulació miocàrdica per d'acetilcolina Aumento de la estimulación miocárdica por acetilcolina.
d. Augment del volum minut o cabal cardíac Aumento del volumen minuto o gasto cardíaco.
Sense resposta Pregunta 14 El reflexe baroreceptor.....
Correcte El reflejo barorreceptor.....
Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Manté el fluxe sanguini a tots els òrgans a uns nivells molt similars.
Mantiene el flujo sanguíneo a todos los órganos a unos niveles muy similares.
b. Desencadena un augment de la pressió arterial i augment del cabal cardíac.
Desencadena un aumento de la presión arterial y del gasto cardíaco.
c. Manté la presió arterial mitjana a uns nivells gairebé constants.
Mantiene la presión arterial media a unos niveles casi constantes d. Controla la resistència perifèrica.
Controla la resisténcia periférica.
Sense resposta Acaba la revisió Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida) 1314F https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=161123 Página 4 de 4 ...