04. Capítols 4 al 9 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Galènica 3 i Gestió de la Qualitat
Año del apunte 2017
Páginas 13
Fecha de subida 11/06/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

CTRIGUERO GMP CAPÍTOL IV – DOCUMENTACIÓ La Documentació és una part fonamental del sistema de Garantia de Qualitat.
Si una cosa no esta documentada, apuntada, l’inspector pensarà que no s’ha fet.
OBJECTIUS DOCUMENTACIÓ: - Manera de demostrar que s’estan complint especificacions - Que el personal esta fent el que ha de fer i quan toca - No hi ha diferencies degudes al mètode - Proveeix la traçabilitat “audit trail”  traçabilitat de totes les dades - Historia de tots els lots CARACTERÍSTIQUES: - Que no tingui errades - Acurat - Complet i verificat - Clar - Llegible - Permanent - Etc.
Per fabricar un medicament el laboratori fabricant necessita la memòria tècnica Registre de especificacions que s’han de complir Per poder començar a fabricar un medicament es necessita: - Informació sobre les primeres matèries i material de condicionament i especificacions - Informació sobre especificacions dels productes intermitjos - Informació sobre especificacions del producte acabat.
Per fabricar medicaments necessitem tenir - FORMULA PATRÓ: Denominació del producte, forma farmacèutica, llistat de materials de partida, rendiment esperat, etc.
- MÈTODE PATRÓ: Informació sobre l’emplaçament, equips, instruccions de fabricació i controls en procés Hi ha laboratoris que la formula patró i el mètode s’uneixen en un sol document = GUIES DE FABRICACIÓ Un cop ens posem a fabricar un lot, cal DOCUMENTAR TOT el procés.
A les practiques la guia incorpora: - Formula - Mètode - Acondiconament - Etiquetatge Hi ha lab que ho fan per separat 1 CTRIGUERO TIPUS DE DOCUMENTS: · PROCEDIMENTS: aquí no s’escriu. Donen INFORMACIÓ sobre un procés/activitat - PNTs.
- Protocols - Mètodes de control de qualitat - Instruccions de treball - Etc.
PNT Que, com quan...
Per facilitar seguir-lo es van fer les IT (Instruccions de Treball) -> es mes simplificat Es per estandarditzar Hi ha molts, tots els que necessitem · REGISTRES: apuntem dades, manuals o electròniques -> estan vinculats amb un procediment. Dades registrades - Plantilles - Plans de calibratge - Plasn de validació - Logbooks - Etc.
Tot s’ha de registrar Impresos: facilita que no s’oblidi apuntar qualsevol cosa · ALTRES: per consultar, Documentació externa, no generada pel propi laboratori - Especificacions de matèries primeres - Normatives - Farmacopea - Etc.
- Tot ha d’estar en un format estandarditzat - Control de les edicions obsoletes i vigents: quan es fa una nova versió s’ha de destruir totes les copies de la obsoleta, excepte la original que es sol guardar amb un segell de “Obsoleta” (perquè no hi hagi la possibilitat de que algú la utilitzi) - Revisió i aprovació dels documents: no es pot treballar amb documents que no estiguin aprovat - Control de canvis: no es pot modificar cap document sense autorització - Frases curtes i instruccions en imperatiu Els documents relacionats amb la fabricació, s‘han de guardar el temps de caducitat + 2 anys.
S’ha de conservar perquè es la única via per mantenir o fer inspecció. Es basaran sempre en la documentació 2 CTRIGUERO Registre: Lletra clara, llegible i amb tinta indeleble.
Cada entrada de dades s’ha de fer just en el moment que es produeix.
Correcció d’errors: Ralla per sobre, deixant visible la dada d’abans, es posa la raó, data i nom SISTEMES INFORMATITZATS S’ha de protegir contra danys tant físics com electrònics  fer copies de seguretat.
Important comprovar que les copies de seguretat es poden recuperar Es important assegurar que el sistema informàtic permet fer les copies impreses en cas de necessitarles.
“Audit trial”  traçabilitat i integritat de les dades La FDA publica totes les incidències de GMPs a les Warning Letters -> cartes publiques a la seva web RECORDAR!: - Apuntar les dades immediatament - No dependre de la memòria, sempre buscar el PNT - Firmar els registres - Fer be la correcció d’errors - No documentar la feina d’una altre persona a no ser que tinguis la designació especifica - Etc.
GMP CAPÍTOL V - PRODUCCIÓ DE MEDICAMENTS FABRICACIÓ = Producció (cap. 5) + CQ (cap. 6) Les operacions de producció farmacèutica hauran de seguir procediments clarament definits i complir les normes de correcta fabricació amb la finalitat d’obtenir productes de la qualitat requerida conforme a les autoritzacions de Fabricació i Comercialització Fases Producció: - Compres: si compres qualitat és molt més senzill - Enviament des del procediment - Recepció al laboratori - Mostreig - Quarantena - Control de qualitat - Magatzem - Producció - Distribució Son activitats d’acceptació: per passar d’una a una altre, s’ha de mirar que està be.
3 CTRIGUERO Ex: arriba del proveïdor un producte en un camió que abans havia portat peix. Persona de recepció va pensar que podia haver risc de contaminació.
Recepció han de comprovar si es el producte que es, el pes que s’ha dement... si esta malament ja no es continua La gent que fa aquestes activitat ho ha de tenir clar TRAÇABILITAT Tant en la producció com en la distribució.
Conèixer la historia del lot.
De on ve, per on ha passat, quin equip, quan caduca, etc.
Els inspectors miraran que tot sigui traçable La traçabilitat també la demanen en el sistema de distribució. S’ha de saber on van totes les unitats que s’han fabricat -> ajudarà a reclamacions i retirades.
CADENA D’APROVISIONAMENT Proveïdors API  fabrica  distribució  oficina de farmàcia RECEPCIÓ DE MATERIALS - Es una responsabilitat de magatzem - Primera etapa del flux de materials - Requereix tasques administratives - Tasques d’emmagatzematge - Procediment d’acceptació o rebuig escrit.
INSPECCIÓ DE LA RECEPCIÓ: Comprovar: - Albarà d’entrega del proveïdor - Nom de la matèria prima - Copia de la comanda - Aspecte extern dels paquets/envasos - Pes, mida i nombre de paquets - Etiquetes identificatives - Albarà de recepció EMMAGATZEMATGE DE MATERALS - S’han d’identificar tots els envasos - S’ha de seguir el sistema FIFO (el primer que entra és el primer que ha de sortir) - Gestió de les ubicacions del magatzem  sistema informàtic (SAP) - Material imprès separat de les primeres matèries  per evitar robatoris - Gestió de devolucions de producció/condicionament  ha d’estar separat perquè ningú hi pugui accedir.
- Ordre - Condicions especials de conservació 4 CTRIGUERO QUARANTENA Aïllament físic o informàtic Pendent de control de qualitat MOSTREIG S’han d’evitar contaminacions creuades S’ha de seguir PNT Identificar tots els envasos que s’han mostrejat Etiquetar correctament PESADA DE PRIMERES MATÈRIES - Pesar únicament a la zona de pesada - Pesar a quantitat exacta - Seguir el PNT - Comprovar a pesada dures persones (o la balança pot controlar -> si et passes es posa vermell) - Separar el gènere pesat - Transport en pallets engabiats o retractilats - Documentació del lot-> Ja no es pot separar PREPARACIÓ DE MATERIALS DE CONDICIONAMENT - Entregar la quantitat indicada i un excés conegut - Manipular els materials primaris en els contenidors originals - Preparar únicament un material al mateix temps - Transportar en cubetes o palets retractilats FABRICACIÓ Sempre sota guia de fabricació - Nº de lot - Producte - Quant de temps s’ha de barrejat - Etc.
Quan es tinguin pesades són sistemes crítics i necessita doble control RECONCILIACIÓ de materials: quan estem fent producte no ens pot sobrar material però el d’acondicionament es posa una mica més que ha de sobrar.
Al final s’ha de contar Ex: 1005 estutxos -> 995 producte correcte, s’han fet malbé 5 prospectes -> he gastat 1000 estutxos, per tant m’han de sobrar 5  si han sobrat més, el producte no podria sortir al mercat (hi haurà que no porten l’estoig correcte) PRODUCCIÓ: · Planificació : - Ordre de fabricació - Lot i Nº de Lot ◦ - Guia de fabricació 5 CTRIGUERO · Pesada de Matèries Primes - Cabines de pesades i calibració de balances - Sistemas de control i doble verificació de pesos - Reconciliació de materials i identificació - Neteges · Formulació - Guia de fabricació i PNT’s - Identificació de sales, equips i contenidors - Homogeneïtat de la mescla de Principis Actius i Excipients - Contaminacions creuades - Controls en procés - Balanç de materials - Producte entremig - Neteges És obligatori treballar amb processos VALIDATS= fa el que està previst que faci.
Ho validem tot: - Processos - Maquines - Neteges - Etc “Validació és establir una evidència documentada que asseguri amb un alt grau de garantia que un procés específic produirà consistentment un producte” Per tant, un procés validat “és un procés sense problemes per a produir qualitat” CONTROL DE QUALITAT És imprescindible per alliberar els productes al mercat S’ha de guardar sempre mostra a la mostrateca CQ agafa les mostres i mira si compleixen especificacions Allibera el producte -> el director tècnic tindrà guia de fabricació i certificat de qualitat -> podrà alliberar el producte.
S’ha d’arxivar la guia de fabricació per posteriors inspeccions Producte conforme /no conforme Per sortir al mercat -> mateixes normes que fabricació: - Normes FIFO - Condicions de conservació - Preparació comandes - Condicons pel transport - Registre del dest´de cada lot - Preparació enviaments/PNT - Devolucions i reclamacions Sempre Millora continua.
6 CTRIGUERO GMP CAPÍTOL VI – CONTROL DE QUALITAT CONTROL DE QUALITAT= part de la GMP que es refereix al mostreig, especificacions i assajos, i al procediment d’organització, documentació i aprovació que garantitzen l’execució real dels assajos necessaris i pertinents, i que els materials no quedin aprovats per a la seva distribució i venda fins que la seva qualitat hagi estat considerada satisfactòria Assegurar la qualitat del producte.
DIFERENCIA ENTRE CONTROL I GARANTIA DE QUALITAT: Garantia de qualitat es refereix a tots els aspectes involucrats d’alguna manera en la qualitat d’un producte.
Garantia va directament relacionada amb la seguretat El sistema de Garantia de qualitat engloba el Control de Qualitat Tot laboratori titular d’autorització de comercialització ha de tenir obligatòriament un laboratori de control de qualitat amb personal qualificat i equips i locals adequats, així es podran fer decisions fiables, medicament eficaços i segurs El laboratori de CQ te un responsable, que NO pot ser el mateix que el de producció.
Control de Qualitat TASQUES: - Comporta una gestió documental: Establiment, validació implementació de processos de Control de Qualitat - Es important l’etiquetatge dels envasos, materials i productes - Estudis d’estabilitat i estabilitat “on going” = de tots els productes que ja surten al mercat.
- Tmb s’encarrega de la investigació de les OOS = Out of specification - Tmb encarregat de fer anàlisi i aprovació de primeres matèries i matèries d’acondicionament, de productes intermitjos - Ha de generar el certificat d’anàlisis - Control de procés - Cal·libració i qualificació dels equips - Gestió de residus, solucions i patrons - Altres: validació de les neteges Tot això genera molta documentació: - Especificacions - PNTs - Protocols - Registres - Etc.
7 CTRIGUERO CONTROL DE QUALITAT EN LA FABRICACIÓ: Si compleix, Direcció tècnica allibera el Lot Si no es apte, pot passar que: - Es rebutgi - Es modifiqui GESTIÓ DE MATERIES PRIMERES: · RECEPCIÓ: Arriba matèria primera amb certificat d’anàlisi del proveïdor  passa a quarantena física o informàtica  li assignem un identificador es registra un document on s’indica quin mètode d’anàlisis s’ha de fer · MOSTREIG: - Noves - Reanalisis: per allargar una mica la caducitat S’ha de disposar d’una zona de mostreig específic: zona de flux laminar, utensilis adequats pel mostreig...
El mostrejador ha de ser una persona entrenada, ha d’anar adequadament vestida S’adaptaran els epis (equips de protecció: guants, mascareta...) al que es mostregi S’ha de tenir en compte la conservació de les mostres · ANÀLISI: Es fan totes les analítiques corresponents i s’ha de complementar la llibreta de registre dels anàlisis i resultats Els resultats han de ser sempre traçables · APROVACIÓ Segons els resultats tindrem productes aptes i no aptes, que es pot etiquetar o es gestiona a nivell informàtic El director tècnic és el que dona validesa o no al certifica Si s’aprova passa al magatzem i passa a producció Si no, cal per una investigació OOS i/o retornar el proveïdor.
8 CTRIGUERO · REANALISI Un cop un producte arriba a la data de re-test, caducitat, la matèria primera no pot tornar-se a utilitzar fins que no es fa un reanàlisi En funció dels resultats: Apte o No apte ALLIBERAMENT DE LOTS 2 tipus: - PAT/RTR - PARAMÈTRIC · PAT /RTR Process Analytical Technology Alliberament en temps real PAT: mètodes analítics que es fan servir La qualitat ha d’estar des del disseny del procés i s’ha de mantenir durant tot el procés de producció.
Si es manté no caldria fer control de producte acabat Es fan controls en procés Es una manera de controlar tant be la producció per no fer control de producte acabat Ofereix garantia que el producte te la qualitat esperada en base a informació recollida del procés de fabricació i en compliment d’exigències específiques.
· ALLIBERAMENT PARAMETRIC: S’aplica a productes en envàs final en què s’aplica una esterilització terminal per vapor, calor sec o radiacions ionitzants.
S’accepta que un conjunt complet d’assajos i controls durant el procés (temperatura, pressió, temps, indicadors fisicoquímics, etc.) poden garantir que el producte acabat compleix les especificacions en major grau que els assajos sobre producte acabat, i que no és necessària la realització d’un test d’esterilitat com a control de qualitat de producte acabat.
S’ha de fer moltes proves per demostrar que les condicions d’esterilització son tant bones que després no cal fer control microbiològic del producte acabat ALTRES ASPECTES DEL CONTROL DE QUALITAT ESTABILITAT EN CURS Un cop comercialitzat un medicament es fa avaluació de l’estabilitat en el seu envàs final i d’acord amb un programa de controls continu i adient.
Detecció de qualsevol canvi en la seva estabilitat Protocol de l’estudi d’estabilitat en curs: - Inclou el període de validesa del producte - Estudi d’una sèrie de paràmetres específics 9 CTRIGUERO RESULTATS FORA D’ESPECIFICACIONS: - Investigació dels resultats fora d’especificacions o tendència anòmala - En lots comercials cal comunicar-ho a les autoritats competents - Analitzar el possible impacte en els lots en el marcat TRANSFERENCIA ANALITICA Hi ha laboratori que transfereix (laboratori de transferència) i laboratori que rep la informació (laboratori receptor) La validació original del mètode s’ha de revisar per assegurar el compliment amb els requisits.
Estudi comparatiu per identificar qualsevol validació suplementaria que s’hagi de fer abans de començar el procés de transferència Protocol detallat: - Identificació del assaig a realitzar i es mètodes analítics rellevants que es transfereixen - Identificació dels requisits addicionals de formació - Identificació dels patrons i les mostres a analitzar - Identificació de qualsevol condició especial de transport i conservació dels productes d’assaig Quan procedeixi, els requisits específics descrits en altres guies europees han de considerarse per mètodes analítics particulars.
RESUM TASQUES MES REPRESENTATIVES: 10 CTRIGUERO GMP CAPITOL VII - FABRICACIÓ I ANÀLISI PER TERCERS, PRODUCCIÓ I ANÀLISIS PER CONTRACTE Qualsevol activitat inclosa en la guia de NCF que sigui subcontractada ha d’estar adequadament definida, acordada i controlada per evitar malentesos que puguin portar a un producte o operació de qualitat insatisfactòria.
Un Laboratori titular contracte un laboratori tercer per fabricar el seu producte.
Hi ha laboratori contractant, laboratori contractat i contracte · AGENT CONTRACTANT: - Es el responsable d’avaluar la legalitat, idoneïtat i competència del contractat per portar amb èxit les activitat subcontractades - Ha de proporcionar al contractat tota la informació i coneixements necessaris per realitzar les operacions d’acord amb la normativa vigent.
- Ha de ser responsable de la revisió i avaluació dels registres dels resultats relacionats amb les activitats subcontractades.
· AGENT CONTRACTAT - Ha de complir NCF i estar autoritzat com laboratori fabricant - No ha de subcontractar a tercers ninguna part del treball sense que el contractant ho hagi avaluat i aprovat prèviament - No ha de fer canvis, fora dels termes del contracte, sense autorització del contractant - Ha d’acceptar inspeccions per part de les autoritats competents · CONTRACTE - S’ha de redactar un contracte entre les 2 parts que especifiqui les responsabilitats respectives i formes de comunicació en relació amb les activitats subcontractades - El contracte ha de descriure clarament qui assumeix la responsabilitat de cada etapa de la activitat subcontractada - El contractant ha de tenir a la seva disposició tots els registres relacionats amb les activitats subcontractades - Ha de permetre al contractant auditar les activitats subcontractades.
ACTIVITATS: - Qui compra les primeres matèries - Qui fa el control de qualitat - Qui allibera el lot? Poden alliberar director tècnic del lab fabricant com el del lab que contracta, però si hi ha retirada de producte o algo aniran a buscar al titular (el que contracta) - Qui controla el lot? També depèn del contracte, ho pot fer el fabricant o el que contracta 11 CTRIGUERO GMP CAPÍTOL VIII – RECLAMACIONS, DEFECTES DE QUALITAT I RETIRADES DE PRODUCTE Amb el fi de protegir la salut publica i la salut animal, s’han d’establir un sistema i procediment apropiats per registrar, avaluar, investigar i revisar reclamacions que inclouen defectes potencials de qualitat  S’ha de retirar de forma ràpida i eficaç S’han de retirar també els medicaments que s’estiguin fent servir en assajos clínic RECLAMACIONS DE QUALITAT El personal Responsable ha d’estar entrenat i experimentat i s’ha d’encarregar de la gestió de reclamacions i de les investigacions de defectes de qualitat per decidir les mesures que s’han de prendre per gestionar qualsevol risc potencial, inclosa la retirada del producte Han d’haver-hi Procediments escrits que descriguin les mesures a prendre i un Registre de totes les reclamacions rebudes Primer es fa una verificació i anàlisis a la muestroteca S’ha de revisar tota la documentació de producció, registres de distribució (productes sensibles a la Tª), etc.
Es posa en marxa el SISTAMA CAPA= accions correctives i accions preventives que posarà el laboratori perquè No torni a passar aquesta incidència EXEMPLE BALANÇA: Hoy (Sept 2010) un cliente ha realizado una reclamación porque dice que los comprimidos de XXX debían pesar 300 mg y pesan 250 mg.
Hemos pesado las contramuestras de nuestra muestroteca y realmente pesan 250 mg. En las libretas de laboratorio consta en todo momento 300 mg, pesados con la balanza CG-15, calibrada en fecha Abril2010.
Que debemos hacer para determinar la causa de la incidencia y para realizar una acción preventiva para que no vuelva a pasar? Ara cada mati abans de fer servir es verifica amb una pesa.
->!!! EXAM KPI: Key Performance Indicator Mesura d’algun paràmetre que es considera molt important per un negoci. (afecta a totes les industries) Son punt molt importants que els hi interessa a les empreses per millorar.
Hi ha de molts tipus i afecten a diferents àrees de la industria farmacèutica Exemples: - La mesura de temps de resposta front una reclamació ha de ser inferior a 2 dies - % d’unitats defectuoses per lot - Quantitat d’hores per producte (quan menys hores, mes benefici) - Cost per unitat (PODRIA ESTAR LLIGAT AL CAPITOL 5 DE PRODUCCIÓ) 12 CTRIGUERO RETIRADES El personal responsable ha de ser entrenat i experimentat Han d’haver-hi procediments establerts per escrit  Retirada organitzada, àgil i eficaç (sobretot a nivell de magatzems) Els productes retirats han d’identificar-se i emmagatzemar-se separadament en una zona segura fina la decisió del seu destí final.
La AEMPS a la web pot enviar-te les alertes GMP CAPITOL IX - AUTOINSPECCIONS Comprovar el grau de compliment de la companyia S’ha de fer anual Els Responsables no són el equip implicat en el departament auditat Temes a inspeccionar en programa Registre, responsables, data i mesures correctives AUDITORIES Els americans i els europeus no tenen el mateix punt de vista Es prepara la auditoria en funció de qui ve a auditar Els de la FDA són molt més estrictes.
FDA: “I don’t believe it until I see it” EU: “I trust you, let me see” 13 ...