Tema 1 (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Año del apunte 2012
Páginas 4
Fecha de subida 21/02/2015
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: LA CÈL·LULA ORÍGENS DE LA CÈL·LULA Fa uns 4 milions d’anys, a l’atmosfera no hi havia oxigen, després de l’aparició del oceans i dels continents van aparèixer les primeres cèl·lules, aquestes eren anaeròbiques i l’energia l’aconseguien de la fermentació. Al cap d’uns anys van aparèixer les cèl·lules fotosintètiques, que també eren anaeròbiques. Quan els nutrients es van anar consumint, aquestes cèl·lules van evolucionar fins a poder alliberar oxigen a través de la fermentació. Gràcies a aquestes cèl·lules, l’oxigen es va acumular a l’atmosfera i van aparèixer les primeres cèl·lules que oxidaven els nutrients (oxigen) i totes eren procariotes (sense nucli, sense orgànuls membranosos, amb DNA circular, molt petites, unicel·lulars i de formes molt variables).
Fa 1’6 milions d’anys van sorgir les primeres cèl·lules eucariotes, eren anaeròbiques i després van passar a ser aeròbiques.
Com va aparèixer la cèl·lula eucariota ancestral (anaeròbica): L’aparició de la cèl·lula eucariota ancestral (la primera eucariota) s’explica a través de la TEORIA CARIOGÈNICA, aquesta explica que a partir de la cèl·lula procariota ancestral es va produir una invaginació de la membrana que va envoltar el material genètic i es va formar un sistema membranós intern (reticle).
Com passa a respirar? TEORIA ENDOSIMBIÒTICA: Explica que l’eucariota ancestral va fer una simbiosi (o endocitosi) d’un bacteri aeròbic i va acabar donant mitocondris que van permetre a l’eucariota fer la respiració. Els cloroplasts (o plastidis) provenien d’un bacteri fotosintètic que també va fer simbiosi amb una eucariota ancestral.
Aquesta teoria es considera vàl·lida observant que la mida dels mitocondris i cloroplasts és semblant a la dels bacteris, a mes a més, tant mitocondris i cloroplasts tenen doble membrana, DNA i enzims propis, i els dos es fissionen i fusionen.
COMPARACIÓ PROCARIOTA-EUCARIOTA CARACTERÍSTIQUES Mida PROCARIOTA Petita (poques micres) Membrana nuclear porosa Orgànuls Microtúbuls Microfilaments Filaments intermedis Exocitosi i endocitosi Forma de divisió nuclear No EUCARIOTA Gran (10-50 vegades major que la procariota) Sí No No* No* No* No Fissió Sí Sí Sí Sí Sí Mitosi i meiosi Material genètic Transcripció a RNA Ribosomes DNA circular amb algunes proteïnes Poca Petits (70s) DNA en forma de cromatina Molta Grans (80s) i 70s als mitocondris/cloroplasts *Algunes proteïnes homologues a l’actina estan relacionades amb fenòmens de les procariotes PARTS DE LA CÈL·LULA EUCARIOTA NUCLI: Es troba al centre de la cèl·lula animal i desplaçat a la perifèria en la cèl·lula vegetal. Aquesta estructura és molt gran i dirigeix totes les funcions de la cèl·lula, ja que en el seu interior hi ha el material genètic (protegit pel nucli).
També separa la replicació i transcripció (en el nucli) de la traducció (en el citoplasma).
El nucli està format per: -Embolcall nuclear de doble membrana, té porus nuclears que permeten el pas de molècules (per exemple permeten la sortida de RNA o RNA ribosòmic per poder fer la traducció). Dins del nucli el DNA està en forma de cromatina (DNA + proteïnes), en les eucariotes el DNA és lineal. L’embolcall conté: -Membrana nuclear interna - Membrana nuclear externa).
-Dins el nucli també hi ha compartiments especialitzats en una funció determinada (són zones no membranoses), són molècules que actuen formant estructures d’una funció determinada (ex/ heterocromatina, nuclèol…).
Hi ha dos tipus de cromatina: la eucromatina, no gaire condensada, que sí es transcriu, i l’heterocromatina, més condensada i que no transcriu, a les imatges apareix més fosca i es troba enganxada a la membrana.
RETICLE ENDOPLASMÀTIC: Està format per una sèrie de membranes replegades que s’estenen a través del nucli, fins i tot la membrana nuclear externa i la del reticle estan unides.
Diferenciem dos tipus de reticle segons les seves característiques: -Reticle endoplasmàtic llis: no té ribosomes, format per túbuls. Implicat en la síntesi de lípids i l’emmagatzematge i transport de calci, proteïnes, lipoproteïnes...
-Reticle endoplasmàtic rugós: té ribosomes enganxats, està implicat en la síntesi de proteïnes i emmagatzema i transporta proteïnes o lipoproteïnes.
La major part dels lípids i proteïnes que es formen al reticle endoplasmàtic viatgen fins a l’aparell de Golgi a través de les vesícules de secreció.
APARELL DE GOLGI: Està format per unes estructures anomenades dictiosomes, cadascun comprèn unes 6 o 7cisternes. L’orgànul té una cara d’entrada de molècules (anomenada CIS) i una altra de sortida (TRANS). Les molècules formades al reticle entren pel CIS i surten pel TRANS i van a parar a diferents llocs (endosomes, lisosomes, fora de la cèl·lula…).
La funció de l’aparell de Golgi és modificar les molècules sintetitzades al reticle i repartir-les a diferents llocs de la cèl·lula a través de la formació de les vesícules de secreció. El Complex de Golgi també s’encarrega de la síntesi de polisacàrids. També forma els lisosomes primaris.
LISOSOMES: Són orgànuls esfèrics i petits encarregats de la digestió cel·lular. Digereixen tant material des de fora la cèl·lula (endocitosi – heterofàgia), com des de dins(orgànuls envellits- autofàgia). Els materials es degraden dins els lisosomes gràcies a enzims hidrolítics dels lisosomes, tot el que necessita la cèl·lula surt cap a la citoplasma i el que no es continua degradant. La membrana dels lisosomes que toca a la part luminal està formada per glicoproteïnes que protegeixen l’estructura de l’acció de les hidrolases.
MITOCONDRIS: La idea que els mitocondris eren procariotes aeròbics ascentrals, és recolzada pel fet que tenen DNA propi circular, tenen doble membrana, la mida és similar a la d’un bacteri i també es divideixen per fissió.
Són els orgànuls encarregats de fer la digestió cel·lular per obtenir ATP a través de la degradació (oxidació) d’aminoàcids, proteïnes...
PEROXISOMES: Són orgànuls encarregats de la degradació de lípids, detoxificació...
Contenen enzims de la família de les oxidases (els principals son peroxidases i catalases) Les cèl·lules vegetals, a més a més, també tenen vacúols i plastidis: VACÚOLS: Es troben al centre de la cèl·lula i desplacen els orgànuls cap a la perifèria d’aquesta. El nucli de la cèl·lula vegetal, doncs, es troba al costat. Els vacúols tenen funció de reserva, regulen la pressió osmòtica i detoxifiquen.
PLASTIDIS: Són orgànuls presents als vegetals i als fongs que tenen com a principal funció la producció i emmagatzematge de diferents compostos químics que utilitza la cèl·lula. Distingim tres tipus de plastidis o plasts: -Cromoplasts: tenen carotens en el seu interior -Cloroplasts: donen color a la cèl·lula i s’encarreguen de la fotosíntesi -Leucoplasts: emmagatzemen substàncies de reserva CLOROPLASTS: Són orgànuls presents als organismes fotosintètics que s’encarreguen de fer la fotosíntesi gràcies a la llum. Els cloroplasts tenen doble membrana i una membrana tilacoidal (plastidial interna i externa) que és contínua i que s’apila formant les granes. El lumen de l’orgànul és l’estroma, allà s’hi concentren els ribosomes, ATP, aigua...
CITOSOL: És el citoplasma sense els orgànuls. Té una consistència gelatinosa. En el citoplasma s’hi duen a terme la major part de rutes metabòliques (allà és on s’hi troben els enzims). També serveix per emmagatzemar substàncies de reserva (gotes de greix..). En el citoplasma es degraden la major part de proteïnes de la cèl·lula gràcies a un complex anomenat PROTEOSOMA.
També hi trobem microfilaments i microtúbuls relacionats amb el moviment cel·lular.
TEIXITS En els teixits, les cèl·lules animals s’uneixen les unes a les altres en una matriu extracel·lular formada per proteïnes, polisacàrids... Les unions poden ser adherents, comunicants o estretes.
A les cèl·lules vegetals també hi ha una matriu cel·lular formada per cel·lulosa i aquestes cèl·lules s’uneixen gràcies als plasmodesmes que comuniquen els dos citoplasmes.
...