METODOLOGIA EN L'EDUCACIÓ PER LA SALUT II (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria comunitaria I
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Metodologia en l'educació per la salut segona part.

Vista previa del texto

BLOC 2: PROMOCIÓ DE LA SALUT I EDUCACIÓ PER LA SALUT TEMA 5: METODOLOGIA EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT II PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER LA SALUT “Sèrie ordenada en el temps i coherent d’actuacions dirigides a uns objectius concrets en una població definida, utilitzant els recursos adients amb la intenció de millora la salut” (Pineault) PLANIFICAR D’UN PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE SALUT: - Planificar és més difícil que implantar un programa - Planificació  implementació  avaluació si estan relacionades - És necessari basar-se en un model de planificació sistemàtic MODEL DE PLANIFICACIÓ GENERALITZAT És el model amb la seqüència dels passos bàsics de tot model de planificació: Anàlisi de la situació de salut: valorar necessitats  establir prioritats (marcar objectius)  determinar les intervencions, recursos  implementar la intervenció  avaluar els resultats MODELS PER A LA PLANIFICACIÓ D’UN PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT.
Perquè un model de planificació? - Dóna estructura i organització al programa.
- Tots tenen elements comuns i peculiaritats. Es poden combinar.
- L’ideal és escollir un model que s’adapti a les característiques culturals de la població, a l’escenari i als problemes de salut.
1. Identificació de problemes. Anàlisis situació de la salut.
- Estudi sistemàtic d’una comunitat - Objectiu de la fase 1: identificar els problemes de salut més importats, prioritzar-los, i poder actuar sobre ells amb una base més objectiva.
- Dos fases:  Recollida informació o Dades epidemiològiques: a través dels indicadors sanitaris: mortalitat, morbiditat, incapacitat, qualitat de vida i factors de risc.
o Dades comunitàries: estructura de la població, serveis socials, entorn, medi ambient, estructura laboral, dades culturals.
o Fonts: Padró, cens, dades hospitals i de malalties de declaració obligatòria, bases de dades, informes estadístics, enquestes, grups de discussió...
 Identificació de necessitats: A partir de les dades recollides apareixen necessitats diferents segons les característiques socioculturals i personals dels individus o comunitats. Tipus segons Bradshaw: o Necessitat sentida: percepció que té la gent sobre el seu estat de salut i dels serveis sanitaris existents.
o Necessitat normativa: determinada pels experts, en relació a una norma preestablerta.
o Necessitat expressada: demanda generada per la necessitat sentida.
2. Establiment de prioritats En programes d’educació per la salut: problemes que tinguin relació clara amb al conducta.
- Segons la magnitud, severitat, o gravetat del problema - Tipus de població afectada: grups més vulnerables - Eficàcia de les intervencions, factibilitat (tot això que estic pensant, es podria portar a terme?) - Percepció de la població / individu sobre el problema i la seva demanda.
- Acceptació de les intervencions per part de la població - Cal la participació comunitària a la qual va dirigida la intervenció educativa en el disseny del programa, per incrementar compromís.
3. Definició d’objectius: Dirigits a: aconseguir canvis de conducta i/o disminuir o eliminar factors de risc.
- Fita: l’ideal, el màxim que es vol assolir. Exemple: “reducció de l’obesitat infantil a escola primària”.
- Generals: del resultat global (relacionat amb les dades epidemiològiques: mortalitat...). Exemple: “augmentar en un 30% la proporció d’alumnes de primària que fan una dieta equilibrada en 5 anys”.
- Intermedis: del comportament esperant en la població diana. Ex: “ almenys el 50% d’alumnes de primària sabran confeccionar un menú setmanal a partir d’una dieta equilibrada” - Específics o educatius: relacionats amb coneixements (saber), habilitats (Saber fer), actituds (Saber estar).
Exemples:  Al final de curs el 60% dels nens i els seus pares sabran identificar els elements d’una dieta saludable (coneix)  Al final de curs, el 75% dels nens i els seus pares substituiran la bolleria del berenar per un entrepà (habilitats)  Al final del curs, el 80% dels nens i pares estaran sensibilitzats respecte la necessitat de realitzar una dieta equilibrada (actitud) - Operatius: formulats com a activitats a realitzar (pels planificadors programes). Exemple: “ensenyar els nens i pares quins aliments són més saludables” Un objectiu ha de ser: - Pertinent, precís, lògic, acceptables per la comunitat, realitzables.
- Objectivables i mesurables (específics), concretaran el temps.
- Enunciat: resultats a obtenir + criteris per avaluar-los + temps + població diana + àmbit d’aplicació.
- Exemple: augmentar en un 40% la proporció d’alumnes de primària de Girona que fan una dieta equilibrada d’aquí 5 anys.
4. Determinar activitats i mètodes educatius - Activitats: accions per aconseguir els objectius marcats - S’estableix un pla d’activitats i un calendari, data d’inici i final - S’enumera amb un ordre cronològic..
- Enunciat (Schaefer): -  QUÈ s’ha de fer (tipus de treball, qualitat, quantitat)  QUI ha de realitzar l’activitat (Responsabilitats)  ON s’ha de realitzar i quan (Cronologia, intervals)  COM ha de fer-se l’activitat Metodologia tenint en compte:  A qui va dirigida la intervenció: nivell cultural, experiències i coneixements previs, creences, ritme d’aprenentatge, expectatives...
- Segons el tipus d’objectius:  De coneixement: exposició, classe, grups de discussió  D’habilitats: taller, demostració, simulació  D’actituds: role-playing, dramatització...
5. Provisió de recursos - Recursos suficients i adequats a les intervencions planificades? - Professionals formats en EpS - Material, equipament - Entorn adequat - Serveis necessaris per la consecució dels objectius...
6. Execució - Significa la posada en practica del programa educatiu - Cal la implicació de tots els participants en el projecte.
7. Avaluació: Procés permanent, continu, encaminat a corregir i millorar les accions amb la finalitat d’augmentar la pertinença, l’eficiència i l’efectivitat dels programes de salut (OMS, 1981) - Tipus d’avaluació:  Del procés o Abast del programa: ha arribat a la població diana? o Taxa d’abandonaments o Satisfacció dels participants: instal·lacions, horaris, temes rellevants (es mesura amb qüestionaris o entrevistes grupals) o Compliment de les activitats: tal i com estaven formulades.
o Valoració dels materials: comprensibles, convincents, acceptables, generen interès....
o Valoració dels instructor /monitor: habilitats de comunicació, errors, simpatia, rigor, destresa...
 Del impacte o  Impacte dels efectes immediats. Ex: canvi en la dieta alumnes de primària Dels resultats o A llarg termini, corresponen a les fites del programa. Ex: disminució incidència d’obesitat.
- Avaluen tant els educadors com els participants - Eines qualitatives (ex: enquestes de satisfacció) com quantitatives (ex: indicadors sanitaris) MODEL PRECEDE – PROCEED: - Model de diagnòstic de comportament, de planificació i d’avaluació de les intervencions destinades a influir en les conductes.
- Té en compte la multicausalitat dels comportaments i la necessitat d’una visió multidisiplinar - És teòricament fonamentat, de caràcter integral - Té 8 fases, seqüència lògica de la planificació del programa - Integra la participació ciutadana - Permet fer un diagnòstic comunitari ampli, avaluant les necessitats de salut d’una comunitat analitzant problemes socials, de salut, de comportament (factors predisposant, facilitadors i reforçadors...) - S’inicia amb les ultimes conseqüències, i treballa cap enrere per trobar la causa. Una vegada les causes són conegudes, es pot dissenyar la intervenció.
 1r: identificar els resultats desitjats (augment de qualitat de vida)  2n: determina la causa de que no s’assoleixi  3r: dissenya una intervenció per assolir els resultats desitjats.
Precede 1970: - Factors predisposants, facilitadors i reforçadors en el diagnòstic educacional i ambiental i l’avaluació.
- Dirigit al diagnòstic i avaluació amb finalitat educativa.
- Procés previ a la intervenció.
Correspon a les fases de diagnòstic i disseny d’objectius i intervencions.
Proceed, 1991: - Factors polítics, reguladors i organitzatius en l’educació i el desenvolupament mediambiental.
- Analitza les normes, polítiques i les estructures com a variables ambientals influents en l’adopció de conductes.
- Dur a terme a la intervenció - Avalua el programa (procés, impacte, i resultats).
Comprès les fases de mobilització de recursos, implementació d’activitats i avaluació de resultats.
MODEL PRECEDE – PROCEED: FASE 1: AVALUACIÓ SOCIAL I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ: - Pretén definir subjectivament la qualitat de vida (els problemes i prioritats) - Mitjançant la participació d’individus de la població prioritària.
- Avaluant les seves pròpies necessitats i aspiracions - Alguns indicadors socials de qualitat de vida: delinqüència, desocupació, discriminació, felicitat, comoditat, èxits, autoestima, benestar.
FASE 2: AVALUACIÓ EPIDEMIOLOGICA: - Els planificadors utilitzen les dades per identificar i classificar els objectius de salut o problemes que pugin interactuar amb els problemes identificats.
- Dades: 1. Indicadors vitals: mortalitat, morbiditat, discapacitat...
2. Factors:  Factors genètics: relació entre gens i malaltes o factors de risc.
 Factors conductuals: patrons de comportament dels individus o grups, que posen en risc o protegeixen la salut per a un determinat problema de salut o social)  Factors ambientals.
3. Dades econòmiques 4. Circumstàncies socials de la població prioritària 5. Serveis o recursos en la comunitat (o la seva absència) - Fase 3: diagnòstic conductual - Permet identificar els factors que incideixen en la conducta que es vol canviar/eliminar/promoure, per així poder dissenyar intervencions més efectives i eficaces.
- Factors predisposants, facilitadors i reforçadors.
FASE 3: AVALUACIÓ EDUCATIVA I ECOLÒGICA: Identifica i classifica els diferents factors que poden influir en un determinat comportament en 3 categories: - Factors predisposants - Factors de suport - Factors que reforcen FASE 4 - Fase 4a: ADAPTACIÓ D’INTERVENCIÓ per a que coincideixi amb les estratègies i intervencions als canvis projectats i els resultats esperats en les fases anteriors.
- Fase 4b: AVALUACIÓ DE LA POLÍTICA I ADMINSITRACIÓ. Els planificadors determinen si les capacitats i els recursos disponibles poden desenvolupar i implementar el programa.
Ha acabat la part d’avaluació del model (PRECEDE) i comença la d’execució i avaluació (PROCEED).
FASE 5, 6, 7, 8: D’EXECUCIÓ I AVALUACIÓ - Fase 5: IMPLEMENTACIÓ amb els recursos apropiats a la mà, els planificadors seleccionen els models i estratègies de la intervenció i comença l’execució.
- Fase 6: PROCÉS - Fase 7: IMPACTE - Fase 8: AVALUACIÓ DELS RESULTATS ...