Examen juliol 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Química de l'aigua
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

QUÍMICA DE L’AIGUA. Juliol 2006 1-Les següents preguntes es refereixen a la corba de valoració obtinguda en valorar 30ml amoníac pKb(NH3)= 4.8 amb HCl 0.06M.
pH A B C D 0 25 50 75 E 100 ml HCl a)Quina és la concentració inicial d’amoniac?.b) Quin és el pH en el punt final? c)Raona en quin punt A,B,C,D,E tenim una solució tampó? .Quin és el pH en aquest punt?.d)Quin serà el pH en el punt E? e).Quina serà la concentració d’ió amoni (NH4+) en el punt A? f)Raona quin hauria de ser el pKind adequat per determinar el punt final d’aquesta valoració 2 – A una solució que conté Cl- 0.01M i CrO42- 0.01M s’hi afegeix AgNO3 lentament.
a) Calcular la [Ag+] necessària per a que comenci a precipitar el AgCl b) Calcular la [Ag+] necessària per a que comenci a precipitar el Ag2CrO4 c) Raona si es podria obtenir una bona separació dels ions Cl- i CrO42- amb aquest mètode?. Kps (AgCl) = 1.5 x 10-10 Kps(Ag2CrO4) = 1.9 x 10-12 3 –El H2CO3 és un àcid dipròtic amb pKa1= 6,4 i pKa2 = 10,2.
a) Quan plou es pot considerar que hi ha una concentració d’àcid carbònic 10-5 M, en aquestes condicions calcula el pH de l’aigua de pluja.
b) Calcula la solubilitat del carbonat de calci( Kps = 10-12) i el pH del fons d’un llac situat en un terreny calcari c) Si fem una valoració de carbonat sòdic 0,1M amb HCl 0,1M quin és el pH que es pot esperar en el primer i el segon punt d’equivalència.
4.- Per a la reacció del permanganat potàsic amb clorur ferros dibuixa un esquema i anomena, tot explicant les seves funcions, els elements característics de la pila corresponent. Dedueix l’equació de Nerst i aplícala a l’anterior reacció. Quina és la Keq de la reacció redox corresponent.
5- Complexos: àcids i bases de Lewis. Equilibris de complexació. Complexos i acidesa.
...