Tema 2: Costos: Conceptes, terminologia i classificació (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Comptabilitat de costos
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 25/03/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. COSTOS: CONCEPTES, TERMINOLOGIA I CLASSIFICACIÓ Una despesa és un consum de recursos que fa més pobre l’empresa o a l’empresari. Un ingrés és una obtenció de recursos que fa més ric l’empresa o a l’empresari. Aquests dos conceptes sempre van lligat amb el compte de resultats. Un cost s’identifica sovint amb la idea de un sacrifici, és a a dir, què em costa fer allò. És la idea de quan em costa fer això. A partir d’aquí ens apareix el cost d’oportunitat, és un benefici, és el que renuncies expressament per fer una altre activitat. En comptabilitat els costos són els recursos que fem servir en un exercici econòmic determinat per valorar l’activitat de l’empresa, i sobretot per valorar els recursos. Això ens porta a l’obtenció el benefici operatiu i a la valoració de l’stock. CLASSIFICACIÓ DELS COSTOS 1) COSTOS PER LA VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA Hi ha tres parells de costos: - Costos directes o indirectes: Perquè tinguin sentit han d’anar relacionats amb un concepte: l’objecte de costos. És qualsevol element que sigui objecte de valoració econòmica, és a dir que nosaltres vulguem valorar. En relació amb aquest objecte de costos, els costos poden ser directes o indirectes. Si el cost es pot identificar i quantificar amb un objecte de cost, aquest cost serà directe. En canvi, si el cost NO es pot identificar ni es quantificable amb un objecte de cost, aquest serà indirecte. Els costos directes et permeten una valoració més precisa. Costos industrials o no industrials: responen a la pregunta a quina àrea de l’empresa es consumeixen els recursos. Ens situem amb una empresa industrial, és a dir tot el què ven ho fabrica. Des del punt de vista d’un organigrama tenim tres grans àrees: 1 EMPRESA INDUSTRIAL Comercial Industrial Administració La part comercial i la part administrativa pertanyen a recursos no industrials. En canvi, la part industrial pertany a recursos industrials. - Costos inventariables o no inventariables: la pregunta que volem contestar és: els recursos aquest consumits, al final de l’exercici, són susceptibles d’haver-se quedat al magatzem (a l’inventari) o els recursos els trobem al final de l’exercici (compte de resultats). Si els recursos són susceptibles d’haver-se quedat al magatzem són costos inventariables, en canvi, el que trobem al final de l’exercici són els no inventariables. Dit amb altres paraules, els inventariables són els costos del producte (costos industrials), i els no inventariables són costos del període (costos comercials i administratius). Tots ells responen a una necessitat prèvia. A l’àrea industrial és on té lloc el procés de transformació de les matèries primes en productes acabats. El procés de transformació són les matèries en curs. Normalment s’acostuma a dividir en dues grans famílies: • Costos de les matèries primes: 2 • Costos de transformació: costos de transformar les matèries primes amb el producte acabat. Aquests també els agrupem amb: o Costos de mà d’obra directe: costos de personal dels operaris que intervenen directament amb la transformació de les matèries primes per transformar-les en productes acabats. Exemples: salaris, dietes, servei mèdic... o Costos indirectes de fabricació: són tots els costos de transformació que no es classifiquen dins dels costos de mà d’obra directe. Aquí dins hi ha mà d’obra indirecte i el material auxiliar. Exemples: lloguer, lubricants, energia elèctrica... Els costos de les matèries primes i els costos de mà d’obra representen un 80% dels costos, en canvi els costos indirectes de fabricació representa un 20%. Això comporta a que els costos directes siguin més fàcil de valorar, ja que són més fàcils d’identificar i són quantificables. A l’àrea d’administració casi sempre els costos sempre són indirectes. En canvi, a l’àrea comercial poden haver-hi costos directes i indirectes. Tot i que la seva terminologia són assignables (directes) i els no assignables (no directes). COMPTE DE RESULTATS - Cost de la venda: és el cost de les unitats venudes. Articles que entreguen al client però a preu de cost. És el que ve de l’àrea industrial, per tant està valorat amb tots els recursos consumits a l’àrea industrial de les unitats venudes. Costos comercials i administració: costos no inventariables perquè a l’hora de valorarlos només ho fem amb l’àrea no industrial. 2) COSTOS PER LES DECISIONS ECONÒMIQUES La finalitat és estructurar la informació des del punt de vista que faciliti la presa de decisions al responsable. - Costos fixes o variables: si el total dels recursos varien proporcionalment però els costos no, aquest cost serà variable. En canvi, si l’activitat de l’empresa varia, però el 3 total del cost es manté constant, tenim un cost fix. És a dir que depenen de com es comporta el cost respecte el nivell d’activitat de l’empresa. S’acostumen a representar gràficament així: Els costos fixes sempre són constants, en canvi els variables no. Els costos totals de l’empresa són els costos fixes més els costos variables: - Costos unitaris o totals: quan ens referim als costos unitaris ens referim als costos d’una unitat d’activitat. En canvi, els costos totals és el total dels recursos consumits en un període. En costos variables el cost unitari és constant, perquè és el pendent de la recta. En canvi, quan ens fixem amb els costos fixes es comporten de forma més elaborada perquè el seu total depèn de la dimensió de l’empresa. Com més costos fixes més unitats. (Gràfic apunts). 4 - Costos propis o comuns: pertinència amb l’objecte de costos. Els costos propis apareixen i desapareixen amb l’objecte de costos, en canvi els costos comuns són generals a l’empresa. Costos rellevants o irrellevants (diferencials o indiferenencials): els costos rellevants són costos que difereixen entre alteratives, en canvi els costos irrellevants són els que coincideixen a les dues alternatives, per tant, són irrellevants. Costos hundidos o inevitables: 3) COSTOS PER LA PLANIFICACIÓ, EL CONTROL I L’AVALUACIÓ – Costos històrics o futurs: els costos històrics són els costos reals, en canvi, els costos futurs són dades previstes, els que l’empresa preveu que tindrà. Aquest s’usen per fer la planificació de l’empresa, en canvi els històrics per fer el___. – Costos controlables o no controlables: els controlables són els que són responsables, en canvi, els que no ho són són no controlables. 5 ...