Examen febrer 2008 (2008)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2008
Páginas 9
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

QUÍMICA (1er CC.AA.) Examen de Febrer. Curs 2007-2008 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 6 preguntes que s’han de respondre en l’espai reservat després de cada enunciat.
2) No es poden desgrapar els fulls de l’examen.
3) Duració màxima de l’examen: 3 hores.
4) Al final de l’examen hi ha una T.P. per a resoldre els problemes.
Les preguntes 1 i 2 valen 15 punts cadascuna. Les preguntes 3, 4 i 5 valen 20 punts cadascuna. La pregunta 6 val 10 punts. La puntuació màxima de l’examen és de 100 punts.
1) (15 punts) I. Calcula la longitud d’ona, en nm, de la línia de la sèrie de Balmer per a l’àtom d’H que resulta de la transició de n = 3 a n = 2. A quina regió de l’espectre electromagnètic apareixerà? (7 punts) ⎛Z2 Dades: E(n)= −13,6 ⎜⎜ 2 ⎝n ⎞ ⎟⎟ eV, 1 eV = 1,602*10-19 J, h = 6,626*10-34 J.s, c = 2,998*108 m/s ⎠ II. (8 punts) Digues si les següents afirmacions són certes o falses i per què (2 p/apartat): a) A igualtat de nombre quàntic principal n els metalls alcalins són els elements dels grups principals que presenten major radi atòmic.
b) A igualtat de nombre quàntic principal n els metalls alcalins són els elements dels grups principals més electropositius.
c) Tots els primers potencials d’ionització dels elements són positius excepte per als gasos nobles, que són negatius.
d) Si un element forma més d’un anió els radis iònics respectius disminueixen en augmentar la càrrega negativa.
2) (15 punts) Contesta de forma breu, raonant les respostes: a) Escriu la configuració electrònica en estat fonamental de les següents espècies i ordena-les per ordre de radi atòmic: O2-, Ne, Mg2+ i Be2+. (5 p).
b) Ordena els següents elements per ordre de menor a major energia d’ionització (PI): Na, F, Cs, Ne. (5 p) c) Per què és sempre més gran el PI2 que el PI1 per a qualsevol element químic? (5 p) 3) (20 punts) El CO2 és un gas que provoca efecte hivernacle. Una de les mesures proposades per alguns científics per a pal·liar els efectes nocius de l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera és la de congelar part del CO2 atmosfèric i introduir-lo a les fosses oceàniques, on a causa de les elevades pressions sublimaria (conversió de sòlid a gas) molt lentament. No obstant, d’altres autors s’han oposat a aquesta proposta donat que aquest fet a mig i llarg termini comportaria una acidificació de les aigües a causa de l’augment en la concentració de HCO3- en els mars i oceans planetaris.
Respon les següents preguntes sobre el CO2 i el HCO3-: a) Escriu l’estructura de Lewis del CO2. (4 p) b) Digues quina geometria presenta el CO2 i si serà una molècula polar o apolar. Justifica la resposta. (2 p) c) Explica en base a quines forces és possible que el CO2(g) pugui solidificar. Quin és l’origen d’aquestes forces? (2 p) d) Dibuixa dues formes ressonants de Lewis de l’anió HCO3- (Nota: no moguis de posició el H). (6 p) e) L’ordre d’enllaç C-O en el HCO3- serà més gran o més petit que en el CO2? (3 p) f) Quin és l’estat d’oxidació del C en ambdós compostos? (3 p) 4) (20 punts) a) Dibuixa l’estructura de Lewis del gas tricloroetilè. (5 p) b) De quina altra manera es podria anomenar? (2 p) c) Segons la Teoria de l’Enllaç de València, quina simetria (σ o π) tindrien cadascun dels enllaços de la molècula. Justifica breument la resposta. (5 p) d) Descriu la geometria de la molècula (angles d’enllaç aproximats) i digues si és plana o no.
En base a això, digues si presentarà o no moment dipolar. (5 p) e) Creus que els compostos orgànics clorats poden ser tòxics per als humans? Justifica breument la resposta. (3 p) 5) (20 punts) Considera els següents composos i respon breument les següents preguntes: O Cl OH Cl Cl OH O Cl Cl Cl A B a) Anomena el compost A. (3 p) b) Indica quin tipus de compost és B (o a quina família de compostos pertany) i digues per a quins usos s’havia fet servir. (5 p) c) Digues quina hibridació tenen cadascun dels àtoms de C de les dues molècules. Justifica la resposta. (6 p) d) Quin tipus de molècula (o família a la qual pertany) es pot formar en la combustió del compost A? Dibuixa’n l’estructura i anomena’n alguna de les seves característiques toxicològiques. (6 p).
6) (10 punts) I. (4 punts) Digues quines forces intermoleculars s’han de superar per a aconseguir els següents processos (posa una creu en les caselles oportunes).
Bullir aigua Bullir Br2 líquid Convertir NH3 líquid en NH3 vapor Sublimar gel sec (CO2 sòlid) dipol-dipol Dispersió de London Enllaç d’H II. (6 punts) El Pb(CH2CH3)4 és un líquid a pressió atmosfèrica i temperatura ambient.
(a) Anomena aquest compost i indica algun ús que tingui o hagi tingut. (3 p) (b) Quin tipus de sòlid formarà aquest compost a temperatures baixes i quin és el tipus d’interacció responsable de la solidificació d’aquesta substància? (3 p) ESPAI RESERVAT EN CAS D’HAVER DE REPETIR UNA PREGUNTA.
NO SERVEIX PER AMPLIAR L’ESPAI DESTINAT A CADA PREGUNTA.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 H 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba La * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Ra Ac * Rf Db Sg Bh Mt Lantànids La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Actínids Ac Th Pa U Np Pu Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 7 Fr He Am FULL EN BLANC PER A FER ANOTACIONS I CÀLCULS. NO ES CORREGIRÀ.
...