Examen farma 2015 (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Farmacologia general
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 06/07/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

1. Quines de les següents afirmacions és falsa: a. El glaucoma és una aplicació terapèutica per a determinats prostanoides b. L’asma és una aplicació terapèutica per a determinats prostanoides c. Un efecte protector de la mucosa gàstrica és una aplicació terapèutica per a determinats prostanoides d. El manteniment en recent nascuts del ductus arteriós és una indicació terapèutica per a determinants prostanoides. És cert que el Latanoprost (PGF2alfa) és usat en oftalmologia pel seu efecte antiglaucomatós, que en digestiu s’usa el Misoprostol (PGE1) com a antiulcerós i citoprotector bàsic i que l’Aloprostadil (PGE1) és usat per al manteniment del ductus arteriós. 2. Quina de les següents afirmacions és certa: a. L’aspirina a dosis 2g/dia té efecte antiagregant en les plaquetes b. L’aspirina estaria contraindicada en un nen amb febre i 2 anys d’edat c. L’aspirina és un AINE que no travessa la membrana placentària d. Totes les afirmacions anteriors són falses La resposta correcta és la contraindicació en nen amb febre i de 2 anys d’edat, per a evitar la Síndrome de Reye una encefalitis viral associada a una alta mortalitat. 3. Quina de les següents afirmacions és certa: a. Els inhibidors selectius de la COX-2 (Coxibs) presenten toxicitat severa sobre la mucosa gàstrica b. Els Coxibs tenen una vida mitjana molt curta que no permet la monodosis diària c. Els tractaments sostinguts amb rofecoxib incrementen els infarts aguts de miocardi d. Totes les afirmacions anteriors són falses De manera inesperada, es va demostrar que al cap de 6 mesos de tractament hi havia un increment dels IAM. 4. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. L’ús de l’aspirina està contraindicat en pacients asmàtics b. L’acetil-cisteïna actua com antídot de la toxicitat renal per paracetamol c. L’aspirina és un inhibidor irreversible de la COX-1 d. El paracetamol és d’elecció com antipirètic en el nen L’acetil-cisteïna o carbocisteïna actua com antídot de la toxicitat HEPÀTICA per paracetamol. 5. Quina de les següents afirmacions és certa: a. El paracetamol és el fàrmac de primera línia en el tractament de l’artritis reumatoide b. L’aspirina disminueix la producció dels derivats d’àcid araquidònic coneguts com leucotriens c. Els nivells d’àcid úric en sang disminueixen amb aspirina a dosis 1g/dia. d. Totes les afirmacions anteriors són falses. 6. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. Els glucocorticoides travessen la barrera placentària b. Els cortisol fisiològic circula en el plasma unit majoritàriament a la transcortina. c. La budesonida és un glucocorticoide sintètic de 2a generació d.
Els glucocorticoides sintètics de 2a generació no tenen els efectes típics de l’aldosterona. La budenosina és un glucocorticoide de 3a generació. 7. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. Els glucocorticoides de 3a generació incrementen els nivells de lipocortina intracel·lular. b. La interrupció brusca d’un tractament amb glucocorticoides de 2a generació pot causar la malaltia d’Addison c. Els glucocorticoides de 3a generació s’administren a la mare gestant per a prevenir la síndrome de la membrana hialina d. Els glucodorticoides de la 2a generació redueixen l’expressió genètica de la fosfolipasa 2 ????????? 8. Quina de les següents afirmacions és certa: a. Els glucocorticoides són el tractament d’elecció del glaucoma b. El receptor dels glucocorticoides es caracteritza per estar acoblat a proteïna G c. Els glucocorticoides són el tractament d’elecció en les conjuntivitis per herpesvirus d. L’activació del receptor dels glucocorticoides reprimeix l’expressió del gen de la COX-2. L’activació del receptor dels glucocorticoides: - Estimula: lipocortina 1, receptor beta adrenèrgic, ACE, cinasa I i IkB. - Reprimeix: A2, COX2, iNOS, IL-6, NF-kB i AP1 9. Quina de les següents afirmacions és certa: a. La xantina-oxidasa metabolitza l’al·lopurinol i aquest fet implica la seva pròpia inhibició. b. La cloroquina s’administra per a tractar els atacs aguts de gota c. L’al·lopurinol presentarà interaccions medicamentoses amb els fàrmacs antitumorals que siguin anàlegs a bases pirimidíniques d. Totes les anteriors afirmacions són falses L’al·lopurinol és un pro-fàrmac activat per la xantina oxidasa que genera oxipurinol o al·loxantina, metabòlit que inhibirà la xantina oxidasa. 10. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. Anakinra és un antagonista competitiu de la IL-1, la qual és un agent important en la patogènia de l’artritis reumatoide b. Infliximab és un anticòs monoclonal quimèric per a tractar l’artritis reumatoide que requereix l’administració parenteral i s’uneix i neutralitza la IL-1. c. Etanercept és un nou producte biotecnològic per a tractar l’artritis reumatoide que requereix administració parenteral i neutralitza els efectes biològics del TNF. d. La inhibició de la COX per l’aspirina i altres AINEs no explica el seu efecte terapèutic en l’artritis reumatoide. Infliximab és un anticòs monoclonal quimèric per a tractar l’artritis reumatoide que requereix l’administració parenteral i s’uneix al receptor de TNFalfa per a neutralitzar el TNFalfa. 11. Quina de les següents afirmacions és certa: a. La vacuna de la poliomielitis de tipus Sabin està integrada per virus vius b. La vacuna antitetànica està integrada per bactèries mortes c. La vacuna MMR triple vírica està formada per toxoides d. Totes les anteriors afirmacions són falses Hi ha dues vacunes per a la poliomielitis: - Vacuna de Salk: de gèrmens morts o inactius, administració parenteral, en països amb baixa incidència de la malaltia. - Vacuna de Sabin: de gèrmens atenuats, administració oral, en països amb una alta incidència de la malaltia. 12. Quina de les següents afirmacions és certa: a. La vacuna de l’hepatitis C s’administra a mèdics i malalties per a prevenir el risc de contagi derivat de la seva activitat professional. b. La vacuna contra la poliomielitis descoberta per Salk s’administra via oral c. La vacuna contra la virola forma part del calendari vigent en Catalunya de vacunacions infantils. d. Totes les afirmacions anteriors són falses. 13. Quina de les següents afirmacions és certa: a. Amb les g-globulines específiques s’elimina el risc de contagi de malalties que es transmeten via sanguínia b. Amb els anticossos monoclonals quimèrics no es produeixen reaccions de sensibilització c. Els anticossos monoclonals permeten una producció reproduïble i il·limitada d. Totes les anteriors afirmacions són falses Immunoglobulines Anticossos monoclonals Obtenció limitada per la immunogenicitat de Producció il·limitada, cost centrat en el seu valor l’antigen, són poliepitòpics afegit Producció limitada i costosa Producció il·limitada, cost centrat en el seu valor afegit Preparació poc reproduïble i amb molts Preparació reproduïble, entitat molecular contaminants definida, escassos contaminants Risc dels contagis típics dels productes derivats Risc nul de transmetre malalties infeccioses de sang Reaccions de sensibilització Reaccions de sensibilització, a no ser pels processos d’humanització 14. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. L’interferó a s’usa en el tractament de l’hepatitis vírica del tipus B crònica b. L’interferó b s’usa en el tractament del sarcoma de Kaposi c. L’interferó a s’usa en el tractament de l’hepatisis vírica C crònica d. L’interferó b s’usa en el tractament de l’EM Farmacoteràpia dels IFN: - IFNa: antiviral i antitumoral: hepatitis B, C i sarcoma de Kaposi. Sinergismes amb Zidovudina i teofil·lina. - IFNb: EM - IFNg: sarcoïdosi 15. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. El tractament amb interferó a produeix freqüentment un quadre pseudogripal amb efecte indesitjable. b. L’interferó a potencia l’efecte d’altres fàrmacs com la zidovudina o la teofil·lina c. L’interferó a presenta un efecte activador sobre els citocroms P450 d. ... Els IFN són inhibidors sobre els citocroms P450. 16. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. L’efecte immunosupressor de la ciclosporina A s’explica pel seu efecte inhibidor de la calcineurina b. Els glucocorticoides sistèmics són efectius per a prevenir el rebuig dels òrgans trasplantats c. La cisclosporina A és efectiva en el tractament del rebuig dels òrgans trasplantats una vegada ja instaurat. d. Els glucocorticoides sistèmics són efectius en el tractament del rebuig dels òrgans trasplantats una vegada ja instaurat. 17. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. La ciclosporina A pot produir hipertricosis i hiperplàsia gingival b. L’efecte immunosupressor de la ciclosporina A s’explica per la inhibició que exerceix sobre mTOR c. Per a exercir la seva acció, la ciclosporina s’unirà a la ciclofil·lina d. La ciclosporina A és causa d’HTA 18. Quina de les següents afirmacions és certa: a. El receptor a2 adrenèrgic està acoblat a proteïnes de la família Gq/11 b. L’estimulació dels receptors a2 adrenèrgics en la neurona pre-sinàptica facilita l’obertura de canals de potassi i la hiperpolarització. c. Els agonistes a2 adrenèrgics augmenten la secreció d’insulina d. L’estimulació dels receptors a2 adrenèrgics en la neurona pre-sinàptica facilita l’obertura de canals de calci. 19. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. L’adrenalina incrementa la freqüència i la força de contracció cardíaca b. L’adrenalina estimula la lipòlisis c. L’adrenalina genera midriasis d. L’adrenalina contrau la musculatura llisa bronquial 20. En terapèutica humana, quina de les següents afirmacions és falsa: a. La Isoprenalina augmenta la freqüència cardíaca b. La noradrenalina redueix la freqüència cardíaca c. La Isoprenalina augmenta marcadament la tensió arterial sistòlica d. La noradrenalina augmenta marcadament la tensió arterial sistòlica 21. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. La cafeïna causa vasodilatació. b. La cafeïna causa broncodilatació c. La cafeïna travessa la BHE d. La cafeïna inhibeix la diüresis 22. Quina de les següents afirmacions és falsa: a. Les amfetamines augmenten el rendiment físic psíquic i la gana. b. La fatiga forma part de la síndrome d’abstinència de les amfetamines. c. ... d. ... ...