Algoritmes, estudis clinics, toxicitats (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia clínica i Atenció Farmacèutica
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 3

Vista previa del texto

Algoritmes   Naranjo   Karch  i   Lassagna   Karmer   Caracteristiques   Aspectes   Catalogació   10  preguntes   si/no/ns     Definida:  >  9   Probable:  5  –  8     Posible:  1  –  4     Dudosa:  <0     L’original  no  puntua,  el  modificat   per  el  SEV  sí  (és  el  que  utilitzen).   -­‐Cronologia:  interval  adm  de  Fc  i  RAM   -­‐Bibliografia:  coneixement  relació  Fc-­‐Efecte   -­‐Retirada  del  medicament   -­‐Readm.  Del  medicament   -­‐Existència  de  causes  alternatives   56  preguntes  en  6  eixos   Cada  eix  puntua  per  separat  -­‐ 1,0,+1   Puntuació  final  entre  +7  i  -­‐7.   -­‐  Experiencia  previa  con  el  uso  del  medicamento.     -­‐Causas  etiológicas  alternativas     -­‐  Evolución  temporal  del  suceso   -­‐  Niveles  plasmáticos  y  evidencia  de  sobredosificación   -­‐  Suspensión  de  la  medicación,  subdividida  en:   -­‐Dificultad  de  valoración     -­‐No  realizada  (continuación  del  tratamiento)   -­‐Mejoría  tras  la  suspensión   -­‐  Readministración.     Definida:  >8   Probable:  6-­‐7   Posible:  1-­‐5   Condicional:  1-­‐3   Improbable:  <0   No  classificada   -­‐Seqüencia  temporal     De  blanc   Combinación  de  letras   -­‐Tipo  de  respuesta   Existencia  de  patología  subyacente  capaz  de  producir   la  reacción     Definitiva:  +6,  +7   Probable:  +4,  +5   Posible:  +3,  +2,  +1,  0   Dudosa:  <0     C1.  Satisfactoria:  la  reacción  apareció  tras  la  administración   medicamento  y  desapareció  tras  la  suspensión.   C1a.  Satisfactoria  con  reexposición  positiva.     C2.  Bastante  buena     C3.  Mala:  la  reacción  apareció  antes  de  la  administración  del   fármaco.     S1.  Respuesta  bien  conocida     S1a.  Respuesta  bien  conocida,  pero  con  niveles  séricos  tóxicos.   S2.  Se  han  descrito  algunos  casos  como  el  ocurrido.     S3.  No  existe  ningún  caso  como  el  descrito.     M1.  La  manifestación  no  puede  ser  debida  a  las  enfermedades   del  paciente.     M2.  La  manifestación  de  la  reacción  podría  ser  debida  a  la   enfermedad  del  paciente  pero  la  evolución  de  la  reacción  indica   que  es  más  posible  que  sea  una  verdadera  reacción  adversa.     M3.  La  manifestación  podría  ser  debida  al  fármaco,  pero  la   evolución  va  en  su  contra.         CATAGORIES  DE  CASUALITAT   DEFINIDAS   PROBABLES   POSIBLES   DUDOSA   Seqüència  temporal   Dosi-­‐depenent   Supressió   Efecte  desprès  d’adm     millora   Efecte  desprès  d’adm   Sí     Efecte  desprès  d’adm     millora   Añtres  factors  més  relacionats  amb  la  RAM  que  el  propi  medicament.     Readministració   Si  efecte   No  efecte     TIPUS  RAM   Definició   Predictibles   Incidència   Dosi  dependents   1/A:  Augment  exagerat   Resposta  exagerada   Sí   Alta   Sí  (dism.  Dosi  millora)   2/B:  Rx  rares   No  es  poden  explicar  per  les   propietats  del  medicament   No   Baixa   No   3/C:  associades  a   tractaments  crònics     Bastant       4/D:  Retardades  o   diferides   Crònic  o  puntual   Bastant       5/E:  cessament  del   medicament   Efecte  rebot               Detecció   Assajos  clínics  (abans   de  comercialització)   Desprès   comercialització   Desprès   comercialització   Assajos  clínics  la   majoria  però  algunes   no   Desprès   comercialització     Objectiu  de  la   farmacovigilància   No   Si   Si   Si   SI   Altre No  solen  po perill  la  v Es  valo benefici/   Carcinogè teratogèn   TOXICITATS   MEDICAMENTS   TIPUS   DEPÈN   DANY   CARACTERISTIQUES   EXEMPLES   NEFROTOXICITAT   Antibiòtics   Aminoglicòsids     A  dosis   terapèutiques     No  es  metabolitzen-­‐>  molt  dany     Tetraciclines   Dosi,  nivells  plasmàtics,   edat,  via  administració   Concentracions   intracel·lulars       Més  tòxiques  les  de  1a  i  2a   generació.   Es  metabolitzen-­‐>  menys  dany   Vancomicina   Dosi   Amfotercina  B   Dosi   Dosi  elevades  i   perllongat   Dosi  alta  i  baixa   Cefaloridina   cefatolina   Exc:   doxiciclina     Cefalosporines   Empitjoren  IR       Antineoplàsics   Cisplatí   Dosi     Dosi  baixa:  rev-­‐>  diabetis   inspida,  acidosi  tubular,   hipopotasemia     Dosi  alta:  irrev.       Immunosupressors   Metotrexat     Insoluble-­‐>  cristaluria         Inorgànics  i  metalls   Or,  liti,  Bismut   Solubilitat  i  pH  orina   (+àcid  +tòxic)             Agents  de  contrast   radiològic     Iodats   Dosi     Més  tòxic:  angiografia>utografia     TOXICITATS   MEDICAMENTS   MECANISME   DEPÈN   CARACTERISTIQUES   EXEMPLES   HEPATOXICITAT   Antituberculosos   Intrínsec         Antiepilèptics     Període     Curt  termini   Antibiòtics   aminoglicòsids   Salicilats           Llarg  termini   OTOTOXICITAT     Dosi   Rifampicina   Isionazida   Pirazinamida   (+++)   Fenitoïna  i   carbamazepina   Àc.  Valproic     Kanamicina   Estreptomicina         TOXICITATS   MEDICAMENT   EXEMPLE   ANAFILAXIS     -­‐Via  adm:  IV  pitjor   -­‐Història   -­‐Atopia,  asma   -­‐Malaltia     Antibiòtic   Sang   Substitutius  plasmàtics   Medis  de  contrast   AAS   Immunologic   Ferro  parenteral   Anestèsics   Penicil·lina     Solució  de  gelatina   Iode     Antitoxines  (suero)     Alfaxolona,  alfadolona   No  toxicitat  a  dosi:  antiagregant,  antipirètic,   analgèsic   Si  toxicitat  a  dosi:  antireumàtics  (5g/dia)           FASE   Mida   Subjecte   d’investigació   Criteris  de  Selecció   Característiques   Objectius   Disseny     Duració   i  cost   Altres   Obtinc   FASE  1     (un  0)   20-­‐30   Voluntaris  sans   Estricte   Voluntaris  sans     18-­‐65  anys   No  dones   No  nens   No  <65  anys   Farmacocinètica,   farmacodinàmica,   tolerància  i   seguretat.   -­‐Controlat   (placebo)     -­‐No  controlat   2-­‐3  anys   Establiment  de   primera  dosis:   1/6  dosi  eficaç   1/600  dosi   letal   Fixació  dosis     Tolerabilitat      Estudis  farmacodinàmica     Estudis  farmacològics     Farmacocinètica  a  dosis   única:  estudi  pilot,  relació   de  dosis,  concentració  am   linealitat    de  dosis     BD  absoluta  o  relativa     Bioequivalència     Metabolisme     Farmacocinètica  en  dosis   múltiples     FASE  2     (dos  00)   100   Pacients   Estricte   Pacients  18-­‐65  anys   Dosi-­‐Resposta   Eficàcia     -­‐Controlat   (placebo)  /   (teràpia   estàndard)   2-­‐3  anys   Més  cost     FASE  3   (tres  000)   1000   Pacients   No  restrictiu     No  dones,  No   nens,  No  <65   anys,     OJO  raça,  dieta   No  tabac-­‐>  FK   No  alcohol-­‐>  FK   Única  patologia   Analítiques  de   sang     -­‐   Eficàcia  i   seguretat   2-­‐5  anys   El  més   costós     FASE  4   Total   Pacients   (població)   No  restrictiu,   pacients  que   corresponguin  amb   la  indicació   aprovada       Demostrar:   -­‐Efectivitat   -­‐Seguretat   -­‐Eficàcia     -­‐Controlat   (placebo)  /   (teràpia   estàndard)   -­‐Controlat   (teràpia   estàndard)         Infinit     (fins  que   el  Fc  es   retirat)       -­‐Dependència   -­‐Contraindicacions   -­‐Incompatibilitats   Estudis  de   farmacovigilancia:   -­‐RAM  altres  tipus  que  no   siguin  A.     Assaigs  clínics  segons  l’investigador  i  centres   ASSAIG  CLINIC   UNICÈNTRIC   MULTICÈNTRICS   Varis  investigadors  o   Un  sol  investigador  o   Equip   equips,  varis  centres,   equip,  centre  hospitalari   SEGUEIXEN  PNT  COMÚ.   Nombre  integrants   Petit   Gran   Fiabilitat   Baixa   Alta   Lent  (relativament  curt   Característiques   Ràpid,  Senzill,  Barat   termini),  Complex  ,  Car   Assajos  útils   Útil  en  Fase  ½  (no  fiable)   Imprescindible  fase  3       DEFINICIONS  PREVIES   CONTROL  ACTIU   CONTROL  (NO  reben  el  medicament  a  investigar)   CONTROL  NO  ACTIU   Placebo  o  cap  intervenció   Tractament  estàndard  o  de  referència   Queda  restringit  quan  no  hi  ha  existència  del  tract.   Estàndard  o  quan  aquest  tingui  EA  no  ètics.   Resposta  terapèutica  que  tenen  els  pacients  a  la  utilització  del  placebo  (FF  inert  del  mateix  disseny,  color  i  forma   que  el  medicament  experimental).   CONTROLATS   NO  CONTROLATS   Si   NO   Randomitzat   No  randomitzat  xq  no  comparo   Fiable   No  fiable,  i  poden  ser  erronis   Única  manera  x  obtenir  un  resultat  fiable  de  seguretat  i   No  s’utilitzen  amb  medicament,  només  quan  hi  ha  una   eficàcia  del  medicament.   modificació  d’algun  aspecte.   DEFINICIÓ   EFECTE  PLACEBO   ASSAIG  CLINIC   Comparació   Assignació  de  grups   Validesa  estadística  (fiabilitat)   Utilització     TIPUS   Oberts  (no  cec)   Simple  cec     Sap  el  que  pren   Pacient   Investigador   Avaluador   Investigador   Avaluador   Doble  cec   Avaluador   Triple  cec     No  ho  sap   Eviten   Fiabilitat   Complex  i  car   Utilització     -­‐   +   +   No  es  solen  utilitzar  en   medicaments   Pacient   Efecte  placebo   ++   ++     Pacient   Investigador   Pacient   Investigador   Avaluador   Efecte  placebo   Efecte  biaix  investigador   Efecte  placebo   Efecte  biaix  investigador   Efecte  biaix  avaluador   +++   +++   Obligatoris  per  veure   l’eficàcia  del  medicament   ++++   ++++     ...