Tema 3 Neutròfils, macròfags i cèl.lules dendrítiques (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biología - 4º curso
Asignatura Immunologia
Año del apunte 2017
Páginas 11
Fecha de subida 03/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

IMMUNOLOGIA Tema 3 Tema 3 Neutròfils, macròfags i cèl·lules dendrítiques Pertanyen a la branca mieloide i a la immunitat innata. Gestionen infeccions clàssiques bacterianes i víriques. Tenen funcions similars i es caracteritzen per ser fagòcits.
Terminologia • Leucòcits polimorfonuclears o granulòcits: el seu nucli es lobulat, contenen grànuls al citoplasma.
o Neutròfils: grànuls àcids i bàsics. Tinció mixta.
o Eosinòfils: grànuls bàsics.
Tinció àcida (groc o vermell).
o Basòfils: grànuls àcids. Tinció bàsica (blau).
• Leucòcits mononuclears: un sol nucli.
Macròfags i monòcits, cèl·lules dendrítiques i limfòcits (adaptativa).
• Fagòcits mononuclears: macròfags i monòcits, cèl·lules dendrítiques.
Neutròfils Produïts per la medul·la òssia. Tenen el nucli segmentat.
• Neutròfil amb bandes segmentades: neutròfil preparat per sortir de la medul·la òssia cap a la circulació de la sang.
Monòcits i macròfags Tenen un sol nucli.
El monòcit té estructures internes destinades a la fagocitosi. Migra cap al teixit infectat, patint extravasació, i allà esdevé macròfag, amb pseudopodis evidents.
IMMUNOLOGIA Tema 3 Funcions en la resposta inflamatòria 1. Actuen els macròfags residents del teixit infectat: la seva funció principal és la vigilància. Si detecten algun antigen estrany posen en marxa els mecanismes de permeabilitat endotelial. Poca o cap resposta inflamatòria.
2. Secreció de molècules que promouen la inflamació.
3. Les primeres molècules que entren són els neutròfils, després de monòcits, que passen a macròfags i per últim els limfòcits (triguen més perquè han de ser activats). L’entrada es regula per les molècules d’adhesió de les cèl·lules endotelials i de les pròpies cèl·lules immunitàries.
IMMUNOLOGIA Tema 3 Receptors de patrons moleculars associats a patògens (PRRs) Els macròfags presenten diferents PRRs que reconeixen diferents PAMPs (patrons moleculars associats a patògens).
• TLR: toll-like receptor. Els més estudiats. TLR4 detecta lipopolisacàrids (LPS), que es troben a la paret cel·lular dels bacteris gram -.
IMMUNOLOGIA Tema 3 • Els PRRs situats a la membrana reconeixen patrons d’estructures de fora del bacteri (superfície).
• Els TLRs que es troben dins de somes reconeixen formes derivades d’àcids nucleics i interaccionen un cop el patogen esta dins la cèl·lula. Estan dins els somes per evitar que poguessin interactuar amb àcids nucleics propis, o del medi (necrosis).
Cada manera de reconèixer els PAMPs aporta una informació diferent a la cèl·lula.
TLR4 forma dúplexs amb CD14.
TLR4 emet la senyal cap a l’interior de la cèl·lula.
CD14 contacta amb les LPS bacterianes gràcies a la proteïna sèrica LBP (si no es troba present s’utilitzen altres mecanismes).
IMMUNOLOGIA Tema 3 FT NFkB inhibit per IkB, es fosforila i degrada, i s’activa la transcripció.
Què passa quan s’activen els TLR4? Primerament entren neutròfils a la cèl·lula i s’activa una manera especial de morir: NETosi.
Consisteix en l’alliberament de pèptids antimicrobians i proteïnes, i DNA combinat amb proteïnes, que formaran xarxes extracel·lulars. La seva funció és atacar el patogen i produir inflamació. Poden fagocitar.
IMMUNOLOGIA Tema 3 Després entren els monòcits al teixit infectat, que es convertiran en macròfags (quan s’activin els PRRs). La seva funció principal és la fagocitosi per mitjà d’invaginacions que produeixen els pseudòpodes quan fan contacte amb el material extracel·lular.
El que s’incorpori a la cèl·lula quedarà dins d’un fagosoma, que s’unirà a un lisosoma (enzims lítics, PH àcid...) per degradar el material fagocitat.
Aquesta unió formarà un fagolisosoma.
Quan s’ha digerit, s’expulsa el contingut del fagolisosoma a l’exterior per exocitosi, que serà molt útil per l’activació dels limfB. Però també es poden presentar a la superfície del macròfag gràcies al MHC de classe II, que servirà per activar els limfT.
Els macròfags no discriminen el que fagociten segons el seu origen: fagocita tant patògens com cèl·lules pròpies que estiguin al medi.
IMMUNOLOGIA Tema 3 Mecanismes antimicrobians dels fagòcits • Flavocitocrom b558: és una proteïna de membrana que utilitza oxigen per generar espècies reactives d’oxigen (ROS), que poden interactuar amb altres ions, i són molt reactives amb altres molècules, produint toxicitat (Brot respiratori).
• Canvis a nivell transcripcional: transcripció del gen NOS2, que codifica per la sintasa d’àcid nítric, que agafa com a substrat L-Arginina i la transforma en àcid nítric.
• Es crea un ambient ple d’espècies reactives d’oxigen i nitrogen en un fagosoma, on s’encarreguen d’eliminar el microbi.
Són tècniques que no interessa tenir actives molta estona perquè poden produir danys al DNA, poden arribar a sortir al teixit... Es combaten amb antioxidants.
• Inflamasoma: estructura multiproteica citoplasmàtica amb caspases1 que s’encarrega de sintetitzar proteïnes inflamatòries com la IL-1β i la IL-18 (en el procés les cèl·lules poden patir piropotosi). També es pot activar per excés de nutrients, per exemple glucosa, i es produirà una inflamació crònica, en aquests cas del teixit adipós, creant una situació pre-diabètica.
IMMUNOLOGIA Tema 3 Factors secretats pels macròfags Extracel·lular Acció antivírica paracrina sobre cèl·lules encara no infectades. Activa un estat de preparació contra la infecció.
Factors de Creixement que passen a la sang cap a la medul·la òssia per informar del tipus de cèl·lula hematopoètica que s’ha de produir a partir d’stem cells (segons el factor es farà un tipus específic de cèl·lula: granulòcits, eosinòfils...
IMMUNOLOGIA Tema 3 Heterogeneïtat dels macròfags durant la inflamació Segons la via d’activació: • Activació clàssica: iniciada per neutròfils, per PRRs. Increment de la producció de citoquines inflamatòries, NOS i ROS, increment de l’expressió de l’MHC de classe II i CD86; alta presentació d’antígens.
Resposta contra microbis.
• Activació alternativa: inici de la resposta per mastòcits, eosinòfils... que produeixen IL4 i IL-3. Es fa una exocitosi molt forta de substàncies tòxiques. S’activa l’Arginasa, que passa l’arginina a molècules que sintetitzen col·lagen: el macròfag té una funció reparadora del teixit.
Resposta contra paràsits de gran mida.
• Deactivació: per IL-10, TGFβ... Quan la infecció avança i es van eliminant els patògens, augmenta la proporció de macròfags reparadors del teixit. Arriba un moment en que augmenten els cossos apoptòtics i disminueixen els PAMPs, senyal de que la infecció s’està combatent i que els patògens estan morint; quan el macròfag reconeix els cossos apoptòtics, aquests indueixen la secreció de TGFβ, que fa que el macròfag es deactivi.
IMMUNOLOGIA Tema 3 Les cèl·lules que fan exocitosi també tenen scavengers a la seva superfície, que detecten trossos de membranes (lípids), de manera que s’activa la neteja.
Els cossos apoptòtics presenten receptors específics a la superfície (fosfatifilserina), que són detectats per les cèl·lules fagocítiques, que els identifiquen com apoptòtics.
IMMUNOLOGIA Tema 3 Cèl·lules dendrítiques Tenen funcions molt similars als macròfags: senyals inflamatòries, brot respiratori (més dèbil), poden fagocitar...
La seva funció principal és agafar material de l’agent infecció al teixit on es troba, migrar via limfoide cap als ganglis i allà expressar proteïnes MHC II per presentar el material recollit als limfT per activar-los.
...