T13. Introducció serveis ecosistèmics (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 4º curso
Asignatura Ecologia forestal
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 17/04/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Tema 13: Serveis ecosistèmics, explotació i gestió forestal | 75 TEMA 13: INTRODUCCIÓ Serveis ecosistèmics, explotació i gestió forestal Funcions del bosc (des del punt de vista antropocèntric): Serveis ecosistèmics, explotació i gestió INTRODUCCIÓ ALS SERVEIS ECOSISTÈMICS Servei ecosistèmic: Recursos o processos d’ecosistemes naturals que beneficien als éssers humans.
Avaluació dels Ecosistemes del Mieni (EM) organitzada per les Nacions Unides (2005) 5 anys – 1300 científics:     Suport (per exemple: cicles de nutrients i pol·linització de cultius) Aprovisionament (per ex. Producció d’aigua i aliments) Regulació (per ex. control del clima i de les enfermetats) Cultural (per ex. beneficis espirituals i recreatius) Serveis de suport: Serveis de l’ecosistema que són necessaris per la producció de la resta de serveis de l’ecosistema: o o o Dispersió i reciclatge de nutrients Dispersió de llavors Producció primària Serveis d’aprovisionament: Productes obtinguts dels ecosistemes o o o o o aliments (incloent mariscs i carn de caça), cultius, aliments silvestres i espècies aigua minerals (incloent diatomita) farmacèutics, bioquímics i productes industrials Energia (hidroelèctrica, combustibles de biomassa) Serveis de regulació: Els beneficis obtinguts de la regulació dels processos dels ecosistemes o o o o o Captura i emmagatzemant de carboni i regulació del clima Descomposició de residus i desintoxicació Purificació d’aigua i de l’aire Pol·linització de cultius Control de plagues i malalties Serveis culturals: beneficis no materials que les persones obtenen dels ecosistemes a través de l’enriquiment espiritual, el desenvolupament cognitiu, la reflexió, la recreació i les experiències estètiques.
o o o inspiració cultural, intelectual i espiritual experiències de recreació (incloent ecoturisme) descobriment científic 76 | E c o l o g i a F o r e s t a l Bens ecosistèmics com una xarxa complexa d’interaccions BÉNS I SERVEIS QUE ENS PROPORCIONA EL BOSC Els boscos de la Terra influencien:      El balanç global de calor de la Terra El cicle de Carboni El cicle de l’aigua Control de cabals Modulant els inputs de nutrients i sediments a les aigües superficials 1. Els boscos utilitzen l’energia solar per conduir processos  La captura d’energia per part del bosc és necessària per generar els serveis ecosistèmics PROCESSOS - Afecten directament als organismes: processos que proporcionen menjar, hàbitat, plantes medicinals, fusta...
Afecten directament al moviment d’energia i elements 2. L’àrea foliar global  La major part de l’àrea foliar es troba als boscos.
o o Boscos degradats + boscos no degradats = 30% de la superfície de la Terra Boscos degradats + Boscos no degradats = 70% de la superfície foliar de la Terra Tema 13: Serveis ecosistèmics, explotació i gestió forestal | 77 FULLES PER UNITAT DE SÒL – Boscos: - 2-10 vegades més que herbassars 10-50 vegades més que deserts L’àrea foliar capta calor, carboni i aigua, per tant, tindrà efectes molt importants sobre el balanç d’energia, acumulació de carboni i transpiració d’aigua cap a l’atmosfera.
3. Balanç global de calor Albedo: proporció de llum solar incident reflectida per una superfície El tipus i la quantitat de gasos d’efecte hivernacle, així com l’albedo col·lectiva de les superfícies absorbent determinen la temperatura promig de la terra a partir d’una radiació determinada.
Els boscos madurs tenen menor albedo que els boscos joves (absorbeixen més energia) Potter et al (1975)  Experiment a través de models: es va veure que es tendeix cap a un clima fred i sec quan es treuen els boscos tropicals.
Sagan et al (1979)  Estudia com l’albedo global ha estat afectat pels éssers humans. Per canvis en usos del sòl i emissió de gasos d’efecte hivernacle s’ha modificat la temperatura de la terra.
4. Emmagatzemament de Carboni o o o Els boscos són els magatzems més grans de C als sistemes terrestres 82% C emmagatzemat “aeri” + 42% C sòls Suposen el 52% PPN 78 | E c o l o g i a F o r e s t a l 5. Cicle de l’aigua Les plantes poden influenciar el cicle de l’aigua almenys de 5 maneres diferents: 1. Les fulles transpiren l’aigua de retorn cap a l’atmosfera, que pot permetre més pluja 2. Els boscos en particular, produeixen cobertes que tenen una albedo baixa, i per tant absorbeixen més energia que condueix a una major transpiració i evaporació. I per tant, els boscos poden afavorir la formació de núvols.
3. Les fulles faciliten la transferència d’aigua des de l’aire fins al terra a través de superfícies en les que l’aigua es condensa. Els boscos són molt importants en aquest procés.
4. Creant una estructura diversa en els sòls, les plantes afavoreixen la capacitat d’emmagatzemament d’aigua dels sòls, modulant els cabals dels rius i reduint l’erosió de les terres.
5. A través d’un procés anomenat redistribució hidràulica, les plantes d’arrels profundes bomben l’aigua entre els magatzems més profunds i els de superfície.
Cabals Com es manté el cabal del riu en llocs amb períodes de sequera? - Capacitat dels sòls i de la roca mare per absorbir i emmagatzemar aigua Porcions d’aigua emmagatzemada entre l’evapotranspiració i els rius Ambdós factors es veuen afavorits per la presència d’una comunitat vegetal en bon estat. Els boscos redueixen els pics d’inundació i regulen el cabal dels rius redistribuint l’aigua.
EXPLOTACIÓ vs GESTIÓ EXPLOTACIÓ:   Extreure del medi natural les riqueses que conté.
L’explotació dels recursos naturals va començar al S. XIX a mesura que es desenvolupaven els mètodes d’extracció dels recursos naturals.
 Al S. XX el consum d’energia va incrementar ràpidament.
Actualment:    80% de l’energia consumida al planeta ve de l’extracció de combustibles fòssils (gas, petroli).
Un altre recurs explotat no-renovable: Minerals Agricultura intensiva és un exemple de degradació d’ecosistemes terrestres com els boscos o d’ecosistemes d’aigua dolça com els rius.
GESTIÓ:   Portar o dirigir els afers, en el cas que ens ocupa, d’un ecosistema.
La gestió d’ecosistemes és una aproximació a la gestió dels recursos naturals que té el focus en els ecosistemes sostenibles per aconseguir ambdós, les necessitats humanes i les necessitats de gestió en un futur.
Tema 13: Serveis ecosistèmics, explotació i gestió forestal    La gestió d’ecosistemes s’hauria d’adaptar a necessitats canviants i a noves informacions.
Promou la visió compartida d’un futur desitjat integrant perspectives econòmiques, mediambientals, i socials per gestionar sistemes ecològics.
Els ecosistemes promouen el benestar humà a través de diversos serveis que poden oferir.
La gestió dels boscos se centra en: - | 79 Protegir els serveis dels ecosistemes Protegir els recursos genètics Producció comercial Conversió de terres per menjar i producció ...