Exàmens IV (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 4º curso
Asignatura Endocrinologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 26/08/2017
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

358 APMED.UdL b) D'entrada sol·licitarem una TAC de les glàndules suprarenals per sospita d'un hipercorticisme endogen d'origen suprarenal c) Si la TC de suprarenals és normal demanarem un cateterisme de sinus petrosos amb estímul amb CRB d) La determinació de la corticotropina (ACTH) plasmàtica orienta en la localització de l'origen del possible hipercorticisme e) Si la cortisolúria en orina de 24h està elevada iniciarem tractament amb ketoconazol. 6- Pel que fa al panhipopituïtarisme és cert que: a) La hiperpigmentació és un signe característic del dèficit d'ACTH b) Les dosis de levotiroxina solen ser superiors pel tractament de l'hipotiroïdisme secundari comparat amb l'hipotiroïdisme primari e) Sempre són necessaris els tests dinàmics per al diagnòstic de dèficit d'ACTH d) L'etiologia més freqüent de insuficiència suprarenal és la presencia d'un tumor hipofític e) El dèficit de prolactina no se substitueix en l'actualitat 7.- Dona de 64 anys que porten a urgències per quadre de important postració, vòmits i cefalea intensa de manera sobtada. A l'exploració física destaca l'oftalmoplègia i la hipotensió. La TC cranial urgent mostra una massa a nivell de la sella turca amb signes de sagnat i efecte compressiu. Assenyaleu l'opció incorrecta pel que fa al cas: a) Administrarem inicialment glucocorticoides per via parenteral a dosis elevades b) L'etiologia més probable és l'apoplexia hipofítica en el context d'un macroadenoma hipofític previ c) Ens plantejarem amb el neurocirurgià la descompressió quirúrgica de l'àrea hipofítica d) El tractament més urgent és l'administració d'anàlegs de l'ADH parenterals per evitar la diabetis insípida central e) En el seguiment a llarg termini és freqüent que es desenvolupi una sella turca buida 8.- Un home de 23 anys d'edat consulta per set i poliúria d'uns 2 mesos d'evolució, que es va iniciar de forma sobtada. Beu i orina uns 8-10 litres diaris. No refereix cap altra molèstia. Després d'una restricció hídrica, l'osmolalitat urinària arriba a un màxim de 180 mOsm/kg. Una hora després de l'administració d'una dosi de APMED.UdL 359 desmopresina subcutània l'osmolaritat urinària s'eleva a 500 mOsm/kg. Quin diagnòstic et sembla més probable? a) Diabetis insípida nefrogènica b) Diabetis insípida central e) Polidípsia psicògena d) Diabetis mellitus e) No hi ha prou dades per sospitar cap diagnòstic concret 9.- En el cas de la pregunta anterior, el tractament d’elecció serà: a) Cabonat de liti b) Demeclociclina c) Tiazides d) Desmopressina e) Insulina Patologia de la tiroides 1. En una pacient que presenta un quadre clínic i bioquímic clar de hipotiroïdisme què no esperarem veure en l'analítica: a. Anèmia normocítica i normocrómica b. Hipercolesterolèmia c. Hipertrigliceridèmia d. Augment CPK e. Augment transaminases 2. No és correcte dir que la oftalmopatia de Graves: a. Té la mateixa evolució que el hipertiroïdisme associat. b. Pot empitjorar amb el tractament amb radio-iode. c. Pot ser unilateral. d. És més freqüent en fumadors. e. No es manifesta en tots els pacients amb malaltia de greus-Basedow 3. L'hipotiroïdisme subclínic: a. És equivalent a dir hipotiroïdisme asimptomàtic b. És la presència de símptomes d'hipotiroïdisme amb hormones tiroïdals normals. c. La detecció de nivells de TSH elevats amb T4 L normal. 360 APMED.UdL d. És recomanable tractar-lo en la majoria de casos. e. És la detecció d'hipotiroïdisme bioquímic amb Ac antitiroïdals negatius. 27. Quina de les següents afirmacions és errònia? a. Totes ho són b. Les cèl·lules fol·liculars es caracteritzen per sintetitzar calcitonina c. Els anticossos anti illots fol·liculars són els mes freqüents en les tiroïditis autoimmunes d. La tiroïditis de Hashimoto acostuma a tenir un antecedent d'infecció vírica. e. La inflamació de la tiroides és indolora 25. Quina seria la primera sospita en un pacient amb un nòdul tiroïdal que no fou irradiat en la seva infància, que presenta una xifra de calcitonina sèrica x9,5 superior al límit de la normalitat, que és de 2cm de diàmetre i heterogeni ecogràficament? a. Carcinoma medul·lar b. Carcinoma anaplàsic c. Limfoma de tiroides d. Carcinoma papil·lar e. Carcinoma fol·licular 30. Dona de 34 anys que realitza seguiment a la nostra consulta per un goll multinodular. Es realitza una PAF sobre el nòdul dominant per a estudi i s'obté un patró indeterminat. Es realitza una gammagrafia tiroïdal sent el nòdul gammagràficament fred. Es decideix realitzar una hemitiroidectomia i en l'anatomia patològica s'objectiva de manera incidental sobre un altre nòdul un carcinoma papil·lar de 1,3 cm. Assenyala l'opció incorrecta sobre seu tractament: a. Tenint en compte el context de la pacient es recomana realitzar tractament amb I131. b. Davant aquesta troballa es completa la cirurgia i probablement es realitzarà un buidament del compartiment central donada la freqüència de metàstasi ganglionar en un carcinoma papil·lar. c. El seguiment de la pacient es farà amb la determinació de Tg sèrica i ecografies cervical és periòdiques. d. Com a estudi d'extensió inicial es realitzarà una ecografia cervical i un rastreig amb Tc99. e. Els anticossos antiTg positius poden interferir en la determinació de Tg sèrica. APMED.UdL 361 31. Pel que fa al càncer de tiroide assenyala la correcta: ' a. El carcinoma fol·licular de tiroides és un dels càncers diferenciats de tiroide i metastatiza freqüentment a ganglis. b. Encara que la majoria dels càncers medul·lars de tiroides són esporàdics es realitzés la determinació del protooncogen RET a tots els pacients amb nou diagnòstic. c. El carcinoma folicul·lar de tiroides es diagnostica freqüentment per la PAAF sobre un nòdul tiroïdal tenint en compte els canvis nucIears característics. d. L'objectiu després del tractament inicial del càncer diferenciada de tiroides és mantenir la TSH <0,05 almenys durant 3-5 anys. e. Com a estudi d'extensió pre-tractament del carcinoma fol·licular de tiroides és la realització d'un rastreig amb I131. 12.- Una pacient de 21 anys d'edat controlada habitualment al servei d'Endocrinologia i Nutrició per una diabetis tipus 1 de 4 anys d'evolució presenta en una visita de revisió un goll. En l'estudi realitzat, destaca un goll a l'ecografia que afecta els dos lòbuls amb un patró ecogràfic heterogeni, sense nòduls; analítica de sang amb una TSH de 13,4 (normal: 0,3 - 5) amb tiroxina lliure normal, i anticossos anti-peroxidasa tiroïdal positius a títol alt. Indiqueu la resposta correcta: a) El diagnòstic de la patologia tiroïdal és de tiroïditis subaguda limfocitària b) Caldrà confirmar mitjançant una citologia per PAAF que es tracta d'una tiroïditis e) La citologia és important per orientar sobre el tractament de l'hipotiroïdisme subclínic d) Aquesta pacient presenta una poliendocrinopatia autoimmunitària tipus II e) Cap de les anteriors és certa 13.- Dona de 34 anys que portem a la consulta externa per un nòdul tiroïdal de 2'5 cm normofuncionant. Se li ha realitzat una PAAF dirigida per ecografia, la citologia s'informa com a patró fol·licular amb troballes nuclears molt suggestives de carcinoma papil·lar de tiroides. En relació al seu maneig assenyaleu quina opció no és correcta: a) Indicarem una cirurgia el més extensa possible ja que és la variable del tractament amb més influència al pronòstic. b) Demanarem una ecografia preoperatòria ja que pot variar l'extensió de la cirurgia. c) Després de la cirurgia presumiblement indicarem tractament amb iode radioactiu per fer l'ablació de restes tiroïdals. ...