22.2. Nefropaties intersticials cròniques (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

22.2.
Nefropaties  intersticials  cròniques   Són  pròpies  de  pacients  amb  antecedents  de:     -­‐ Infeccions   urinàries   complicades:   processos   urològics,   reflux   vesico-­‐ureteral,   obstrucció  urinària.     -­‐ Abús  d’analgèsics   També  n’hi  ha  que  són  idiopàtiques,  és  a  dir,  sense  causa  coneguda.       22.2.1. Pielonefritis  crònica   Característic   de   pacients   amb   antecedents   d’infeccions   urinàries   complicades:   processos   urològics,  reflux  vesico-­‐ureteral  o  obstrucció  urinària.       La   síndrome   de   nefropatia   intersticial   crònica   té   una   fase   precoç   sense   alteracions   clíniques   excepte   en   les   proves   funcionals.   Quan   apareixen   les   manifestacions   clíniques   són:   poliúria/polidípsia,   Na   en   orina   (pèrdua   de   sal),   acidosis   metabòlica   i   hiperpotassèmia   (menys   freqüent).   Deriva   finalment   a   una   insuficiència   renal   lentament   progressiva.     L’afectació   tubular   és   mínima   i,   per   tant,   la   proteïnúria   és   escassa.   No   hi   ha   HTA   i   edemes,   excepte  en  fases  molt  avançades,  ja  que  el  glomèrul  es  respecta.  Sí  que  hi  ha  un  augment   de  l’osteodistròfia.       Els   signes   radiològics   de   la   pielonefritis   crònica   són:     -­‐ Disminució  de  tamany   -­‐ Atròfia  simètrica   -­‐ Hipertròfia  per  zones     -­‐ Alteracions  dels  calzes     22.2.2. Nefropatia  per  analgèsics:     És  una  nefropatia  túbulintersticial  crònica  relacionada  amb  la  presa  abusiva  d’analgèsics   caracteritzada   per   una   evolució   progressiva   cap   a   l’esclerosis   renal   freqüentment   amb   desenvolupament  de  necrosis  papil·lar.       En   termes   etiològics   es   relaciona   amb   el   consum   crònic   de   barreges   d’analgèsics   que   es   poden  aconseguir  sense  recepta:     -­‐ Fenacetina   -­‐ Paracetamol   -­‐ Aspirina   -­‐ Cafeïna     Amb  dosis  1gr/dia  durant  2-­‐3  anys  el  consum  és  de  2kg  del  fàrmac...       La   simptomatologia   és   7   vegades   major   en   dones,   amb   una   afectació   multisistèmica.   El   diagnòstic  es  realitza  generalment  en  pacients  >30  anys.     És   asimptomàtica   durant   anys:   disminució   concentració   d’orina,   menor   acidificació,   més   Na+   urinari  i  amb  una  leucocitària  estèril.  S’associa  a  un  major  nombre  d’infeccions  urinàries,  còlics   per  necrosis  papil·lar  i  una  osteodistròfia  severa.  La  seva  progressió  és  lenta.       La  síndrome  per  analgèsics  inclou:     -­‐ Gastritis  erosives  i  úlcera  pèptica:  per  abús  de  laxants   -­‐ Carcinomes  de  l’uroteli   -­‐ Anèmia  desproporcionada  i  possible  agranulocitosis   -­‐ Arterosclerosis   accelerada:   augmenta   la   mortalitat   cardiovascular   i   accidents   cerebro-­‐ vasculars  en  diàlisis.       Encara   que   habitualment   no   apareixen   símptomes   del   tracte   urinari,   quan   s’expulsen   les   papil·les   necrosades   es   pot   presentar   dolor   en   el   flanc   i   hematúria.   La   necrosis   papil·lar   es   detecta   radiològicament   en   un   25-­‐40%   dels   casos   encara   que   no   és   una   troballa   específica   de   nefropatia   per   analgèsics   donat   que   també   pot   ser   conseqüència   de:   diabetis   mellitus,   drepanocitosis,   tuberculosis   renal   o   d’una   obstrucció   urinària.         UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   Els  signes  radiològics  de  la  necrosis  papil·lar  són:     -­‐ Calze  normal  (1)   -­‐ Papil·la  edematosa  (2)   -­‐ Necrosi  papil·lar  parcial  (3),  completa  (4)  o  “in  situ”  (5)   -­‐ Papil·la  en  urèter  (6)   -­‐ Escares  del  contorn  renal  (7)     -­‐ Carcinoma  urotelial  (8)       El   mètode   radiològic   d’elecció   per   a   descartar   la   nefropatia   per   analgèsics   ha   de   ser   la   TAC   abdominal  sense  contrast  puix  que  és  capaç  de  detectar  la  presència  de  calcificacions  papil·lars   amb  una  sensibilitat  del  92%  i  especificitat  del  100%.       Els  signes  ecogràfics  són:     -­‐ Atròfia  paremquimatosa   -­‐ Papil·les  calcificades         ...