Tercer Treball Economia Internacional (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Economia Internacional
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 09/11/2014
Descargas 23
Subido por

Descripción

Tercer Lliurament de Treballs d'Economia Internacional pel primer curs d'economia

Vista previa del texto

NOM i COGNOMS: Àlex Izquierdo Nofuentes NIU: 1362730 Economia Internacional – Grup 2 ADE (codi 102387) Entrega 4 a realitzar mitjançant ‘Lliurement de Treballs’ del Campus Virtual El termini d’entrega finalitza el 26.05.2013 Exercici 1 Suposa que A és un país petit i per un determinat bé té una funció d’oferta del tipus OA = - 200 + 3 P mentre que i la demanda del bé és DA = 300 – 2 P Per altra banda, la resta del món presenta l’oferta i demanda següents: ORM = - 3000 + 40 P DRM = 1450 – 10 P Explicar en cadascun dels següents casos quin seria el preu i la quantitat venuda, importada o exportada d’aquest bé pel país A.
a) El país A no participa en el comerç internacional Si el país A no participa al comerç internacional, no hi haurà ni exportacions ni importacions. El preu i la quantitat venuda l’obtindrem d’igual la funció de l’oferta i la demanda.
OA=DA -200+3P=300-2P 5P=500 P= 100 QO=QD=OA(100) = -200+3·(100)=100 b) Obertura del país A al lliure comerç.
Si el país A s’obre al comerç, calcularem el nou preu mundial amb la suma de les demandes d’A i la resta del món i ho igualarem a la suma de les ofertes d’A i la resta del món.
OA+ORM=DA+DRM -3000+40P-200+3P=1450-10P+300-2P 55P=4950 P= 90 Com que el preu mundial és inferior al preu del país A, aquest es convertirà en importador. Les quantitats demandada i produïda al país A seran: OA(90)= -200+3·(90)=70 DA(90)=300-2·(90)= 120 Les importacions del país A serà la quantitat de la demanda que l’oferta no és capaç d’assumir, és a dir: 120-70=50. Veiem que al calcular ORM i DRM a aquest preu, la resta del món exportarà 50.
c) El govern del país A introdueix un aranzel de 6 unitats monetàries (u.m.) sobre els béns importats. Com canviarà la quantitat produïda, consumida i importada pel país A ? Aquest aranzel, al tractar-se d’un país petit, no afectarà a la resta del món, només al país A. El nou preu del país A serà el preu mundial més l’aranzel. Calculem l’oferta i la demanda a aquest nou preu.
PreuA=PreuMundial+aranzel= 90+6=96 Qo= -200+3·(96)=88 Qd= 300-2·(96)=108 IMP= 108-88=20 d) Mostra l’efecte de l’aranzel sobre el benestar de: els productors nacionals que competeixen amb les importacions; els consumidors nacionals; i l’Estat. Determina la pèrdua d’eficiència en el consum i en la producció, i l’efecte total sobre el benestar de l’aranzel Abans t Després t Canvi Excedent Consumidor 3600 2916 -684 Excedent Productor 816,67 1290,67 +473 Estat Ø 120 +120 Total -91 L’aranzel tindrà un efecte positiu de 473 sobre el benestar dels productors i de 120 sobre el benestar de l’estat. Tindrà un efecte negatiu de 684 sobre el benestar dels consumidors. Per tant, l’aranzel tindrà un efecte negatiu de 91 sobre el benestar total del país. La pèrdua d’eficiència de la producció és de 54, i la del consum és de 36.
e) Suposa que el país A s’integra amb un altre país que produeix el bé a un preu de 92 u.m.
Calcula els efectes estàtics de la integració en termes de creació, desviament i expansió de comerç.
Calcularem la oferta i la demanda d’A al nou preu d’integració: OA(92)=76 DA(92)=116 IMP=40 Creació:12 Desviament:20 Expansió: 8 f) Suposa ara que existeix lliure comerç (sense cap barrera), el preu mundial segueix essent de 90, però ara el govern del país A introdueix un contingent (quota) a la importació de 30 unitats.
Com canviaria això les quantitats produïdes, consumides, i importades del país A ? Que succeiria amb el preu? El nou preu l’obtindrem d’igualar la demanda a l’oferta+la quota. Per tant: DA=OA+quota 300-2P=-200+3P+30 5P=470 P=94 Per tant, les quantitats produïdes i consumides a aquest preu seran: DA(94)= 300-2·(94)=112 OA(94)= -200*3·(94)=82 IMP=112-82=30 g) Mostra l’efecte de la quota sobre el benestar dels productors nacionals que competeixen amb les importacions; els consumidors nacionals; i calcula també la renta de la quota a la importació.
Abans q Després q Canvi Excedent Consumidor 3600 3136 -464 Excedent Productor 816,67 1220,67 +404 Llicències Ø 120 +120 Total +60 Exercici 2 Tenint en compte les mateixes funcions de demanda i d’oferta de l’exercici 1, suposa ara que el país A és un país gran. Quina seria aleshores la situació (preu, producció, consum i importacions/ exportacions) al país A i també a la resta del món en els següents casos: a) Obertura del país A al lliure comerç.
Si el país A s’obre al comerç, calcularem el nou preu mundial amb la suma de les demandes d’A i la resta del món i ho igualarem a la suma de les ofertes d’A i la resta del món.
OA+ORM=DA+DRM -3000+40P-200+3P=1450-10P+300-2P 55P=4950 P= 90 Com que el preu mundial és inferior al preu del país A, aquest es convertirà en importador. Les quantitats demandada i produïda al país A seran: OA(90)= -200+3·(90)=70 DA(90)=300-2·(90)= 120 b) El govern del país A (país gran) introdueix un aranzel de 6 unitats monetàries (u.m.) sobre els béns importats. Com canviarà el preu, la quantitat produïda, consumida i importada/exportada pel país A? Com que A és un país gran, aquest aranzel també tindrà efecte sobre l’oferta i la demanda a la resta del món, el que farà variar el preu mundial. Per tant: OA(Pm’+t)+ORM(Pm’)=DA(Pm’+t)+PRM(Pm’) -200+3(Pm’+6)-3000+40Pm’=300-2(Pm’+6)+1450-10(Pm’) -200+3Pm’+18-3000+40Pm’=300-2Pm’-12+1450-10Pm’ 55Pm’=4920 Pm’=89,45 El nou preu mundial serà de 89,45u.m., i el nou preu del país A serà Pm’+t, és a dir, 89,45+6=95,45u.m. Calculem les quantitats produïdes i consumides a A i la Resta del Món a aquests nous preus: OA(95,45)= -200+3·(95,45)=86,35 DA(95,45)=300-2·(95,45)=109,1 IMPA=109,1-86,35≈23 I quin seria aleshores el preu, la quantitat produïda, consumida i importada/exportada en la resta del món ? El nou preu mundial l’hem calculat abans, i serà de 89,45u.m. Les quantitats produïda, consumida i exportada a aquest preu seran: ORM(89,45)=-3000+40·(89,45)=578 DRM(89,45)=1450-10·(89,45)=555,5 EXPRM=578-555,5≈23 c) Mostra l’efecte de l’aranzel sobre el benestar en el cas del país A sobre els productors nacionals que competeixen amb les importacions; els consumidors nacionals; i l’Estat.
Determina la pèrdua d’eficiència en el consum i en la producció, i l’efecte total sobre el benestar de l’aranzel Abans t Després t Canvi Excedent Consumidor 3600 2975,7 -624,3 Excedent Productor 816,67 1242,72 +426,05 Estat Ø 138 +138 Total -60,25 La ineficiència sobre la producció serà de 49,05. La ineficiència sobre el consum serà de 32,7.
L’aranzel tindrà un efecte total negatiu sobre el país 60,25.
Mostra l’efecte que l’aranzel posta pel país A tindrà sobre els diferents agents econòmics de la resta del món. Quin serà aleshores l’impacte total sobre el benestar de que el país A (gran) posi un aranzel de 6 u.m. ? Abans t Després t Canvi Excedent Consumidor 15125 15429,01 +304,01 Excedent Productor 4500 4176,05 -323,95 Estat Ø Ø 0 Total -19,85 L’impacte de l’aranzel d’A provocarà una reducció del benestar total de la resta del món de 19,85, que sumada a la pèrdua de benestar de 60,25 d’A, tindrem que l’impacte total sobre el benestar de l’aranzel és una reducció de 80,1.
Exercici 3 Suposem que un automòbil es ven en el mercat mundial por 8.000 € i que els components dels que està fet l’automòbil es venen per 6.000 €.
a) Suposa que per a fomentar la indústria nacional de l’automòbil el país estableix un aranzel del 25% als automòbils importats. Calcula la taxa de protecció efectiva (TPE) en el sector dels automòbils vab=8.000-6.000=2.000 Pm+t=8.000+25%=10.000 inputs=6.000 vab’=10.000-6.000=4.000 TPEa=(4.000-2.000)/2.000=100% b) Suposa que mantenint l’aranzel de l’apartat anterior el país decideix fomentar la producció nacional de components mitjançant un aranzel del 10% a la importació de components.
Calcula la taxa de protecció efectiva en el sector dels automòbils. ¿Quan és major la taxa de protecció? Pm+t=10.000 inputs+t=6.000+10%=6.600 vab’=10.000-6.600=3.400 TPEb=(3.400-2.000)/2.000=70% La taxa de protecció és més gran quan no gravem els inputs amb un aranzel.
c) ¿Què succeeix amb la TPE del sector dels automòbils si l’aranzel a la importació de components es del 45% (mantenint-se l’aranzel del primer apartat)? Pm+t=10.000 inputs+t=6.000+45%=8.700 vab’=10.000-8.700=1.300 TPEc=(1.300-2.000)/2.000=-35% Veiem que com que l’aranzel sobre els inputs és més gran que l’aranzel sobre el producte, desprotegim la indústria nacional.
...