Contabilitat tema 1 i 2 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 21/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Tema 1 y 2 de Contabilidad UB ADE

Vista previa del texto

COMPTABILITAT l TEMA 1: LA COMPTABILITAT COM A SISTEMA D’INFORMACIÓ 1.1 Definició de comptabilitat La comptabilitat és una ciència econòmica que estudia el patrimoni empresarial, tan de manera estàtica com dinàmica, estudia el patrimoni en un moment determinat i les variacions que es produeixen.
   Objecte: material (explicar una realitat econòmica) i formal (la captació, el mesurament i la representació de la realitat econòmica).
Finalitat: elaboració d’informació útil sobre la realitat econòmica per facilitar la presa de decisions als seus usuaris.
Mètodes per l’ordenació de dades:  Principi de dualitat  Regles de medició  Formes de presentació  Regles d’agregació L’objectiu de la comptabilitat es proporcionar informació a l' empresa i a tercers, punt molt important per prendre decisions.
1.2 Característiques i requisits de la informació comptable El sistema d’informació comptable ha de tenir els següents requisits:       Rellevància: capacitat d’influir en el procés de presa de decisions.
Comprensabilitat: la informació sigui assimilable pels seus usuaris.
Oportunitat: ha d’estar disponible en el moment de la presa de decisions.
Fiabilitat: ha de representar la realitat econòmica de manera fidel i digne.
Economicitat: la informació no ha de costar més que el valor que aporta.
Comparabilitat: la informació ha de ser comparable al llarg del temps i entre les diferents empreses.
1.3 Usuaris de la informació comptable   Usuaris interns:  Administradors de la societat i directius.
Usuaris externs:  Propietaris, prestamistes, proveïdors, clients, potencials inversors, autoritats fiscals, analistes financers, assessors i públic en general.
Si ho classifiquem segons els diferents nivells de l'empresa:     A la direcció, per poder planificar el futur de l' empresa.
Als propietaris i accionistes.
Als treballadors i treballadores.
Als creditors de l’empresa i tercers.
COMPTABILITAT l 1.4 Classificació de la comptabilitat Dins de la comptabilitat de l’empresa podem diferenciar cinc branques diferents:      Comptabilitat Financera Consolidació d’Estats Financers Comptabilitat de Costos Auditoria Anàlisis TEMA 2: TEORIA DE LES ESTRUCTURES 2.1 L’estructura econòmica i l’estructura financera   Estructura Econòmica (EE): conjunt d’inversions efectuades.
Estructura Financera (EF): conjunt de fonts de finançament que han possibilitat les inversions. EE=EF En terminologia comptable:   EE = Actiu (A) EF = Patrimoni Net + Passiu (PN + P) A= PN + P 2.2 El patrimoni empresarial El patrimoni empresarial és el conjunt de béns, drets i obligacions que té una empresa, degudament valorats en relació amb la finalitat a què es destinen.
   Béns: tot allò que pot ser apreciat i valorat.
Drets: les sumes o quantitats de diners pendents de cobrament.
Obligacions: conjunt de deutes exigibles que té l’empresa.
La diferencia entre el que tenim, el que en deuen i el que devem, és la riquesa de l’empresa, i això comptablement s’anomena Patrimoni Net.
PN=béns + drets – obligacions L’actiu són les inversions realitzades per l’empresa, mentre que el patrimoni net més el passiu són les fonts de finançament de les inversions.
2.3 Les masses patrimonials El conjunt d’elements patrimonial que es classifiquen en grups o masses patrimonials que aglutinen elements homogenis segons el criteri següent:   Els elements d’actiu: s’agrupen i s’ordenen de major a menor disponibilitat.
Elements de passiu: s’ordenen de menor a major exigibilitat.
COMPTABILITAT l 2.3.1 Masses patrimonials d’actiu   Actiu no corrent: Format per aquells elements del patrimoni vinculats a l’empresa durant més d’un exercici econòmic.
Actiu corrent: Elements que es troben en constant rotació.
2.3.2 Masses patrimonials de Patrimoni Net i Passiu  Patrimoni Net: Representa els recursos de l’empresa que es destinen a l’autofinançament, més aquells que són aliens però no cal tornar-los.. El Patrimoni Net registre el resultat de l’exercici, tots els ingressos de l'empresa menys totes les seves despeses associades.
 Passiu no corrent: Format per aquelles fonts de recursos que s‘han de tornar en un període superior a un exercici econòmic o sigui un any.
Passiu corrent: Deutes de l’empresa que s’han de retornar abans d’un any  2.4 Fons de maniobra El fons de maniobra és la part de l’actiu corrent que és finança amb fons del patrimoni net o passiu no corrent, també és coneix com fons de rotació, capital corrent o capital de treball. També es pot definir com el conjunt de recursos que l’empresa necessita per poder-se finançar durant el període comprés entre el moment en què es paga als proveïdors i el moment en que es cobra del clients, per quest motiu quan més curt sigui el període, més petit serà el fons de maniobra.
 Fons de Maniobra Positiu: FM = AC – PC > 0 El fons de maniobra positiu dóna una marge operatiu a l’empresa, l’actiu corrent pot liquidar tot el passiu corrent.
 Fons de Maniobra Negatiu: FM = AC – PC < 0 Un fons de maniobra negatiu significa que una part de les inversions a llarg termini s’han finançat amb recursos a curt termini, cosa que pot provocar problemes a l’hora de retornar deutes i pot abocar a l’empresa a la suspensió de pagaments.
2.5 El fet comptable El fet comptable són totes aquelles operacions o fets de naturalesa jurídica o econòmica que transformen o modifiquen el patrimoni de l’empresa. Tres tipus:    Fet comptable permutatiu: és aquell que no altera la xifra de patrimoni net de l’empresa. Ex: compra maquina en efectiu.
Fet comptable modificatiu: es produeix com a conseqüència d’un ingrés o una despesa de l’empresa, com a conseqüència de la seva gestió, el patrimoni net es modifica, augmentant o disminuint. (ingressos o despeses).
Fet comptable mix: és quan es produeix una modificació en el valor del patrimoni net (fet modificatiu) com a conseqüència d’un fet permutatiu.
...