Examen juny 2008 (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Radioactivitat ambiental
Año del apunte 2011
Páginas 3
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

a. Quins són els 5 principals criteris a tenir en compte per a gestionar els residus radioactius? Quines són les actuacions que estan previstes a l’estat espanyol quant als residus de baixa i mitjana activitat i quant als d’alta activitat? b. Identifiqueu els principals mecanismes d’incorporació de radionúclids per part dels humans i els models bàsics de retenció i eliminació c. Desenvolupeu l’equació que descriu la descàrrega crònica d’un contaminant radioactiu en un riu i mostreu les diferències pel cas que la descàrrega sigui puntual en el temps.
2. Qüestions (1,33 punts cadascuna): Responeu les següents qüestions de forma concisa, en un màxim d’una pàgina cadascuna: a. Descriviu l’accident de Txernòbil i discutiu-ne les implicacions mediambientals a curt i llarg termini en base a l’estat actual de coneixement. Exposeu dues de les aplicacions més rellevants (o usuals) quant a l’ús dels radionúclids dispersats degut a l’accident com a radiotraçadors de processos ambientals.
b. A partir dels períodes de semidesintegració, de la seva afinitat per les partícules i de les característiques químiques en el medi marí, descriviu els estats d’equilibri radioactiu a la columna d’aigua dels principals isòtops de la cadena radioactiva de l’238U. En particular, tingueu en compte on es trenca l’equilibri radioactiu a la cadena i possibles aplicacions en l’estudi de processos ambientals.
1. Tema (3 punts): Desenvolupeu, en un màxim de 3 pàgines, un dels dos temes següents: Examen 9 de Juliol de 2008 Radioactivitat Ambiental Llicenciatura de Ciències Ambiental. Universitat Autònoma de Barcelona Curs 2007-2008 Esquema de desintegració de l’90Sr.
Dades: T1/2 (90Sr)= 28.74 anys T1/2 (90Y)= 64.1 h Es disposa d’una font de (emissor ) d’activitat 10 GBq. Sabent que l’90Sr segueix l’esquema de desintegració de la figura, quant temps serà necessari per tal que l’activitat total ( + ) sigui 17.5 GBq? 3. Exercici 1 (1 punts): Temps mesura (s) 315180 315354 315890 Po Po (comptes) 12940 6278 891 210 (comptes) 2140 2067 2558 210 Po Po (comptes) 3625 3120 2987 209 (comptes) 3837 3404 3958 209 a) Quina és l’activitat del patró (Bq·mL-1) el dia de la mesura (avui)? b) Quina és l’activitat de 210Po (Bq·m-3) de cada mostra d’aigua el dia de la mesura (avui)? c) Quina és l’activitat de 210Po (Bq·kg-1) de cada secció de sediment el dia de la mesura (avui)? d) Quina és l’activitat de 210Pb (Bq·m-3) a cada secció de la columna d’aigua el dia del mostreig? e) Quina és l’activitat de 210Pb (Bq·kg-1) a cada secció del sediment el dia del mostreig? f) Quin és l’inventari de 210Pb (Bq·m-2) en la columna d’aigua? g) Suposant que el sediment té una activitat específica constant de 226Ra de 30 Bq·kg-1 a partir dels 30 cm i igual a la de 210Pb, quin és l’inventari de 210Pb en excés (Bq·m-2) al sediment? h) Estableix un balanç del 210Pb en condicions estacionàries considerant un model de caixes.
i) Si el flux atmosfèric de 210Pb és de 84 Bq·m-2·a-1, avalua (si existeixen) processos de transport lateral en la zona d’estudi.
Taula 2. Resultats de l’anàlisi i mesura de les mostres de sediment.
Codi Profunditat Gruix Densitat Massa mostra secció analitzada (m) (cm) (kg m-3) (g) S1 2200 10 5.2 0.2 S2 2200 10 6.3 0.2 S3 2200 10 6.8 0.2 Taula 1. Resultats de l’anàlisi i mesura de les mostres d’aigua.
226 Codi Profunditat Volum Ra Temps mostra aigua mesura (m) (L) (Bq m-3) (s) A1 [0-500] 50 2.85 335271 A2 [500-1300] 50 2.98 345124 A3 [1300-2200] 50 3.12 322890 Al cap d’un mes d’obtenir les mostres (és a dir, avui), aquestes són mesurades. Els resultats que s’obtenen són els següents.
El mateix dia del mostreig, les mostres s’analitzen per a determinar l’activitat dels diferents radionúclids. Les activitats de 210Pb s’obtenen a partir de la mesura de l’activitat de 210Po (T1/2=138 dies), considerat en equilibri secular amb el seu progenitor.
Per avaluar el rendiment químic del procés d’anàlisi d’aquest isòtop, s’afegeixen a cada mostra 100 μL d’un patró de 209Po (T1/2=102 anys), d’activitat 1.72 Bq·mL-1 (data de referència 01/01/2002). Les mostres d’aigua van ser processades per a la mesura del 226 Ra (T1/2=1600 anys) per centelleig líquid.
El 210Pb (T1/2=22.3 anys) és un radionúclid que es pot utilitzar per avaluar la importància de processos de transport material al llarg de la columna d’aigua. Amb aquest objectiu, el dia 9 de Juny del 2008 es va dur a terme el mostreig d’una estació al Mar Mediterrani, d’on es van recollir 3 mostres d’aigua a diferents profunditats (A1, A2 i A3) i un testimoni de sediment que va ser dividit en 3 seccions (S1, S2 i S3).
4. Exercici 2 (2 punts): ...