GASTROENTERITIS VIRALES (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biología - 4º curso
Asignatura Virologia
Profesor R.G.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 23/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

1 GASTROENTERITIS VIRALES La OMS considera que hi ha més de 1.8 milions de morts per gastroenteritis en menors de 5 anys en tot el món. (Aquestes poden estar causades per diferents causes com bactèries, paràsits i virus).
Actualment es considera que una de les principals causes de les gastroenteritis en persones són els calcivirus humans.
Les gastroenteritis virals afecten a persones per tot el món durant tot l’any, tot i que cada espècie té la seva estacionalitat. No obstant això, alguns virus tendeixen a causar malaltia diarreica principalment entre persones de certs grups d'edat:    La infecció per rotavirus és la causa més comuna de diarrea en bebès i nens menors de 5 anys.
Els adenovirus i astrovirus causen diarrea principalment en els nens petits, però els nens majors i els adults també poden veure's afectats.
Els norovirus tenen una major probabilitat de causar diarrea en els nens majors i en els adults.
CALCIVIRIDAE: Basant-nos en les seqüències dels gens de la polimerasa i la càpside, els principals ceps humans poden dividir-se genèticament en dos genogrups principals (genogrups I i II) i almenys en 15 diferents genotips.
Estructura taxonòmica: Addicionalment, almenys 3 altres genogrups s'han identificat, els quals inclouen ceps detectats en bestiar boví (genogrup III), humans (genogrup IV), i ratolí (genogrup V).
Les proteïnes més importants de la càpside difereixen fins a en un 30% en la seqüència d'aminoàcids en els diferents aïllaments dins d'un mateix genogrup i mes del 50% entre aïllaments de diferents genogrups.
S'han identificat també ceps recombinants.
Com que es van descobrir a Norwalk antigament se’ls anomenava virus Norwalk.
Tenen un genoma de RNA de cadena simple de diàmetre de 35-39nm. L’extrem 5’ té una proteïna unida covalentment i el 3’ té una cua d’adenines.
Patogènesis en humans: 2 Tenen un període d’incubació de 12/24-48 hores. Causen diarrea, còmits, dolors abdominals, deshidratació... Els símptomes duren de 24 a 60 hores.
Transmissió del virus: Són molt contagiosos. Només són necessàries 10 partícules víriques per la infecció.
Es transmeten per la via fecal-oral: contacte entre persones, aliments i aigua, per contaminació fecal...
Tenen un patró estacional d’hivern.
S’ha estimat que el 50% de brots de gastroenteritis associats al consum d’aliments són deguts a norovirus.
Diagnòstic: Es realitza per detecció de RNA viral en femtes de persones, fent servir tècniques moleculars de PCR.
Immunitat: És específica de cada cep, dura uns pocs mesos. La susceptibilitat pot estar associada al grup sanguini.
Tractament: No existeix un tractament específic per les infeccions de norovirus. El que és necessari és una rehidratació oral per glucosa i electròlits.
REOVIRIDAE: Gènere Rotavirus: La seva càpside està feta per 3 capes concèntriques d’un diàmetre d’uns 80nm.
Tenen un genoma RNA de doble cadena amb 11 segments que codifiquen per 12 proteïnes: 6 estructurals i 6 no estructurals.
Estructura taxonòmica: Trobem diferents grups:   Rotavirus grup A: present en la majoria d’espècies de mamífers i aus estudiades. Inclou 14 serotips que es diferencien segons les proteïnes de la càpside VP7 i VP4.
Rotavirus grup B: infecten humans, porcs, vaques, xais, rates...
3   Rotavirus grup C: en porcs i rarament en humans.
Rotavirus grups D,F i G: en aus de corral i E i H en porcs.
Transmissió del virus: Per la via fecal-oral. Es dóna amb 109 partícules víriques.
La infecció es pot donar per aliments/aigües contaminades o per contacte amb superfícies contaminades.
Té un patró estacional d’hivern.
Diagnòstic: Es pot fer per la detecció d’antígens de rotavirus en femtes per tècniques moleculars i microscopia electrònica.
Tractament: Rehidratació oral.
Hi ha 2 vacunes.
ASTROVIRIDAE: Espècie: Astrovirus humà (HAstV).
Presenta un mínim de 8 serotipus diferents.
Tenen estructura icosaèdrica de 27-30 nm de diàmetre sense coberta.
Té RNA de cadena senzilla i polaritat positiva. A l’extrem 5’ tenen una proteïna unida covalentment i en l’extrem 3’ una cua d’adenines.
Causen sobretot gastroenteritis en nens però també poden causar-ne en adults.
Causen diarrees i a vegades febre però no molt alta. Provoquen deshidratació.
...