Història de la comunicació (2012)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Història de la comunicació
Año del apunte 2012
Páginas 4
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 3

Descripción

Examen d'història de la comunicació

Vista previa del texto

09/02/2011 EXAMEN D’HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ 1) Tal com hem vist a l’assignatura, la comunicació social es pot concebre com...
a)Un procés d’intercanvi de missatges b) L’enviament d’informació d’un emissor a un receptor c) La tramesa massiva de dades d) Un procés d’intercanvi de missatges i alhora un espai simbòlic i material agitat per conflictes i tensions 2) A quina funció de la comunicació corresponen les següents característiques: transmissió de normes, valors i pautes: a) Entretenir b) Persuadir c) Informar d) Formar 3) Sobre quina frase de les següents hi ha consens entre els experts: a) L’Homo sapiens sapiens (Cromagnon) emprava la seva energia suplementària en la creació d'una societat complexa i una cultura b) L’alfabet fenici data aproximadament de l’any 1.200 aC i va desaparèixer amb la desintegració de l’Imperi Romà c) El desenvolupament tecnològic és independent de les opcions i els interessos dels grups socials que els empren d) Els Salons i Coffee Houses eren promoguts per les monarquies europees 4) Els primers llibres impresos es van elaborar seguint el mateix model que els manuscrits, i reben el nom de...
a) Palimpsests b) Incunables c) Còdexs d) Índex de llibres prohibits 5) Quina de les següents característiques NO correspon a la comunicació social durant el món feudal: a) Les societats s’atomitzen, cada feu és un món b) Els espais de comunicació social es redueixen als mercats locals, les fires i els correus c) La figura dels joglars i els sermons són característics d’aquesta època, fortament marcada per l’oralitat d) La funció de les biblioteques és assegurar la difusió del coneixement 6) Quina de les següents frases NO és certa: a) Durant el s.XVII, els Països Baixos es van convertir en focus emissor d’obres prohibides als països veïns obtenint grans beneficis econòmics b) Les primeres accions en defensa de la llibertat d’impremta a Europa van tenir lloc a Anglaterra c) Les mazarinades eren publicacions sense permís que van sorgir com a oposició a la severitat dels cardenals Richelieu i Mazarí exercint la censura d) Les primeres regulacions de la impremta a Anglaterra permetien publicar sense haver de pagar impostos sobre el paper timbrat i sense necessitat d’informes favorables previs 7) Quina de les següents conseqüències NO s’atribueix a la impremta: a) La circulació del coneixement escrit fora dels monestirs b) El desenvolupament de les formes modernes de propaganda i contrapropaganda c) La proliferació d’imatges impreses d) El noticierisme imprès, tot i que el manuscrit seguiria perquè podia escapar del control de la impremta i els monarques 8) Quina de les següents frases NO és certa: a) Les primeres formes de comptabilitat i escriptura van derivar de la necessitat de preservar coneixement, el comerç, el cobrament d’impostos i la gestió dels territoris b) A principis s.XVI les grans ciutats europees disposaven de molins paperers c) Les Monarquies Absolutes van utilitzar el teatre, les processions i altres expressions artístiques i culturals per assolir la cohesió interna d) La Gazette de France era un setmanari crític amb la monarquia francesa 9) El naixement del sensacionalisme a la premsa escrita es produeix a...
a) Els Estats Units amb el diari The World propietat de Joseph Pullitzer b) Els Estats Units amb el diari New York Journal propietat de William R. Hearst c) França amb el diari Le Petit Journal de Poydore Millaud d) Gran Bretanya amb la publicació Tit Bits creada per George Newnes 10) Entre 1870 i 1914 es produeix l’Edat d’Or de la premsa de masses a Occident. Quina de les següents característiques NO es correspon amb l’anomenat “nou periodisme” de l’època: a) llenguatge clar i senzill b) preu assequible c) consolidació del fotoperiodisme d) grans titulars a coberta 11) En el marc de la Història de la Comunicació situem el naixement del fotoperiodisme modern...
a) A Alemanya durant la República de Weimar.
b) A la Unió Soviètica gràcies al moviment anomenat “Constructivisme rus”.
c) Als Estats Units en fundar-se la revista Life al 1936.
d) A l’Estat espanyol durant la Guerra Civil.
12) En el sistema propagandístic nazi...
a) La premsa escrita va ser el canal de difusió fonamental dels missatges.
b) Els actes multitudinaris foren la clau del sistema comunicatiu del règim.
c) L’avantguardisme artístic va convertir-se en portaveu del Fürher.
d) La paraula parlada fou més important que l’escrita, per això l’ús de la ràdio va ser extraordinari.
13) Qui fou l’artífex del Comisariat de Propaganda de la Generalitat republicana? a) Lluís Companys b) Jaume Miravitlles c) Pere Català Pic d) Agustí Centelles 14) En l’aspecte propagandístic la guerra civil espanyola suposa una novetat perquè van intervenir dos nous mitjans de comunicació de masses: a) el cartellisme i les revistes il·lustrades b) la ràdio i la televisió c) la televisió i les revistes il·lustrades d) la ràdio i el cinema sonor 15) Quina característica NO correspon a la Societat de la Informació: a) Personalització b) Individualització c) Digitalització d) Institucionalitzat 16) Per a Manuel Castells la Societat de la Informació és: a) Un nou model de producció b) Pertany al capital avançat c) Un procés intensiu d’acumulació d) Momés un canvi tecnològic 17) Quin dels següents temes NO correspon al text d’Anibal Ford? a) Mediació de l’agenda global i la seva instal·lació en l’imaginari públic b) Com la difusió i desenvolupament del sistema tecnològic va canviar la base material de les nostres vides en tots els seus aspectes.
c) “Indicadors de patiment” que deixen al descobert les diferències entre rics i pobres.
d) La construcció de les agendes globals que han permès canvis comunicacionals en la producció dels missatges i la construcció de públics.
18) Què va produir la irrupció d’Internet? a) La Jerarquització de la informació b) La unidireccionalitat de la informació c) El trencament de la comunicació vertical d) Més control de la informació 19) Quina va ser la particularitat de l'Arpanet? a) Connectar diversos ordinadors universitaris b) Donar-li al Pentàgon la possibilitat d’amagar la informació c) Ser el primer sistema que transferia dades de forma digital d) Crear una xarxa mundial 20) Segons el text de Ricard Ruíz de Querol, la Societat de la Informació és: a) L’amalgama de mitjans de comunicació social en format digital b) El coneixement com a categoria superior de la informació c) L’organització dels mecanismes de producció i consum d) Els nous mecanismes de relació entre els ciutadà ...