16. ESQUIZOFRÈNIA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 16/04/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Mar Busquets ESQUIZOFRÈNIA Trastorn psiquiàtric greu.
Els símptomes afecten a múltiples processos psicològics: la percepció, la ideació, la comprovació de la realitat, els processos de pensament, els sentiments, la conducta, l’atenció, la concentració, la motivació i el judici.
Aquestes característiques psicològiques i conductuals s’associen a diversos tipus de deteriorament - Símptomes positius Idees delirants Al·lucinacions auditives, cinestèsiques, gustatives Fenòmens de resrealització i despersonalització Llenguatge desorganitzat Fuga d’idees Bloqueig del pensament Robo del pensament Eco o sonoritat del pensament Estereotípies, manierismes Neologismes Símptomes negatius Símptomes defectuals (queda un defecte) de la malaltia. Menys cridaners que els positius Igual d’incapacitants i tenen pitjor resolució farmacològica - Aplanament afectiu Apatia Abúlia (+ greu que l’apatia) Alògia Pèrdua de voluntat per realitzar tasques, augment d’hores de son, pèrdua d’activació a primera hora del matí.
1. Epidemiologia  1% de la població mundial  Afecta d’igual manera a homes i dones  Totes les cultures  Inici als 20-30 anys 2. Factors predisposants  Genètica : 13% un progenitor / 46% dos progenitors  Factors psicològics : Bioquímica, alteracions estructurals.
 Ambient: Estrès familiar, consum de tòxics, etc.
3. Formes d’inici a) Aguda : Aparició sobtada de la simptomatologia de l’estat esquizofrènic. Es produeix en hores o al llarg d’alguns dies. En estudis s’ha demostrat que anteriorment hi ha hagut ja símptomes prodròmics.
b) Insidiosa : S’instal·la poc a poc. Alteracions de conducta. Aquesta sol començar de més jove.
Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Mar Busquets 4. Formes clíniques Formes d’estat      Simple Hebefrènica (CIE) o Desorganitzada Paranoide Catatònica Residual ESQUIZOFRÈNIA SIMPLE  Inici: Insidiosa  Absència de símptomes productius (st positius) i escassa resposta emocional.
Fonamentalment símptomes negatius.
 En els primers estadis poden aparèixer només discordances afectives en les relacions sociofamiliars, progressiu dèficit de voluntat i impuls i trastorns conductuals.
 No hi ha consciència de l’empobriment progressiu de la personalitat.
 Pobresa afectiva, dèbil voluntat.
ESQUIZOFRÈNIA HEBEFRÈNICA O DESORGANITZADA  Inici en la pubertat de manera insidiosa  Desorganització en llenguatge i comportament  Afectivitat aplanada i inapropiada, abúlia / apatia, deteriorament d’hàbits i deteriorament cognitiu  Si estan presents idees delirants són no sistematitzades i estranyes  Excés de riure immotivat, buit amb aspecte “risueño” i de somnolència; són les expressions emocionals dominants.
 Bromes pobres i activitats monòtones i extravagants.
 Poden presentar grans problemes per realitzar activitats bàsiques.
ESQUIZOFRÈNIA PARANOIDE       Inici agut (la única). Entre 20 i 30 anys. Edat límit 40 anys La més freqüent Quadres delirants i al·lucinatoris més productius. Deliris de autorreferència i persecució Conservació relativa de les capacitats cognitives i afectives Pot presentar depressió post-psicòtica Millor pronòstic per realitzar les AVD, activitats laborals i independència.
Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Mar Busquets ESQUIZOFRÈNIA CATATÒNICA     Inici precoç Actualment és infreqüent Desorganització de la conducta, estat d’inhibició cada vegada més profund Alteracions motores importants: Rigidesa cérea (persones que estan en una postura molt incòmode i no es mouen), immobilitat arribant a estupor catatònic, estereotípies, manierismes i ecolàlia i ecopràxia.
 Mutisme  Incapacitat per a la cura personal ESQUIZOFRÈNIA RESIDUAL  Quan hi ha hagut almenys un episodi d’esquizofrènia  No és patent l’existència de símptomes positius. Sí existeixen idees delirants o al·lucinacions però no són molt acusades y no s’acompanyen d’una forta càrrega afectiva  Fonamentalment es donen símptomes negatius (abúlia, afectivitat aplanada) 5. Fases de l’esquizofrènia Hi ha 3 fases que es fusionen unes amb les altres sense que existeixin uns límits clars i absoluts entre elles. (E.Paranoide) 1) Fase prodròmica 2) Fase aguda o crisi (brot)  Presència de símptomes psicòtics greus (positius) : deliris i/o al·lucinacions  Pensament greument desorganitzat  No són capaços de cuidar d’ells mateixos de manera apropiada  Amb freqüència, els símptomes negatius passen a ser també més intensos  Com + brots, + deteriorament cognitiu 3) Fase d’estabilització o postcrisis  Es redueix a la intensitat dels símptomes psicòtics aguts  La duració de la fase por ser de 6 mesos o més després de l’inici d’un episodi agut Disfuncions psiquiàtriques i ocupacionals Mar Busquets 4) Fase estable o de manteniment  Els símptomes són relativament estables i, en el cas que hi siguin, sempre són menys greus que en la fase aguda.
 Els pacients poden estar asimptomàtics, però d’altes poden presentar símptomes no psicòtics, com tensió, ansietat, depressió o insomni.
 Quan persisteixen els símptomes negatius (dèficit) i / o positius, sovint estan presents de formes atenuades no psicòtiques: il·lusions en contes de al·lucinacions, idees sobrevalorades en contes de deliris 6. Trastorn esquizoafectiu Període continu de malaltia en el que es presenta en algun moment un episodi depressiu major, maníac o mixt i idees delirants, al·lucinacions, llenguatge desorganitzat, comportament catatònic o greument desorganitzat. Cada un dels símptomes ha estat present significativament almenys 1 mes.
7. Trastorn delirant Presència d’una o més idees delirants que persisteixen almenys 12 mesos. Excepte per la idea delirant de l’activitat psicosocial no està deteriorada i el comportaments no és estrany.
8. Altres Comparteixen la majoria de les característiques de la esquizofrènia amb diferències en la duració, les causes, els símptomes concomitants, el tractament dels símptomes psicòtics són semblants.
    Trastorn psicòtic breu Trastorn psicòtic compartit (folie a deux) Trastorn psicòtic induït per substàncies Trastorn psicòtic no especificat. Per exemple, trastorn psicòtic post-part.
...