5. Pediatria (2017)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 4º curso
Asignatura Fisioteràpia del cicle vital 1
Profesor A.S.
Año del apunte 2017
Páginas 9
Fecha de subida 01/11/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

Tema 5: dany cerebral

Vista previa del texto

DANY  CEREBRAL   -­‐ -­‐ Dany  cerebral  Adquirit  –  DCA  (Ictus,  TCE,  tumors…).   o Un  cop  el  nen  ha  assolit  el  desenvolupament  motriu.  Al  cap  de  3  anys.   o Si  es  un  tumor  molt  localitzat  i  es  pot  operar  es  fa.   Dany  cerebral  congènit  /  lesió  cerebral  (PC,  síndromes…).   Segons  on  es  produixi  el  dany  hi  haurà  unes  conseqüències  determinades,  sinó  afecta  en  general,  a   moltes  aèries.   TRAUMATISME  CRANEOENCEFÀLIC   El  mes  usual  es  un  accident,  una  caiguda  del  tipus  que  sigui  (esport,  esport  de  risc,  ….).   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Alteració  en  la  funció  cerebral  o  una  altre  evidència  de  patologia  cerebral,  causada  per  una   força  externa.  (Menor  et  al.  2010).   o Motriu,  respiratori,  cognitiu,  etc.   El  90%  del  DCA  és  traumàtic  (accidents  de  tràfic,  caigudes…).   El  10%  restant  són  no  traumàtiques  (anòxia,  ictus,  infeccions,  tumors…).   A  Espanya  1/20  casos  atesos  a  urgències  són  conseqüència  de  TCE.   Manifestacions  clíniques   o Fractura  de  crani.   o Pèrdua  de  consciència.   § Hi  haurà  diferent  actuació  depenen  del  temps.   o APT  (amnèsia  post  traumàtica).   § Dependra  de  l’edat  del  nen.  A  partir  dels  2  anys.   § Hi  ha  escales  que  valorar  les  respostes.   o Signes  neurològics  focals,  convulsió  i/o  lesió  intractable  al.   o Símptomes  immediats  o  tardans.   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Motiu  de  consulta  molt  freqüent  a  l’edat  pediàtrica.   Segons  la  GCS  (Escala  de  Coma  de  Glasgow)  es  poden  classificar  en  lleus,  moderats  o  greus.   Valorar  pèrdua  del  nivell  de  consciència,  amnèsia  de  l’epidosi,  somnolència,  nàusees  –  vòmits,   resposta  neurològica.   Si  hi  ha  fractures  de  base  de  crani,  pot  provocar  fístules  de  LCR  (líquid  cefaloraquidi).   o Otorinorràquia  (“fractura  de  peñasco”:  parèsia  facial,  sordesa,  signe  de  Battle  –   hematoma  retoauricular).   o Rinorràquia  (fractura  de  base  anterior  –  fosa  mitja).   Valorar  l’estat  de  les  ninetes.   Augmenta  la  irratibilitat  del  nen.   Diagnòstic  –  seguiment:  segons  clínica.   o RX  cranial.   o TC  cranial.   o Sensor  pressió  intracranial  (PIC).   Lesió  Directa   Lesió  per  contracop       Lesió  per  moviement   Acceleració  –  Desacceleració   LESIONS  ENCEFÀLIQUES   -­‐ -­‐             Lesió  focal:  contusions  corticals.   o Lòbul  frontal  inferior.   o Lòbul  temporal  ant-­‐lateral.   Lesió  /  Dany  Axonal  difusa:  LAD  –  DAD.   ESCALA  DE  COMA  DE  GLASGOW  PEDIÀTRICA  –  GCS  (3  –  15  ANYS)     Resposta  apertura  ocular   Resposta  Motriu   Resposta  verbal   >1  any   Puntuació   4   Espontània   Espontània   3   A  la  ordre  verbal   Al  crit   2   Al  dolor   Al  dolor   1   Ninguna   Ninguna   6   Obeeix  ordre   Espontània   5   Localitza  el  dolor   Localitza  el  dolor   4   Defensa  al  dolor   Defensa  al  dolor   3   Flexió  anormal   Flexió  anormal   2   Extensió  anormal   Extensió  normal   1   Ninguna   Ninguna   5   S’orienta  -­‐  conversa   Balbucea   4   Conversa  confusa   Plora  -­‐  consolable   3   Paraules  inadecuades   Plor  persistent   2   Sorolls  raros   Gruñe  o  es  queixa   1   Ninguna   Ninguna   SIMPTOMES   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Anisocòria.   Rigidesa  decorticació.   Rigidesa  descerebració  (extensió  a  estímuls  dolorosos).   Signe  Battle  (hematoma  retroauricular).     TCE   -­‐ -­‐   <1any   Fractura  evolutiva:  principalment  es  dóna  en   lactants.   Fractura  Ping  Pong.   HEMATOMA  SUBDURAL     HEMATOMA  EPIDURAL     TÈCNIQUES  QUIRÚRGIQUES  PER  TRACTAR  LA  HTIC  (HIPERTENSIÓ  INTRACRANEAL)   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Sensor  de  Pressió  Intracraneal.   Drenatge  ventricular  extern.   Craniotomia  +  evacuació  d’hematomes.   Craniectomia  descompressiva  +   duraplastia.   PIC  NORMAL  fins  15  mmHg.   CRANEOTOMIA  +  DRENATGE  HEMATOMA   PARÀLISI  CEREBRAL   “Trastorn  del  to,  de  la  postura  i  del  moviment  de  caràcter  persistent  però  no  invariable  secundari  a  una   agressió  no  progressiva  a  un  cervell  immadur,  que  es  pot  donar  en  el  període  prenatal,  perinatal,  o   postnatal”.   Els  trastorns  motors  estan  acompanyats  per  alteracions  de  la  sensació,  la  percepció,  la  cognició,  la   comunicació  i  la  conducta,  per  l’epilèpsia,  i  per  problemes  musculoesquelètics  secundaris.   La  prevalença  global  de  la  PC  és  de  2/1000  nascuts  vius.   CLASSIFICACIÓ   1.
2.
3.
4.
Per  l’estructura  predominantment  lesionada  (encèfal,  cerebel….).   Per  la  distribució  topogràfica  de  la  lesió  (local,  multifocal….).   Pel  grau  d’afectació  (lleu,  moderat,  greu).   Pel  tipus  d’afectació  neuromotriu  (terra,  hemi,  tri…).   PRINCIPALS  MANIFESTACIONS  CLÍNIQUES   1.
2.
3.
Alteracions  del  to.   Alteracions  del  moviment.   Alteracions  de  la  postura.   PRINCIPALS  TRASTORNS  (MOTRIUS)   1.
2.
3.
4.
5.
Columna  vertebral:  Escoliosi,  lordosi,  cifosi  juvenil…   Maluc:  luxacions,  subluxacions,  perthes…   Genoll:  genuvaro  –  valgo,  inestabilitat  rotuliana….   Peu:  varo,  valgo,  equinisme…   Altres….   CAUSES  DE  LES  ACTITUTS  VICIOSES   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐     Immobilitat.   Alteracions  del  to.   Debilitat  muscular.   Activitat  reflexa  anormal.   Asimetries.   o De  la  musculatura,  pot  haver  un  peu  taló  amb  alteració  del  to  anterior  i  dèficit  de  la   posterior.   Alteracions  del  moviment.   Factors  de  creixement.   o La  paràlisis  afecta  el  múscul  però  no  el  os,  es  possible  que  es  vegi  una  vegada  el  nen  ja   hagi  acabat  de  creixa.   OBJECTIUS   OBJECTIU  GENERAL   Aconseguir  la  màxima  adaptació  del  nen  a  la  vida  donant-­‐li  eines  perquè  amb  les  seves  limitacions,   pugui  arribar  al  seu  màxim  nivell  de  funcionalitat.   OBJECTIUS  DE  FISIOTERÀPIA   -­‐ -­‐ -­‐ Aconseguir  un  desenvolupament  psicomotor  el  més  normal  possible.   Prevenir  o  limitar  l’evolució  dels  trastorns  ortopèdica.   Integrar  el  tractament  de  fisioteràpia  en  el  tractament  global  del  nen.   TENIR  EN  COMPTE   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Sistema  nerviós  en  formació  —>  plasticitat.   L’objectiu  del  tractament  no  és  la  curació,  és  la  prevenció  i  atenuació  dels  trastorns  motors  i   psicomotor.   Els  trastorns  es  van  estructurant  en  el  temps  interferint  en  la  maduració.   Tot  el  que  es  faci  amb  un  nen  petit  tindrà  una  repercussió  global.   PUNTS  CLAU  EN  EL  TRACTAMENT   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Estimulació  dels  patrons  normals  de  moviment  i  control  de  les  interferències.   Relaxació  activa  o  passiva  per  disminuir  els  patrons  dominants.   Regulació  del  to  muscular.   Mobilitzacions  passives  i  estiraments  per  evitar  retraccions.   Treball  d’esquemes  que  facilitin  el  DM.   Estimulació  del  desplaçament  autònom.   Estimulació  de  l’acte  motriu  despertant  l’interès.   Estimulació  de  les  reaccions  de  equilibració.   Prevenció  i  correcció  d’alteracions  posturals.   Seients  moldejats.   o Manca  de  manteniment  postural  de  tronc.   o Actituds  asimètriques  en  tronc  i  cintura  pèlvica.   o Distribució  irregular  de  to  postural.   o Segons  la  seva  alçada  i  inclinació  pot  ser  actiu  o  de  repòs.   Prevenció  i  correcció  d’alteracions  ortopèdiques.   o Fent  canvis  posturals  freqüents.   o Afavorint  el  moviment  i  desplaçament  correcte.   o Tractament  ortèsic  i  quirúrgic,  si  cal.   o Tractament  farmacològic  per  reduir  la  hipertonia  (Diazepam,  infiltracions,  bomba  de   baclofé….).   TRACTAMENT  ESPASTICITAT   -­‐ -­‐ -­‐ Toxina  botulínica.   Ones  de  xoc  radials.   Acupuntura.   -­‐ -­‐ Punció  seca.   ….   INFILTRACIÓ  AMB  TOXINA  BOTULÍNICA   És  una  neurotoxina,  tipus  A  que  inhibeix  la  acetolcolina,  evita   la  despolarització,  inhibeix  la  contracció  muscular.   Disminueix  la  placa  motriu,  facilita  la  relaxació  muscular,   l’extensibilitat,  i  el  creixement  longitudinal  del  múscul,  i   disminueix  l’estat  d’hipercontracció.   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ La  infiltració  de  Toxina  Botulínica  s’utilitza  com  un   element  més  en  el  tractament  de  l’espasticitat  en   nens  amb  lesió  neurològica.   Millora  la  simptomatologia  provocada  per   l’espasticitat  i,  per  tant,  pot  millorar  la  funció.   Actúa  sobre  l’espasticitat,  no  sobre  la  fibrosi  o  retracció  del  teixit  connectiu.   Té  un  efecte  temporal  entre  2  i  9  mesos  i  és  de  fàcil  aplicació.   ESTRUCTURA  I  CARACTERÍSTIQUES               COM  ACTUA?       OBJECTIUS   -­‐ Els  objectius  de  la  seva  aplicació  són:   o Millorar  la  funcionalitat  (bipedestació,  marxa,  transferències,  manual…).   o Millorar  la  postura  i  facilitar  el  moviment.   o Facilitar  la  higiene.   o Prevenir  les  deformitats  osteoarticulars.   o Retardar  les  retraccions  i  la  posterior  cirurgia  correctiva.   o Fer  un  test  per-­‐quirúrgic.   o Augmentar  el  benestar  alleujat  el  dolor.   o Facilitar  el  tractament  de  fisioteràpia.   ANÀLISI  DE  LA  MARXA  FISIOLÒGICA     -­‐ -­‐ El  tractament  de  fisioteràpia  a  aplicar  després  de  la  infiltració  no  diferirà  del  que  s’estigui   aplicant  però  permetrà  obtenir  millors  resultats.   Immediatament  després  de  la  infiltració  es  pot  començar  a  aplicar  un  tractament  ortopèdic:   guixos  hipercorregits,  fèrules,  ortesis.   OBJECTIUS   -­‐ -­‐   Els  objectius  del  tractament  de  fisioteràpia  s’incidirà  especialment  en:   o Millorar  l’extensibilitat  fent  mobilitzacions  passives  i  traccions.   o Potenciar  la  musculatura  antagonista  mitjançant,  sobretot,  les  mobilitzacions  actives   assistides  i  actives.   o Potenciar  l’activitat  motriu  corresponent  al  seu  nivell  motriu.   L’eficàcia  de  la  infiltració  està  molt  determinada  pel  que  es  faci  després.   TRACTAMENT  AMB  GUIXOS  SUCCESSIUS   -­‐ -­‐ Es  vigilarà  que  no  provoqui  una  compressió  excessiva.   Es  poden  aplicar  després  d’una  infiltració.   “El  guix  permet  guanyar  ràpidament  un  augment  de  longitud  del  múscul  i  també  donar  al  nen  una  nova   imatge  que  li  és  díficil  de  percebre  amb  unes  sessions  d’exercicis  per  setmana!  (M.  El  Métayer).   TRACTAMENT  AMB  ONES  DE  XOC   Un  altre  teràpia  que  esta  tornant  a  ser  utilitzada  són  les  ones  de  xoc,  per  baixar  el  to  muscular,  però  els   seus  afectes  durant  menys  temps  que  les  infiltracions.   S’està  combinant  ones  de  xoc  amb  Acupuntura,  encara  no  es  veu  els  efectes  ja  que  es  molt  nou  i  hi  ha   pocs  estudis.   SÍNDROMES  O  MALALTIES  MINORITÀRIES  (RARES)   Es  consideren  malalties  rares  quan  afecta  a  menys  de  5  persones  per  cada  10.000  habitants.   Existeixen  al  voltant  de  7.000,  la  majoria  cròniques,  degeneratives  i  discapacitants.   El  80%  tenen  origen  genètic,  el  temps  mig  per  obtenir  un  diagnòstic  és  de  5  anys.   FECAMM  —>  federació  catalana  de  malalties  minoritàries.   Degut  a  la  baixa  incidència,  només  determinades  patologies  greus  han  estat  identificades  com  a   malalties  poc  freqüents.  Aquestes  malalties  presenten,  gairebé  sempre,  les  següents  característiques:   -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Malalties  greus,  cròniques,  degeneratives  i  que  generalment  posen  en  risc  la  vida  del  pacient.   Malalties  invalidants,  amb  una  qualitat  de  vida  disminuïda  i  pèrdua  d’autonomia.   Malalties  en  les  que  el  nivell  de  dolor  I  patiment  de  la  persona    i  la  família  és  alt.   Malalties  per  a  les  que  no  existeix  tractament  però  on  els  símptomes  poden  ser  tractats  per  a   millorar  la  qualitat  I  expectatives  de  vida.   ...