Tema 1 Estructura productiva (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economía Sectorial
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: Estructura productiva. Sector productiu 1. Classificació sectors productius : Sectors tradicionals: *Sector primari o agropecuari: agricultura, ramaderia, pesca i silvicultura (activitats que impliquen obtenció de matèries primeres) *Sector secundari o industrial: industries manufactureres o transformadores (activitats que suposen transformació de les matèries primeres en productes elaborats) *Sector terciari o serveis: comerç i serveis en general (activitats de subministrament de bens immaterials a les persones, col.lectivitats o a les empreses) COLIN CLARK (1940): Per que hi hagi progrés, ha d’augmentar la importància del sector secundari sobre el primari i del terciari sobre el secundari.
Es qüestiona si encara és real aquesta classificació tradicional, pel que es proposen nous sectors: *Sector quaternari ?: TICs, sistemes financers (activitats relacionades amb la gestió i distribució de la informació; valor intangible de la informació; activitats relacionades amb el sector financer i finances) *Sector quinari? (activitats relacionades amb la cultura, educació, art i entreteniment, sanitat-”human services”) Com a sectors productius només tenim l’agropecuari i l’industrial, perquè la resta no produeixen béns tangibles.
Existeixen relacions intersectorials que les comptabilitzem a través de les taules input-output.
Fourastié (1949):    Països amb rendes baixes; Els ingressos provenen del sector primari.
Països amb rendes intermitges: Sector secundari.
Països amb rendes elevades: Sector terciari.
2. Classificació activitats econòmiques: Classificació estadística de les activitats econòmiques a la UE: «Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne»: NACE (1970) Es tracta d'una classificació de 4 dígits que proveeix d'un marc per a presentar les dades estadístiques corresponents a l'activitat econòmica;  -NACE Rev.1  -NACE Rev. 1.1  -NACE Rev. 2 La utilització de NACE és d'obligat compliment dins del sistema estadístic europeu; NACE prové de l'ISIC (United Nations' International standard industrial classification of all economic activities) (rev.4) 3. Com fer un anàlisi sectorial: TRADICIONAL:  VAB  Ocupació  Exportacions Com que aquests indicadors presenten limitacions per analitzar canvis estructurals, analitzem a més:      Capacitat d'arrossegar d'altres sectors Potencial de creixement Potencial de generar nova activitat i nova ocupació Tradició de col·laboració en l'àmbit sectorial Internacionalització (exportacions, inversions, participació en plataformes i projectes d'àmbit europeu i internacional)  (Marc de l'estratègia RIS3CAT) 4. Què porta a una economia especialitzar-se en certs sectors?    Dotació de factors de producció (matèries primeres, mà d’obra, capital... altres) Institucions: Polítiques econòmiques, lleis, reglamentacions...
Cicles econòmics: Crisi o expansió 5. Estructura sectorial espanyola en comparació amb la UE.
Espanya ha modificat la seva estructura productiva des dels 70’s: Ha passat de ser una economia amb molt de pes agrícola a estar molt terciaritzada.
En comparació amb Europa, Espanya té un major pes de la construcció, encara té un pes important el sector primari, el pes dels serveis no destinats a la venda és inferior a Espanya, el dels destinats és superior, però la crisi ha contribuït a acostar l’estructura productiva a Espanya a la observada en el promig de la UE.
6. Evolució i canvis sectorials a Espanya.
1977-1993: Grans canvis que van afectar als sectors productius i a l’estructura de les ocupacions.
CARACTERÍSTIQUES: » » » » » » Procés de transformació del sector industrial amb l’eliminació de les empreses més obsoletes Consolidació d’un Estat del benestar (+ pes del sector serveis) Pèrdua de llocs treball branques agrícoles, Pèrdua de llocs de treball sector industrial, Augment de llocs de treball sector serveis Augment de l’ús de treballadors qualificats →professionals i tècnics També augment dels treballadors poc qualificat com comerciants, venedors i treballadors de serveis Terciarització de l’economia en el seu conjunt i en el propi de les empreses 1995-2013: Caiguda de la ocupació agrària en termes absoluts i en termes relatius (de més del 18% ocupació total en 1985 a menys 5% a partir de 2007) Reducció ocupació industrial ↓ durant les recessions i durant les expansions augmenta la ocupació a un ritme menor que d’altres sectors (del 25% ocupació total en 1985 a menys 14% en 2013) (caiguda concentrada en el període expansiu de 1995-2007) Construcció: evolució marcadament cíclica Serveis: els 2 sectors que més han augmentat el seu pes han estat serveis col.lectius i els serveis tradicionals →evolució més cíclica Canvi profund a partir de mitjans dels 90’s amb el fort augment dels fluxos d’entrada d’immigrants ↓ és a on es detecta de forma més nítida l’augment i la caiguda del sector de la construcció durant el darrer cicle de l’economia Espanyola (14,1% en 2000, 22,7% en 2007 i al 7,7% en 2012) ↓ comerç, hosteleria i llars: pérdues d’ocupació han estat petites respecte al total 1996-2007: Subperíode de molta expansió.
2000-2007: Creixement del sector manufacturer menor que altres sectors. El sector serveis creix per sobre de la mitjana de la resta de sectors i les branques que més contribueixen a aquest creixement són les intensives en coneixement.
7. La transformació del model productiu a Espanya: el paper del territori.
Abans l’avantatge comparatiu es buscava en els costos, però la producció era de poc valor afegit. Ara l’especialització es dona segons la creativitat, el coneixement i la innovació.
-1995-2007: període més perllongat d'expansió econòmica de l'economia espanyola 1980-1995→creixement de la productivitat (la creació d'ocupació va ser imperceptible) 1995-2007→tant el creixement econòmic com el de la ocupació Van ser elevats, però el creixement de la productivitat va ser només del 0,5% anual. El creixement de la inversió (2002-2008) va ser en promig superior a l'entorn i va superar en 7 punts la inversió d ella zona euro.
-Desglosament de la inversión: Any 2006 la inversió en vivenda va superar el 37% de la inversió total de l'economia española. Evolució de la resta de components com per exemple de la inversió/PIB ha estat molt més estable.
...