Tema 3. El desenvolupament des dels 2 anys fins a la tercera etapa de la infantesa (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 1º curso
Asignatura Psicologia Evolutiva I
Profesor
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 01/11/2017
Descargas 0
Subido por

Descripción

tema 3 segona part. El desenvolupament des dels 2 anys fins a la tercera etapa de la infantesa

Vista previa del texto

Psicología evolutiva I: infancia Laura Núñez Bloc 3. El desenvolupament des dels 2 anys fins a la tercera etapa de la infantesa  3.1 El desenvolupament cognitiu A)La teoria dels estadis de Piaget  1-Període Pre-operacional  2-Període de les operacions concretes B)Noves perspectives teòriques  1-El processament de la informació  2-Teoria «intel·ligències múltiples»  2.2.Etapes:  1ª) 6-8 anys: primer nivell operativitat concreta  2ª) 8 a 12 anys: segon nivell de la operativitat concreta 1ª) 6-8 anys: primer nivell  Interiorització mental de les operacions.
 Aplicació estructura operatòria només determinats contextos Ex: Conservació líquids: adquirida volum: no Ex. avenços: «reversibilitat per l’ acció» «reversibilitat mental» 2ª) 8 a 12 anys: segon nivell  Aplicació estructura operatòria a totalitat continguts i contextos: Resolució d’ activitats Ex: Inclusió animals 2.3 Consideracions finals a) Comprensió de la classificació, de la conservació... i molts altres conceptes.
b) Comprensió operacional concreta afavoreix pensament acadèmic c) Concepte de «desfasament horitzontal » 1.
Psicología evolutiva I: infancia Laura Núñez  dues tasques requereixen la mateixa operació però es resolen en diferents edats.
Ex. : líquids i pes d) Limitacions en el pensament en aquesta etapa:  Pensar en «possible» o «hipotètic»  Raonar de forma «deductiva» 1.2 CRÍTICA PERÍODE PRE-OPERACIONAL     Egocentrisme infantil: Donaldson 1978.  La interpretació que fan els nens de les paraules està subjecte a la seva pròpia experiència. Altre cop Piaget subestima les capacitats infantils. L’exemple de les muntanyes és massa complicat, per això fan un altre exercici, amb uns ninos disfressats de policia i lladre i objectes i pregunten si el policia veu al lladre etc. Si afegim atributs als que estan acostumats reaccionaran millor. Ex. vaques negres, vaques, vaques dormides (inclusió).
Animisme: Resposta errònia fruit del desconeixement de l’objecte en qüestió.
Pensament màgic: Utilitzen la màgia per explicar successos que violen les seves expectatives i que no poden explicar.
Pensament lògic: Actuen diferent davant tasques simplificades, rellevants en la seva vida quotidiana, aspectes culturals... són factors que Piaget no té en compte.
1. PERIODE D’OPERACIONS CONCRETES (6-12 anys) Capacitat de raonar de forma lògica sobre objectes tangibles o representacions mentals.
1.1.
    ASSOLIMENTS Causa-efecte: Van desapareixent elements fantàstics (reis mags, ratoncito Pérez, ...) Categorització: Classificacions amb molts més criteris i capacitat per canviar-lo amb agilitat.
Conservació: Desapareix descentrament, conservació de líquids, sòlids, nombres, etc.
Pensament espacial: Poden anar sols a l’escola, millora el seu dibuix, etc.
2.
Psicología evolutiva I: infancia Laura Núñez 2 etapes:   1a etapa (6-8 anys) – Primer nivell d’operativitat concreta: o Interiorització mental de les operacions.
o Aplicació d’estructures operatives només en determinats contextos. Ex.
Conservació de líquids adquirida, però el volum, no.
o Augmenta el descentrament.
2a etapa (8-12 anys) – Segon nivell d’operativitat concreta: o Aplicació d’estructures operatòries en la seva totalitat de contingut i context. Resolució d’activitats. Ex. Inclusió d’animals, resol els volums.
1.2.
    CONSIDERACIONS FINALS (Com un resum del punt anterior) Comprensió de la classificació, conservació.
Comprensió operacional concreta  Afavoreix el pensament acadèmic i de la vida quotidiana (matemàtiques, receptes, comprèn genealogies: a la vegada pots ser mare, filla i avia.) Concepte de “desfasament horitzontal”: Dues tasques requereixen la mateixa operació però es resolen en diferents edats (ex. conservació líquids i pes).
Limitacions en el pensament: o Pensar en “possible” o “hipotètic”.
o Raonar de forma deductiva.
2. TEORIA DEL PROCESSAMENT D’INFORMACIÓ Teoria “global”: Multiplicitat d’enfocs interessants en diferents àmbits com:     Atenció Memòria Resolució de problemes Representacions mentals Objectius:   Especificar processos i canvis evolutius.
Especificar procés entre estímul i resposta.
Característiques:   Anàlisi informació: Instruccions.
Anàlisi processament operacions per a selecció de la resposta.
Metàfora amb un ordinador:    Millor processament.
+ quantitat d’informació + Velocitat + Processament atenció i memòria.
3.
Psicología evolutiva I: infancia Laura Núñez Va molt relacionat amb la lectoescriptura.
Memòria:  Millora en la etapa 6-12 anys - Integració d’informació nova - Mes eficàcia en guardar i recuperar informació - Consciència de factors Atenció:   Son capaços de focalitzar els seua esforços cognitius en una característica de l’activitat “atenció selectiva”, és la base de tots els nostres aprenentatges.
Atenció substantiva no només hem d’escollir el que volen captar, sinó que també ho ham de mantindre durant el temps necessari Aquestes dues van relacionades i es retroalimenten.
Avanços en la etapa 6-12 anys - Velocitat i capacitat de procediment Estratègies Recolzaments externs Atenció selectiva Autocontrol eliminar els estímuls que no ajuden a mantenir l’atenció Memòria estratègica Mecanismes d’emmagatzematges (repàs, organització, elaboració) Dominis de coneixement, cada vegada es van fent més amplis 1.3. AUTORS DE LA TEORIA DEL PROCESSAMENT - Klahr i Walace (1984) van fer una investigació que havia en les tasques subllacents, que s’explicaven en la teoria on aprofundien amb els processos.
Siegle (1998) Mayer (2004) investiga els processos del desenvolupament de la memòria.
Klark i Walance  Diferencies entre infants vs adults - Son més lents - Realitzen mes errors degut a la monitorització, que esta poc desenvolupada, i forma part del mecanisme d’emmagatzament (els infants no repassen les coses després de fer-les.) - No mostren tanta atenció - Recorden menys que les persones adultes - Els processos per recordar i emmagatzemar no s’han automatitzat.
4.
Psicología evolutiva I: infancia Laura Núñez 1.4 recerques actuals: Funcions executives  Conceptes: funcions d’autoregulació, que permeten el control, l’organització i la coordinació.
Garcia molina; 2010  Principals funcions executives (FFEE). Soprano 2003 Organització, anticipació, planificació, inhibició, memòria de treball, flexibilitat, autoregulació, etc.
Les FFEE es nodreixen d’altres FFEE, l’atenció és la base, i aquets influeix a d’altres aspectes.
Antigament es parlava de diferents tipus d’intel·ligència.
- - Memòria de treball es la memòria especifica que funciona de la següent manera; Ex; per saber com es desenvolupa una novel·la, per poder-la entendre i arribar a la trama final, es necessari refrenar o retenir certa informació que es van desenvolupant al llarg de la novel·la.
Flexibilitat mental es tracta de no quedar-te amb idees fixes, davant d’un problema es trobar diferents situacions i no quedarse travat.
La metacognició va més enllà de la cognició, es tracta de tenir consciencia del propi coneixement. Saber les repercussions de les pròpies accions cognitives, que se jo sobre.... ens ajuda a analitzar si una tasca es fàcil o difícil, si seràs capaç de fer-ho.
Evolució: 5-8 anys memòria de reconeixement, atenció selectiva i planificació rudimentàries 6-10 anys  velocitat de processament, capacitat de emmagatzemar i memòria de treball 10-12 anys  millora de inhibició, flexibilitat cognitiva, memòria de treball i nivell d’adultesa.
- La flexibilitat cognitiva consisteix en perdre rigidesa mental, si alguna cosa no avança, podem buscar altres estratègies (pensament estratègic) 2.Teoria d’intel·ligències múltiples Grandner 1993  Concepció de intel·ligència humana dividida en diferents dominis: - Intel·ligència verbal: cal destacar les següents:  Manipulativa  Musical  Emocional 5.
Psicología evolutiva I: infancia Laura Núñez  ...
En la seva teoria hi havia 9 intel·ligències BLOC 3: DESENVOLUPAMENT PSIQIOC I PSICOMOTOR 3.2.1. Introducció    A nivell d’activitat: relació d’edat Practicar determinades habilitats de forma continuada perfeccionant patrons cerebrals El control de l’habilitat motora fina/motricitat gruixuda En les etapes d’escolaritat és important desenvolupar activitats físiques, tot i que al acabar els anys d’escola es van deixant de fer.
3.2.2 principals fites Es van desenvolupat en els primers anys de vida:   Motricitat fina Motricitat gruixuda 6.
Psicología evolutiva I: infancia Laura Núñez 7.
Psicología evolutiva I: infancia Laura Núñez 3.2.3     el procés de laterització dretana majoria Apareix pròpiament cap els 6 anys, i és als 5 esquerrana 10% que ja hi ha una decisió clara de autoescriptura ambimanual 8% ambidextra 4% la laterització és el predomini d’un canto del cos sobre l’altre ( ma, cama, ull i ara també s’està estudiant si també l’orella.
Cap els 3 anys comença a predominar un canto per sobre l’altre.
La laterització acaba quan ja son conscients de dreta i esquerra( 5-6 anys) amb l’inici de la lecto-escriptura, que hauran de tenir-se en compte molts factors, no únicament escriure amb una ma o una altre.
    Dretana predomini de la dreta Esquerrana predomina l’esquerra i no s’haurà de intentar canviar la orientació Ambimanual hi ha activitats que fan millor amb un canto que l’altre (fan servir una ma per una cosa, la cama per una altre...) Ambidextra son capaços d’utilitzar els dos cantons per igual (son capaços d’escriure amb les dues mans. Aquests infants solen tenir problemes amb la lecto-escriptura i els experts hauran d’ajudar a que predomini, si es pot, una ma per sobre l’altre.
Els factors genètics influeixen en la laterització, quan els pares són esquerrans, pot donar-se el cas que els fills també hi siguin.
3.2.4 Adquisició de l’ esquema corporal Hi ha 2 àrees de desenvolupament psicomotor:  Organització de l’ eix corporal: 8.
Psicología evolutiva I: infancia Laura Núñez  - Motricitat gruixuda  Organització pràctica: - Motricitat fina Esquema corporal:  Representació sobre el propi cos  Construcció progressiva on intervenen diferents elements i factors Etapes:    2-5anys : increment elements i coordinació A partir 5 anys: articulació conscient 7-12 anys: representació clara del propi cos Entre els 5-7 anys hi ha un esquema corporal del propi cos, tot i que és capaç de representar-ho clarament entre els 7-12 anys.
El llenguatge ajuda a descriure el propi cos i es desenvolupa entre els 7-12 anys, on no nomes són capaços de descriure’l sinó també representar-lo. Es molt important que es comenci a fomentar des de ban petits, ja que permetrà un millor aprenentatge.
Amb l’esport també s’ajuda a desenvolupar la coordinació d’una persona.
Amb nens autistes(pensen que els altres són prolongacions d’ells mateixos), és important realitza’ls-hi activitats per conèixer el cos i les seves parts.
9.
...