Tema 1:ENTORN I ANTECEDENT ECONÒMIC (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Matematiques de les operacions financeres
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 09/09/2014
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: ENTORN I ANTECEDENT ECONÒMIC 1.1 Activitat financera  Agents econòmics: individus, empreses i Estat Tenen necessitats de finançament diferents: -Familia préstecs, hipoteques, consums, serveis...
-Empreses costos de producció, projectes, exportacions...
-Estat Activitat financera es produeix quan es posen en contacte agents econòmics que necessiten recursos financers i d’altres que tenen excedents de recursos financers Sistema financer Institucions financeres (IF) Actius financers (AF) *Exemple: Una família vol finançar una vivenda MF(mercat interbancari europeu) Mercats financers (MF) IF(Banc) AF: (Préstec) 1.2 Institucions financeres  Bancs (BBVA, LaCaixaBank, Santander…)  Asegurances (Mapfre, Zurich, Catalana occiedente…)  Bolsa (Inverco, Gaesco, Renta4…) Les institucions financeres són intermediaris que posen en contacte els agents deficitaris i excedents de recursos financers 1.3 Actius financers -Renta fixa pública: Borsa, lletres, bons i obligacions de l’Estat, dipòsits bancaris...
 Els Actius financers són títols de valors que representen: o Un passiu per l’emissor o Un actiu pel titular *Exemple: Dipòsit bancari -Banc: emissor -Titular: individu El valor d’un actiu financer depèn de : 1.Rendibilitat 2.Risc 3.Liquiditat *FGD: Fons de Garantia de Dipòsits 1.4 Mercats financers Mercats financers (MF): Lloc, sistema o mecanisme mitjançant el qual s’intercanvia un actiu financer i s’hi determina el seu preu *Exemple: Mercat interbancari europeu, borsa..
1.5 Operació Financera(OF) Intercanvi de capitals financers realitzats en diferents moments del temps *Capital financer: quantia disponible en un moment determinat de temps 1.5.1 Classificació de les OF  OF de finançament Es produeix quan es cedeix liquiditat durant un temps amb l’objectiu de recuperarla en un futur i obtenir un preu CARACTERISTIQUES: -El preu és l’interès -L’interes mai pot ser negatiu segons el Principi de Preferencia per la liquiditat -El preu defineix un equilibri financer entre les quanties de l’OF  OF d’inversió Es produeix quan es col·loca liquiditat en un pla econòmic per obtenir-ne un rendiment en un futur CARACTERISTIQUES -Aquest rendiment no és un preu -Pot ser negatiu perquè depèn d’una gestió econòmica -No defineix un equilibri financer entre les quantitats de l’OF 1.5.2 Elements d’una of de finançament  Element personal -Subjecte actiu (Prestador) cedeix liquiditat -Subjecte passiu (Prestatari) Rep liquiditat  Element Objectiu -Prestacions Capital que cedeix el subjecte actiu -Contraprestacions  Capital que torna el subjecte passiu Element formal -Preu (interès): mai pot ser negatiu ...