Conferència 1: Bases conceptuals per a l'anàlisis dels processos motivacionals (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Processos Psicològics: Motivació i Emoció
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 25/03/2016
Descargas 50
Subido por

Vista previa del texto

Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 Sovint al concepte de motivació se li dóna un significat diferent popularment, i normalment té una connotació positiva (ex: “els meus jugadors estaven motivats”)el significat sol restringir-se o distorsionar-se. També hi ha vegades que el subjecte experimenta emocions negatives, no vol apropar-se sinó allunyar-se d’un objecte (ex: persona que té motivació per fugir d’un atacant).
PLANTEJAMENT EPISTEMOLÒGIC SOBRE LA MOTIVACIÓ: 1. CERVELL TRIUN: hi ha una estructuració dels mecanismes motivacionals per capes interconnectades, d’aparició filogenètica successiva. Les capes més tardanes (+ evolucionades) modulen les més primerenques (- evolucionades).
El sistema motivacional humà està controlat per 3 sistemes motivacionals/ mecanismes de control que han anat apareixent al llarg de la evolució (no desapareixen els anteriors, es complementen entre si): Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 1.
a. Control homeostàtic: detecció Sanz, Toni (2016).
automàtica i correcció de desequilibris hemostàtics  cervell reptilià.
b. Estadis afectius: emocions que estem experimentant  sistema límbic.
c. Estadis cognitiu-socials  neocòrtex.
2. ANÀLISIS BIOPSICOSOCIAL: en els últims segles han hagut aportacions d’altres disciplines (antropologia, economia...). L’ús de diferents nivells d’anàlisis conceptual augmenten la nostra potencia d’apunts de MOTEMO: explicativa i predictiva, enriqueixen la nostra Extret Conferència 1. Sanz, Toni (2016).
compressió dels processos emocionals.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 3. INTERCONNEXIÓ MOTIVACIÓ-AFECTE: hi ha una forta connexió entre la motivació i l’emoció; quan parlem de la motivació també parlem de les emocions. La separació conceptual és difícil d’establir.
Segons la definició de la RAE:   Motivar: “Dar causa o motivo para algo”.
Motivo (relativo al movimiento): 1. “Que mueve o tiene eficacia o virtud para mover”.
2. “Causa o razón que mueve para algo”.
Forces psicològiques que dominen el moviment humà.
La motivació és un concepte modern que té el seus orígens en una analogia amb les forces del món físic.
Primera ciència consolidada: física  motivació com a força psicològica que opera sobre els humans per a que es mogui, faci alguna acció. Si no hi ha cap força (motivació), estem en repòs, no ens movem (no fem cap acció) (1ª llei de Newton). Fem coses perquè se’ns ha aplicat una força (motivació).
En les forces motivacionals, com en les físiques, s’identifiquen dos components: intensitat i direcció.
L’ús popular ha deformat el seu significat científic. En la literatura científica hi ha més de 100 definicions.
DEFINICIÓ: “Constructe teòric que pot ser definit com: un procés multideterminat que energitza i dirigeix el comportament cap a un objectiu”.
Aquesta definició implica que: PROCÉS:    No és un acte únic, sinó un conjunt d’accions o fases successives.
És dinàmic.
Els estats motivacionals fluctuen en el temps.
MULTIDETERMINAT:  La motivació depèn de la interacció complexa de factors interns i externs: o Factors Interns:  Regulació fisiològica.
 Emocionals.
 Cognitius.
 Aprenentatge.
o Factors externs:  Factors ambientals (situacionals):  Físics.
 Socials.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 ENERGITZA:   Activació (inici de la conducta).
Persistència (manteniment de la conducta).
OBJECTIU:  DIRIGEIX:   La conducta està orientada a la consecució d’un fi.
La motivació implica la selecció de la conducta adequada per aconseguir l’objectiu.
Causa principal que posa en marxa el procés motivacional: o No té perquè ser un objecte físic tangible.
o No té perquè ser conscient.
Analogia amb cotxe:   Volant: dirigeix la direcció.
Motor: energitza, determina la intensitat.
PSICOLOGIA DE LA MOTIVACIÓ: “Estudi de les variables personals (internes) i situacionals (externes) que determinen (regulen) l’elecció de conductes, l’inici de les mateixes, l’esforç i la persistència en la seva execució fins que s’arriben a les metes que un s’ha proposat”.
Pretén estudiar el perquè del comportament humà  psicologia del perquè.
Psicologia de la percepció, memòria  psicologia del com.
Variables personals (internes):      Gana.
Set.
Fatiga.
Curiositat.
Necessitat d’estimulació.
Variables situacionals (externes):      Condicions ambientals.
Objectes físics.
Reconeixement social.
Càstig social.
Diners  Els determinants de la conducta poden ser:  de valència afectiva positiva o negativa.
 ser activadors o inhibidors  Les conductes poden ser d’aproximació o evitació.
PERSPECTIVES D’ESTUDI DE LA MOTIVACIÓ: En el primer terç del segle XX, van aparèixer dos grans grups científics interessats en l’estudi dels mecanismes motivacionals de la conducta humana  2 perspectives d’estudi en un inici anatòmiques: la biotròpica i sociotròpica.
Es van originar des d’enfocaments conceptuals diferents, emprant diferents metodologies (subjectes d’estudi, dissenys d’investigació, contextos d’investigació) i van proposar diferents conceptes i models teòrics de la causa del comportament. Els constructes utilitzats per descriure i explicar la conducta són molt divergents, així com Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 el seu àmbit d’aplicació. Els únics conceptes compartits són: expectativa i instint/pulsió.
 PERSPECTIVA BIOTRÒPICA: Conceptes de nivell biològic i conductual, aborden la motivació animal.
o Referències: teoria de la evolució de Darwin i postulats mecanicistes (d’allà la metàfora home-màquina) de Descartes.
o Els animals (inclòs l’homo sapiens), han preservat al llarg de la evolució els mecanismes imprescindibles per la supervivència (sent la conducta un d’aquest mecanismes).
o La ment i els processos cognitius superiors són un fenomen filogenèticament (evolutivament) recent que aporta poc a l’explicació del comportament  el comportament es basa en mecanismes estímulresposta i té com a propòsit la supervivència (el qual suposa mantenir la homeòstasi del cos).
o Es possible estudiar als animals per explorar els processos motivacionals humans. Una teoria derivada de la investigació animal, i els conceptes que conté, pot ser extrapolada als humans.
 PERSPECTIVA SOCIOTRÒPICA: Conceptes de nivell cognitiu i social.
o Referencies: Psicoanàlisis i psicòlegs humanistes del s.XX.
o El comportament humà no es pot deduir a partir del comportament animal, ja que són els processos cognitius superiors, modelats culturalment, els que permeten a les persones prendre decisions voluntàries, controlades, planificades i racionals dels seus actes (de aquí la metàfora “com Déu”).
PERSPECTIVES D’ESTUDI DE LA MOTIVACIÓ BIOTRÒPICA FONAMENTS ÀREES D’INFLUÈNCIA SOCIOTRÒPICA Metàfora: persona – maquina.
Metàfora: “com Déu”  Bases biològiques de la  Bases socials i motivació.
cognitives de la motivació.
 Basada en:  Emfatitza el paper de la o Teoria de Darwin.
o Conceptes persona en la regulació d’homeòstasi.
de la conducta.
 Psicologia fisiològica.
 Psicologia social.
 Psicologia conductual.
 Psicologia cognitiva.
 Etologia.
 Psicologia de la personalitat.
Les dues perspectives es van desenvolupar en paral·lel i independentment de l’altre, fins a 1960 que es comencen a veure evidencies de la influència de la perspectiva biotròpica sobre la sociotròpica. Només alguns dels conceptes proposats continuen sent vigents en l’actualitat: expectativa, hedonisme, incentiu, N.O.A, curiositat, exploració, activació Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 central (biotròpica); valencià, assoliment, locus de control, optimisme, atribució, autodeterminació, autoeficàcia, competència, expectatives de resultat, meta, experiència optima, orientació de resultat (sociotròpica).
2000 1900 EVOLUCIÓ DE LA PSICOLOGIA DE LA MOTIVACIÓ: 1. PRIMERS CONCEPTES:  Conceptes motivacionals aïllats en el context de teories generals del comportament.
 Escàs valor explicatiu i predictiu.
2. AUGE DE MACROTEORIES:  Models teòrics que pretenen explicar tot el comportament en pocs constructes teòrics.
o Anys 40-50  biotròpiques.
o Anys 60  sociotròpiques.
 Escàs valor explicatiu i predictiu.
 Alta transversalitat.
3. AUGE DE MINITEORIES:  Models teòrics que pretenen explicar comportaments específics amb un numero creixent de constructes  miniteories de base empírica, molt més específics per una població, una conducta i un context, que usualment incorporen conceptes que provenen de dos o més teories generals.
 Augmenta el valor explicatiu i predictiu.
 Baixa transversalitat.
 Integració de conceptes de diferents tradicions.
Trobem dos abordatges diferents: 1. MOTIVACIÓ COM A CAUSA DEL COMPORTAMENT:   La motivació fa referencia al conjunt de determinants que causen el comportament  els factors motivacionals són VI que determinen la conducta (VD). S’analitza com el determinant (la motivació) afecta a la conducta.
Ex: Com un arousal molt elevat afecta a la execució d’una tasca complexa.
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 1.
Sanz, Toni (2016).
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 QUÈ ÉS MESURA? COM ES MANIPULA? Es modifiquen i avaluen:  Mecanismes interns: o Processos fisiològics.
 Gana.
 Set.
 Fatiga.
 Hormones.
o Processos afectius.
o Processos cognitius.
 Expectatives.
 Metes.
 Atribucions.
• Factors externs: O Incentius.
O Context.
COM ES MESURA?   Indicadors de manipulació conductual: o Temps de privació.
o Intensitat d’incentius.
Tests (autoinformes).
EXEMPLE  GANA:      Condicions d’antecedents: privació menjar.
Mesures de la motivació: o Duració privació.
o % Reducció de pes.
Conducta instrumental: o Recorregut de laberints.
o Pressionar palanca.
Incentiu: menjar.
Conducta consumidora: menjar.
2. MOTIVACIÓ COM OBJECTE D’ESTUDI:  La motivació mateixa és l’objecte d’estudi: es pretén determinar els canvis de nivells de motivació analitzant els canvis de conducta (o en els processos fisiològics i cognitius que l’acompanyen) en funció del temps  del canvi en aquests processos cognitius, fisiològics o conductuals, es dedueix que s’ha produït un canvi motivacional. La motivació és la VD.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25  Ex: fer un seguiment de la mirada d’un nadó al llarg del temps, i a partir d’això inferir el seu interès en un objecte determinat.
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 1.
Sanz, Toni (2016).
QUÈ ES MESURA?   L’estat fisiològic: o Activitat cerebral.
o Cardiorespiratori.
o Sudoració.
o Activitat muscular.
La conducta: o Elecció.
o Esforç.
o Intensitat.
o Persistència.
 Els processos cognitius: o Atenció.
o Codificació.
o Recuperació   Tècniques d’observació.
Probes conductual COM ES MESURA?    Neuroimatge.
Poligrafia.
Autoinforme.
EXEMPLES D’INSTRUMENTS, CONTEXTOS I D’INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA MOTIVACIÓ: PRODECIMENTS A. MOTIVACIÓ ANIMAL:  Mesura de l’impuls: o Roda d’activitat: Connectada amb un mesurador que mesura l’activitat general (conducta inespecífica que s’activava quan l’impuls era elevat, per exemple per una privació de menjar i no podia menjar).
Extret d’apunts de MOTEMO: o Caixa d’obstrucció de Columbia: Conferència 1. Sanz, Toni.
Rata privada d’aliment era col·locada a l’inici d’un corredor al final del qual hi havia menjar, però per arribar allà havia de passar una graella electrificada.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25       Exploració-curiositat-por: o Laberint en + (“Plus Maze”): major percentatge de temps dedicat a l’exploració del braç obert, front el braç tancat, pot estar relacionat amb la curiositat i extraversió; menor activitat i major temps en braç tancat s’associa amb por ansietat-tret.
Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 1.
o Laberint de 8 braços.
Sanz, Toni (2016).
Mesura conducta instrumental: o Caixa de Skinner (1930): Va ser una revolució en l’estudi experimental del comportament animal, va permetre la identificació dels principis del reforç i del condicionament operant.
Regulació conducta per afecte: o Autoestimulació elèctrica intracraneal: Una palanca està connectada a un circuit elèctric acabat amb un elèctrode implantat a cervell.
Va permetre identificar els components bàsics del sistema de la recompensa, i constatar que els processos afectius poden Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 1.
Sanz, Toni (2016).
imposar-se sobre els homeostàtics en el control de la conducta.
Avaluació de la conducta exploratòria i curiositat: o Puzles mecànics: desenvolupats per Harlow per l’estudi de la conducta manipulativa en primats.
o Cambra d’aïllament: es realitzaven experiments d’aprenentatge instrumental discriminat.
Experiment sobre “apego” (motiu d’afiliació): o Mares artificials.
Observació en context natural: o Investigació sobre motius socials en primats (afiliació, poder): En l’actualitat, per millorar la validesa de les conclusions derivables i per motius ètics (evitar maltractament animal) cada vegada s’utilitzen més metodologies d’estudi del comportament humà en contextos naturals.
Alba Mª Cañas Alonso Si necesitas más apuntes puedes encontrarlos en Unybook.com buscando el usuario: acanas25 En els animals, destaquen els estudis comparatius amb altres primats.
B. MÈTODES D’INVESTIGACIÓ DE MOTIVACIÓ HUMANA:             Experiments sobre la gana.
Electroencefalografia: avaluació de l’activació central.
Instruments utilitzats en l’avaluació de l’activació perifèrica: o Conductància.
o Pressió arterial.
o Electromiograma.
o Electrocardiografia.
Laboratori de psicofisiologia sexual humana: instruments utilitzats en l’estudi experimental de la conducta sexual humana i la avaluació psicofisiològica de teràpies sexuals: o Galga extensiomètrica peneana: avalua erecció del penis.
o Pletismògraf vaginal: avalua contraccions vaginals.
Laboratori de psicofisiologia humana.
Laboratori de privació sensorial.
Eye-tracking: la anàlisis del seguiment Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 1.
Sanz, Toni (2016).
visual s’utilitza com indicador del interès pels estímuls.
Self Assesment Manikin (SAM): instrument estàndard en investigació i avaluació de les 3 dimensions dels estats afectius: activació, valencià i dominància.
La sev a simplicitat permet Extret d’apunts de MOTEMO: Conferència 1. Sanz, adaptar-lo a contextos naturals.
Toni (2016).
Context virtual d’investigació: les noves tecnologies permeten l’administració en context natural i de manera massiva d’instruments d’avaluació, que en segles anteriors no es podia aconseguir (majoritàriament es passaven en aules universitàries).
Paradigma de la modulació del reflex de sobresalt.
Test de apercepció temàtica.
Escales anàleg-visuals.
...