TEMA 5 (Eficàcia i modificació del contracte) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Dret Civil III
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 5. EFICÀCIA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 1.L’EFICÀCIA CONTRACTUAL TÍPICA 1901: “les obligacions que neixen del contracte tenen força de llei entre les parts” estableix una norma de conducta entre les parts.
1257: els contractes només produeixen efectes entre les parts que l’atorguen i els seus respectius hereus (a menys que, per aquests últims, les obligacions no siguin transmissibles, ja sigui per naturalesa, pacte o llei) principi de relativitat dels contractes: els contractes només afecten a les parts, no a tercers. *Excepció: supòsits en que 3rs coneixen l’existència del contracte i tot i així fan el possible perquè un part incompleixi; ex: A va pactar amb tu que et venia un llibre per 5€, i C, coneixent l’existència del contracte, n’ofereix 7€ ho resolem segons el principi de la bona fe: pots anar contra aquest tercer per responsabilitat extracontractual.
1.2.EFICÀCIA ENFRONT A TERCERS a) Contracte a favor d’un tercer: (1257) regulat de forma concreta pel CC, regula, en un contracte, estipulacions a favor d’un tercer, regula l’exigibilitat d’aquest tercer. Ex: contracte d’assegurança de vida sempre serà a favor d’un 3r. Figures: - Promitent: el que s’obliga a fer la prestació.
- Estipulant: qui contracte, estableix la obligació a favor d’un tercer.
- Tercer.
b) Contracte en dany a un tercer: tot contracte té uns efectes directes, però també es desprenen uns efectes indirectes, en aquest cas és quan els efectes indirectes són per causar dany a un tercer (oferint noves ofertes... molt freqüents en l’àmbit empresarial).
Aquests contractes segueixen essent vàlids i eficaços, no obstant, el 3r pot accionar per via de responsabilitat extracontractual: hem de poder demostrar que aquell contracte estava fet amb la finalitat de perjudicar.
c) Contracte a càrrec d’un tercer: “promesa de fet aliè”, una de les parts estableix que una tercera persona assumirà la seva prestació.
d) Contracte per persona a designar: molt comú en les promeses de contracte, contractes d’arrendament, de compra-venda... és un pacte que es posa en els contractes en virtut del qual una de les parts es reserva la facultat de designar a una 3a persona perquè es subrogui en la seva posició en el contracte.
1.3.EL CONTRACTE FIDUCIARI (examen) Una persona (fiduciant) transmet la propietat d’un bé a una altra persona (fiduciari) i es pacte que el fiduciari li tornarà a transmetre al cap d’un temps (també pot ser que l’únic que es transmeti sigui la condició de guarda de la cosa, la conservació...). És el que se’n diu un negoci jurídic mixt 2 contractes realment: contracte amb transcendència real (una persona que transmet la propietat a un altra) i contracte fiduciari (una de les parts s’obliga a restituir la propietat). Pot ser de 2 tipus: 1. Fidúcia cum amico: és l’autèntica. Transmets la propietat a una persona amb la finalitat de guarda i custòdia i llavors se’t tornarà a reintegrar la propietat transmesa. El fiduciari ha d’administrar el bé i reintegrar-lo en el termini i condicions pactades.
2. Fidúcia cum creditore: el deutor entrega al creditor un bé com a garantia d’un préstec que ha rebut (similar a la compra-venda a carta de gràcia). En el nostre OJ està prohibit el pacte comissori, és a dir, que el creditor, davant l’impagament del deutor, es quedi amb el bé de garantia (banc no es queda el bé, el subhasta). La fidúcia cum creditore és un pacte comissori i, normalment, està prohibit, d’aquí en deriva la seva il·legalitat.
1.4.EL CONTRACTE INDIRECTE Aquells en que les parts busquem l’eficàcia típica del contracte que celebrem, però també busquem un altre tipus d’eficàcia indirectament, l’eficàcia d’un altra tipus de contracte que formalment no estem celebrant és el que se’n diu contractes mixtos. Cal distingir entre el que es el contracte real i la simulació: en aquest últim no volem la voluntat del contracte simulat, sinó que el que volem és el contracte dissimulat; en canvi, en el contracte indirecta volem tant la voluntat del nostre contracte real, com els efectes indirectes que se’n derivin.
2.MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 2.1.REBUS SIC STANTIBUS NO ENTRA (VIST EL 1r SEMESTRE) 2.2.LA CESSIÓ DEL CONTRACTE Negoci jurídic en que intervenen 3 parts: 1 d’elles (cedent: surt de la relació contractual) cedeix la seva posició en el contracte a un 3r (cessionari: entra) i el cedit (el que resta en la relació contractual). El CC no especifica si és necessari el consentiment del cedit, però, per exemple, la LAU diu que en un contracte d’arrendament l’arrendatari no podrà cedir la seva posició sense el consentiment de l’arrendador (cedit).
En ocasions, es dóna per successió universal: supòsits d’absorcions i fusions d’empreses BBVA ha absorbit a CX: els clients que tenien contracte amb CX ara ho tindran amb BBVA; traspàs en que CX passa a ser de BBVA.
2.3.EL SUBCONTRACTE Una de les parts contracta amb una tercera persona amb la finalitat de que assumeixi algunes o totes les obligacions derivades del contracte. Es dóna molt en els contractes d’arrendaments d’obres: empresa que contracta a una altra per fer una feina i l’empresa contractada subcontracta a d’altres (en aquests casos es necessita un contacte previ per escrit). El fet de si ens podem dirigir en contra del subcontractat, o aquest contra el contractador principal no és viable, limitat pel principi de relativitat dels contractes.
Aquí, la LAU també preveu la figura del subarrendament: requereix previ consentiment per escrit de l’arrendador.
...