Tema 8. Hepatitis B (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 3º curso
Asignatura Coneixements sobre vacunes
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Coneixements sobre vacunes Tema 8. Hepatitis B Hepatitis B en el món - Un 30% de la població ha estat afectada pel virus (2.000 M) , un 5% tenen una infecció crònica (350-400 M).
- Més d’1 milió de morts / any : cirrosi , càncer , formes agudes - És la segona causa de mort per càncer (la primera és per tabac).
Distribució geogràfica de la infecció per VHB HbsAg: antigen de superficie, el virus en el proces de replicació produeix milers de particules d’antigen de superficie A espanya i italia ara també tenen baixa prevalença, al voltnat d’1%. ALs EEUU al voltant dels 0,5%.
Patrons d’infecció crònica per VHB Alta -> edad infecció: a partir del naixement a través de la mare durant el part o en els primers anys 41 Coneixements sobre vacunes Evolució de la infecció segons l’edat Quan la infecció es produeix precoçment com en Asia, la infecció passa desapercebuda, no dóna simptomes però aquestes infeccions tendeixen a fer-se cròniques. El sistema immune del neonat es feble i no pot fer front al virus i per això es tornarà crònic.
Quan la infecció es produeix a edats més altes com en països desenvolupats, hi ha mes simptomes i el 95% de les infeccions es resolen bé en persones immunocompetents.
Agent causal És un virus DNA, del gènere hepadnaviridae.
El virus de l’hepatitis B afecta només a humans encara que hi ha altres tipus de virus d’hepatitis en altres animals: marmota americana, alguns esquirols, pato de pekin.
Infeccions persistents en grau variable.
Estructura HBsAG: antigen australia, s’utilitza per identificar els subjectes infectats, es pot trobar lliure a la sang HBcAg: antigen del core, mai es troba lliure en sang circulant HBV La presencia o absencia dels antigens serveixen per identificar la infecció.
42 Coneixements sobre vacunes VHB - Virus molt resistent als agents externs - Totes les persones HBsAg positiu es consideren infeccioses encara que algunes no ho són.
- HBeAg és un marcador d’infecciositat - VHB: 10^7- 10^9 virions/ml. Fan falta concentracions de virus altes perque es produeixi la infecció.
- Període d’incubació: 45-180 dies Infecció aguda amb recuperació Despres de la infecció, al cap d’unes setmanes apareix en sang l’antigen de superficie i coincidint amb la major replicació viral es quan es mes alta tambe la concentració d’antigen E que es un marcador d’alta replicaió. Això coincideix amb la major riquesa del simptomes: cansament, malestar difus, alteracions en la coloració de laorina degut al dany hepatic i a la persistencia d’alta bilirrubina en sang.
El fetge es l’organ diana afectat per l’hepatitis.
Si les coses van bé comença a baixar la replicació i apareixen anticossos contra el core que es la primera resposta enfront a aquest antigen. Al començament son anticossos del tipus IgM i després del tipus IgG.
Anti-HBs son anticossos en contra de antigens de superficie i protegiex a l’individu de properes infeccions.
Progressió infecció crònica L’antigen de superficie es detecta per temps indefniit, anys . També durant any anticossos anti-HBc i no apareixen anticossos anti HBs.
Això pot durar 1 o 25 anys. No te perque ser de per vida pero com me´s temps dura, mes probabilitat d’hepatocarcinoma i cirrosi.
43 Coneixements sobre vacunes Transmissió del VHB - vertical: de mare a fill en el moment del part, normalment no passa abans - hortizontal: parenteral (sang i derivats, drogadicció, material contaminat com agulles, hemodiàlisi, acupuntura, tatuatges, pircings…) o no parenteral ( sexual: promiscuitat, parella estable infectada o no sexual: convivents) - sang - semen - secrecions vaginals - altres fluïds: saliva, suor, llet materna, exsudats serosos Concentració de VHB en diversos fluids corporals - Alta: sang, sèrum, exsudats de ferides - Moderada: semen, fluids vaginals , saliva - Baixa/no detectable: orina, femta, suor, llàgrimes, llet materna Grups de risc d’infecció per VHB - Recèn nascusts de mare HBsAg positiu - Persones amb freqüent contacte amb sang, fluïds corporals o material contaminat: - Malaltia: hemofílics, politransfundits, hemodialitzats….
- Professió: personal sanitari - Estil de vida: CDVP (consumidors de drogues via parenteral), homo i heterosexuals promiscus - Condicions ambientals: convivents de portadors de HBsAg, reclusos, deficients mentals… Prevalença d’antiHBc a Espanya Drogadictes, hemofílics, reclusos, homosexuals masculins, conjugues de portadors crònics de HBsAg, heterosexuals promiscus, deficients mentals, contactes domèstics de portadors crònics, personal sanitari, joves de 15-24 anys, estudiants de Medicina.
44 Coneixements sobre vacunes Patrons serològics bàsics d’infecció per VHB Els antiHBc es detecten en sang encara que la persona no estigui malalta ja.
Prevenció de la hepatitis B. Accions - Sobre el reservori i fonts d’infecció: identificació d’infectats, notificació - Sobre els mecanismes de transmissió: mesures d’asèpsia de material mèdic i no mèdic, mesures de sexe segur - Sobre el subjecte susceptible: immunització passiva (immunoglobulines) i vacunació Vacunes en front a la Hepatitis B - Plasmatiques (primera generació): a partir de serum de persones infectades, es purifica l’antigen de superficie. Es feia en portadors cronics - Recombinants (segona generació) : la sequencia genetica que codifica el antigen de superficie, s’inserta a llevadures (saccharomyces cerevisiae) o celules de mamifers, es repliquen i produeixen grans quanitats de superficie d’antigen.
Te menys riscs i es més facil de produir.
Resposta a la vacuna de la hepatitis B en població sana 3 dosi: resposta superior al 95% La resposta es pitjor en persones fumadores, obesses, amb més edats, immunodeficients. Es vacuna sobretot a lactants, nens i adults joves.
45 Coneixements sobre vacunes Vacuna HB. Presentacions disponibles a Espanya Fendrix: vacuna adjuvant, persones no immunocompetents.
Engerix i HBvaxpro: persones sanes Vacunació HB. Pautes Preexposició: - 0, 1 i 6 mesos - 0, 1, 2 i 6-12 mesos - 0, 7 i 21-28 dies i 12 mesos Postexposició: - qualsevol de les pautes anteriors - + immunoglobulina hiperimmune (HBIG). Els nens nascuts de mare infectada: vacuna + immunoglobulina Vacuna combinada hepatitits A + B 46 Coneixements sobre vacunes Altres vacunes combinades - Vacunes hexavalents: DTPa- HB- VPI- Hib Ex. infanrix hexa, hexyon Una dosi de IgHB l’abans possible i simultaniament, iniciar una pauta completa de vacunació Es molt important utilitzar la vacuna amb immunolgobulina amb mecanisbe de mare portadora i infectada.
Recomanacions de profilaxis d’hepatitis B després de l’exposició accidental percutania o permucosa Determinació prevacunal de marcadors En grups de població en que poden esperar-se altes prevalences d’antiHBc (grups de risc). Benefici addiconal -> identificar infectats.
No en estratègies de vacunació universal. Vacunació directa -> més eficient Mirar anticossos i antigens en grups de risc.
47 Coneixements sobre vacunes Determinació postvacunal de marcadors Si una persona no respon bé a la vaucna, es tornen a donar 3 dosi i sino respon al segon intent no fem res més. Normalment al segon intent responen el 50%.
- Persones en que es pugui esperar una mala resposta per les seves condicions mèdiques previes: pacients en hemodiàlisi, infectats pel VIH, immunodeprimits en general.
- Persones reiteradament exposades a material contaminat (certs professionals de salut) - Majors de 40 anys d’edat Duració de la protecció. Dosis de record - Probablement indefinida en persones immunocompetents amb resposta en antiHBs més de 10 mUI/ml - La pèrdua d’anticossos no significa pèrdua de protecció - Control periòdic d’antiHBs en “ no immunocompetents” Vacunació antihepatitis B. Estratègies - Vacunació selectiva de grups de risc (normalment previ screening de marcadors): recèn nascuts de mare HBsAg positiu i nens i adults en risc (hemodialitzats, personal sanitari, promiscus sexuals…) - Vacunació universal en la infància o adolescència (sense screening previ de marcadors).
HB: indicacions de vacunació selectiva - Recèn nascuts de mare infectada per virus de la hepatitis B: cribatge sistemàtic de HBsAG, immunització activa (vacuna) i passiva (HBIG) del recen nascut.
- Per les seves condicions mèdiques: pacients en hemodialisi i predialis, pacients en programes de transplantament, receptors habituals de productes hemàtics, persones infectades per VIH.
- Per la seva professió: professionals de la salut, estudiants de ciencies de la salut, altres professionals potencialment exposats a material contaminat com policies, bombers, funcionaris de presons, personal d’ambulàncies, personal de neteja, etc… - Pel seu estil de vida: homes que fan sexe amb altres homes, heterosexuals promiscus, consumidors de drogues per via parenteral - Per les seves condicions ambientals: persones ingressades o que treballen en institucions per deficients mentals, contactes domèstics i sexuals de portadors crònics de VHB, ingressats en centres penitenciaris, viatgers internacionals de risc, persones accidentalment exposades a material contaminat (agressions al carrer) -> profilaxis postexposició (+ HBIG)….

 183 paisos de 204 han incorporat la vacuna sistematica de la hepatitis B. A partir dels anys 90 la vacuna de la hepatitis es univesral.
Els paisos escandinaus i anglaterra no vacunen contra hepatitis B 48 ...