Test microeconomia (2017)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura MIcroeconomia
Año del apunte 2017
Páginas 10
Fecha de subida 16/06/2017
Descargas 10
Subido por

Descripción

Examen final con soluciones

Vista previa del texto

MICROECONOMIA (ADE) (08/06/2017) TARDA Versió A COGNOMS:____________________________________________________ NOM: _______________________ DNI:_____________________________ GRUP:_______________PROFESSOR/A:____________________________ TEST (40% de la nota = 40 punts): Tots els alumnes han de fer el test. Test eliminatori: mínim un 3,5 sobre 10 (14 sobre 40) (Puntuació: resposta correcta = +2; resposta incorrecta = – 0,5; en blanc = 0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Quina d’aquestes afirmacions és falsa: a) L’excedent del consumidor és la diferència entre el que estàs disposat a pagar i el que realment pagues.
b) Les assignacions eficients del mercat també son les més equitatives.
c) L’excedent del productor és la diferència entre el preu rebut i el cost.
d) L’equilibri del mercat competitiu és el més eficient.
2. La regla del maximín de J. Rawls fa referència...
a) b) c) d) a la maximització de la utilitat del consumidor.
a la redistribució de la renda a favor dels més desvalguts.
a la minimització de la despesa del consumidor.
Les respostes a) i c) són correctes.
3. Un bé comunal és aquell que alhora és: a) b) c) d) Excloïble i rival No excloïble i no rival Rival i no excloïble un bé públic 4. El problema del “free-rider”: a) Es dóna degut a què tots els individus han de pagar el mateix pel bé públic, per tal de garantir una assignació eficient.
b) Es dóna quan els ciutadans no revelen les seves veritables preferències sobre els béns públics per tal d’evitar pagar el bé públic.
c) Es dóna perquè el govern obté els recursos necessaris per a la provisió de béns públics a través d’impostos progressius .
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
5. En el cas d’un bé inferior (no Giffen), quan disminueix el seu preu, quina de les següents afirmacions és certa? a) b) c) d) Disminueix la quantitat consumida del mateix.
L’efecte renda té signe negatiu i és inferior, en valor absolut, a l’efecte substitució.
L’efecte substitució té signe negatiu i és superior, en valor absolut, a l’efecte renda.
L’efecte renda i l’efecte substitució tenen signe negatiu.
6. La recta de balanç del consumidor: a) b) c) d) Canvia el seu pendent quan disminueix la renda del consumidor.
Es desplaça cap a la dreta quan augmenta la renda del consumidor.
Es desplaça cap a l’esquerra quan disminueixen els preus dels béns.
El seu pendent reflecteix la relació preus-renda.
7. Què indica el pendent de la corba d’indiferència en un punt? a) b) c) d) La relació entre les utilitats totals dels dos béns.
La relació entre els preus relatius dels dos béns.
Les quantitats de consum dels dos béns.
La relació entre les utilitats marginals dels dos béns.
8. Si el CVMi = 20 i la PMiL= 0,5; aleshores w és igual a: a) b) c) d) 10 4 100 15 9. La funció de producció Q=0,5KL a) b) c) d) Té rendiments constants a escala.
Té rendiments creixents a escala.
Te rendiments decreixents a escala.
No podem determinar els rendiments perquè no sabem com varien els inputs.
10. Quan el volum de producció a curt termini d’una empresa és màxim, la productivitat mitjana del treball (PMiL) és: a) b) c) d) Inferior a la productivitat marginal del treball (PMiL < PMgL).
Superior a la productivitat marginal del treball (PMiL > PMgL).
Igual a la productivitat marginal del treball (PMiL = PMgL).
Igual a zero (PMiL = 0).
11. En una empresa perfectament competitiva la quantitat oferida de cada empresa al preu de mercat ho determina...
a) la corba de cost marginal de l'empresa.
b) la corba de cost total mitjà de l’empresa.
c) la corba d'ingrés marginal de l’empresa.
d) el nombre d'empreses en el mercat.
12. A llarg termini, el preu d’equilibri en competència perfecta: a) b) c) d) Correspon al mínim del CMi a llarg termini.
Coincideix amb el CMi i el CMg.
Iguala l’ingrés total i els costos totals de les empreses.
Totes les respostes són correctes.
13. Una diferència entre el monopoli i la competència perfecta és que: a) un monopolista busca maximitzar el benefici; un competidor perfecte no ho fa.
b) un competidor perfecte busca maximitzar el benefici; un monopolista no.
c) la corba d'ingrés marginal per la competència perfecta té pendent negatiu; per a un monopolista, és horitzontal.
d) la corba d'ingrés marginal per a un monopolista té pendent negatiu; per a un competidor perfecte; és horitzontal.
14. La discriminació de preus és: a) quan les empreses cobren diferents preus a diferents clients en funció dels diferents costos del seu servei.
b) quan les empreses cobren diferents preus a diferents clients en funció de la seva disposició a pagar.
c) una pràctica il·legal.
d) una pràctica que condueix al mateix resultat que faria la propietat pública d'un monopoli.
15. La raó per la qual la teoria de jocs no s'aplica a la competència perfecta és perquè: a) és difícil definir les motivacions de les empreses perfectament competitives.
b) no podem definir una estratègia dominant per a la competència perfecta.
c) el comportament d'una empresa perfectament competitiva no afecta el comportament dels seus rivals.
d) el model de lideratge de preus funciona millor per descriure la competència perfecta.
16. Quina de les següents opcions descriu amb precisió la competència perfecta a llarg termini, però no és certa per a la competència monopolística a llarg termini? a) L'empresa produeix quan el cost total mitjà és mínim.
b) El benefici econòmic és zero.
c) L'ingrés marginal és igual al cost marginal.
d) Totes les anteriors són correctes.
17. En una estructura de mercat monopolista: a) b) c) d) El monopoli s’enfronta a una funció de demanda doblegada.
El nombre de demandants és reduït.
El preu de venda és superior al cost marginal.
El monopolista discrimina sempre els preus.
18. En el monopoli natural: a) La corba de costos mitjos va per damunt dels costos marginals en el tram de producció rellevant.
b) La corba de costos mitjos va per sota dels costos marginals en el tram de producció rellevant.
c) El dilema del monopoli natural es que sempre hi ha pèrdues.
d) Cap de les anteriors respostes és correcta.
19. La discriminació de preus...
a) Només pot donar-se en mercats perfectament competitius.
b) Pot donar-se tant en mercats competitius com no competitius.
c) Només pot donar-se en mercats no competitius, on les empreses no són preu-acceptants.
d) Només pot donar-se en un monopoli.
20. Quina paraula caracteritza millor la interacció entre les empreses a qualsevol oligopoli? a) Cooperació b) Col·lusió c) Confrontació d) Interdependència PREGUNTES (30% de la nota = 30 punts): 1. Dedueix conceptual i gràficament la funció de demanda d’un bé normal a partir de l’equilibri del consumidor.
2. Comparació entre l’equilibri a llarg termini entre una empresa en competència perfecta i una empresa de competència monopolista.
PROBLEMES (30% de la nota = 30 punts): Una economia te les següents funcions demanda i oferta d’un bé: qd = 200 – 5P qs = 5P – 20 Calculi i representi gràficament com serà l’equilibri en aquest mercat i el benestar (partint sempre de l’equilibri inicial) en les següents situacions: 1. L’equilibri inicial en aquest mercat? PE 22 QE 90 EC 810 EP 810 BE 1620 1. Si aquesta economia s’obre al comerç mundial i el pmundial = 15€? PE QD 15 125 Comerç Importacions = 70 EC 1562 EP 302.5 BE 1865 Canvi BE +245 2. Si el govern fixa un PMÍNIM = 30€? PE 30 QE 50 EC 250 EP 1050 BE 1300 Canvi BE –320 3. Si el govern posa un impost als productors t = 4€? PE EC BE 24 640 QE EP 1600 640 Canvi BE 80 Recaptació Estat –20 320 PROBLEMA 2: Una empresa té una funció de costos totals representada per CT = 20 q i s’enfronta a una corba de demanda de mercat donada per P = 200 – 0,1 Q. Determinar: a) Quantitat d’equilibri, preu d'equilibri i beneficis si aquesta empresa actués en un marc de competència perfecta.
PE 20 QE 1.800 BT 0 b) Quantitat d’equilibri, preu d'equilibri i beneficis si aquesta empresa actués com un monopolista. Dibuixi l’equilibri de monopoli.
P 200 110 20 C' = CMi I' 900 PE 110 IMi 1.800 QE 2.000 900 Q BT 81.000 c) Si el monopolista fos capaç de discriminar perfectament la seva demanda (discriminació de preus de primer grau o discriminació de preus perfecta), quina seria la seva producció màxima i quin seria el benefici total que obtindria? Dibuixi el nou equilibri.
200 EP 20 C' = CMi 1.800 PE 20 QE 1.800 BT 162.000 ...