FAQ 1r Parcial I (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 21
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Examen  1     -­‐ La  glomerulonefritis  post-­‐estreptocòccia  a  quins  grups  d’edat  afecta  més?   a.  20-­‐45  anys   b.  15-­‐65  anys   c.  5-­‐15  anys   d.  30-­‐45  anys   e.  >70  anys     -­‐ Quin  és  el  tractament  de  la  glomerulonefritis  post-­‐estreptocòccia?   a.  Vacuna  tètanus   b.  Antibiòtic   c.  Dieta  baixa  en  sal   d.  Diàlisis   e.  Trasplantament  de  ronyó     -­‐ Quin  d’aquests  tractaments  no  s’usen  per  a  la  litiasis  ja  formada?     a.  Cirurgia     b.  Endourologia     c.  Litotrícia  extracorpòrea  per  ones  de  xoc     d.  a,  b  i  c  són  correctes       e.  Cap  de  les  anteriors  és  certa     -­‐ Quina  d’aquestes  bactèries  produeix  pielonefritis  però  no  litiasis?   a. Klebsiella   b. Proteus   c.
  Escherichia  Coli   Usuari:    marepean   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   d. Pseudomona   e. Enterobacter     -­‐ Que  està  afectat  en  la  glomerulonefritis  mesangicapil·lar  (GMC)  ?   a. Disminució   de   les   cèl·lules   del   mesangi   i   engruiximent   de   les   parets   capil·lars   del   glomèrul   b. Proliferació   de   les   cèl·lules   del   mesangi   i   engruiximent   de   les   parets   capil·lars   del   glomèrul   c.
Necrosi  de  les  cèl·lules  epitelials  de  la  càpsula  de  Bowman   d. Inflamació  de  l’urèter   e. Disminució   de   les   cèl·lules   del   mesangi   i   aprimament   de   les   parets   capil·lars   del   glomèrul       -­‐ Dos  símptomes  característiques  de  la  GNMC  són:     a. Bradicàrdia  i  febre   b. Diarrea  i  taques  a  la  pell   c.
Glucosúria  i  hipotensió     d. Proteïnúria  i  hematúria   e. Lumbàlgia  i  conjuntivitis     -­‐ Què  és  el  tumor  de  Wilms?   a. Un  adenocarcinoma   b. Un  carcinoma  de  cèl·lules  renals   c.
Un  nefroblastoma   d. Un  tumor  de  l’abdomen   e. Un  càncer  de  pulmó  que  quasi  sempre  metastatitza     -­‐ És  fals  que:     a. És  un  tumor  pediàtric  que  es  presenta  fins  als  15  anys   b. És  un  tumor  hereditari   c.
Acostuma  a  fer  metàstasis  als  pulmons   d. És  degut  a  mutacions  puntuals  esporàdiques   e. Té  la  mateixa  incidència  en  nens  que  en  nenes     -­‐ Quina  és  la  principal  causa  de  la  insuficiència  renal  crònica?   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   a. HTA   b. Infecció  urinària   c.
Glomerulonefritis   d. Diabetes  mellitus   e. Enverinament     -­‐ Senyala  la  falsa:     a. La   insuficiència   aguda   post-­‐renal   pot   ser   causada   per   anomalies   en   la   via   urinària   inferior     b. En  la  IRC  la  piúria  és  quan  els  túbuls  renals  perden  la  seva  capacitat  de  concentrar  o   diluir  l’orina   c.
En   la   IRC,   la   pèrdua   de   nefrones   funcionals   obliga   a   les   nefrones   supervivents   a   excretar  una  quantitat  major  d’aigua  i  soluts.     d. La  IRA  es  tracta  amb  antibiòtics  i  diürètics.     e. En  la  IRC,  la  creatinina  i  la  urea  depenen  per  a  la  seva  excreció  del  filtrat  glomerular     -­‐ Quin  dels  següents  estímuls  no  indueix  l’alliberació  d’ADH?   a. Hipovolèmia   b. Hipervolèmia   c.
Disminució  de  l’osmolaritat  sanguínia   d. b  i  c  són  correctes     e. a  i  c  són  correctes     -­‐ Quina  de  les  següents  afirmacions  sobre  la  diabetis  insípida  nefrogènica  és  falsa?   a. El  nombre  de  casos  de  diabetis  insípida  nefrogènica  és  menor  al  nombre  de  casos  de   diabetis  insípida  central   b. Encara   que   les   concentracions   d’ADH   són   les   correctes   segueix   produint-­‐se   simptomatologia  que  es  podria  esperar  en  un  dèficit  d’aquesta  hormona   c.
Es  pot  tractar  administrant  ADH  al  pacient     d. Una  mutació  en  el  cromosoma  X  pot  ser  la  seva  causa   e. No  hi  ha  una  resposta  incorrecta     -­‐ Quina  classe  d’alteració  cromosòmica  predisposa  a  sofrir  el  tumor  de  Wilms?   a. Translocació  robertsoniana  dels  cromosomes  7  i  14     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   b. Mutació  puntual   c.
Deleció  en  el  braç  curt  del  cromosoma  11   d. Monosomia  del  cromosomia  11   e. Totes  són  vertaderes.       -­‐ Quina  és  la  principal  característica  de  l’estadi  V  del  tumor  de  Wilms?   a. Destrucció  massiva  d’un  ronyó     b. Ambdós  ronyons  estan  afectats  pel  tumor   c.
L’histograma  no  es  troba  alterat   d. Totes  les  anteriors  són  correctes   e. Cap  de  les  anteriors.       -­‐ Quin   fet   dels   següents   no   és   característic   de   la   glomerulonefritis   aguda   post-­‐ estreptocòccica?   a. Augment  de  l’IFG   b. Intervenció  de  l’estreptococ  beta  hemolític   c.
Proliferació  de  cèl·lules  mesangials   d. Predomini  en  homes  joves   e. Provenir  d’una  infecció  cutània  o  faríngia       -­‐ Quin  dels  següents  símptomes  no  és  propi  de  la  glomerulonefritis  aguda?   a. Hematúria  i  proteïnúria   b. Augment  dels  nivells  sèrics  de  complement   c.
Hepatomegàlia   d. Hipernatrèmia  i  hiperpotassèmia   e. Hipervolèmia     -­‐ Quina  és  la  forma  predominant  avui  en  dia  en  els  països  desenvolupats  mediterranis?   a. Litiasis  vesical  càlcica   b. Litiasis  renal  càlcica   c.
Litiasis  vesical  úrica   d. Litiasis  renal  úrica   e. Litiasis  vesicals  amb  càlculs  d’estruvita  (infecciosos)     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   -­‐ Usuari:    marepean   Els  malaltís  de  pielonefritis  aguda:     a. Tenen   normalment   una   capacitat   molt   augmentada   de   concentrar   l’orina,   per   lo   que   no  és  necessari  augmentar  el  nivell  d’hidratació   b. Tenen   normalment   una   capacitat   molt   deteriorada   de   concentrar   l’orina,   per   lo   que   han  d’hidratar-­‐se  amb  freqüència   c.
El  sistema  col·lector  i  de  filtració  no  es  veu  afectat   d. Són  majoritàriament,  homes  de  mitjana  edat   e. Cap  de  les  anteriors     -­‐ Per  què  es  fa  la  prova  de  la  vasopressina?   a. Perquè  es  poden  extraure  els  nivells  d’ADH  en  sang  del  pacient  per  a  veure  si  hi  ha  un   dèficit  o  un  excés.     b. Perquè   la   concentració   de   l’orina   entra   en   els   paràmetres   normals   300mOs/L   en   la   prova  de  la  set,  o  sigui,  després  de  la  restricció  hídrica  l’osmolaritat  sí  ha  augmentat.     c.
Perquè  la  concentració  de  l’orina  no  entra  en  els  paràmetres  normals  en  la  prova  de  la   set,  o  sigui,  després  de  la  restricció  hídrica  l’osmolaritat  segueix  baixa.     d. Perquè  és  una  prova  simple  i  fàcil  de  realitzar.     e. Cap  de  les  anteriors  és  correcta.       -­‐ No  és  un  dels  símptomes  de  la  IRC:     a. Nàusees,  vòmits  i  pèrdua  de  massa   b. Anèmia  per  dèficit  d’EPO   c.
Sons  anormals  de  cor  i  pulmons   d. La  impotència  i  oligospèrmia  en  l’home   e. Tots  són  símptomes  de  la  IRC     -­‐ El  tractament  de  la  IRC  depèn  de  l’estadi  en  el  que  es  trobi,  així:     a. En  l’estadi  I,  i  al  ser  més  greu,  el  trasplantament  és  el  més  adequat   b. En  l’estadi  IV,  s’usen  tractaments  lleus,  com  és  fer  dieta   c.
En  estadis  més  avançats  és  fa  diàlisis  i  trasplantament   d. Totes  són  incorrectes     e. a  i  b  són  correctes     -­‐   Quina  de  les  següents  és  un  tipus  de  IRA:     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   a. IRA  intrarenal   b. IRA  pre-­‐renal   c.
IRA  retro-­‐renal   d. a  i  b  són  correctes   e. b  i  c  són  correctes     -­‐ Marca  la  resposta  incorrecta:     a. La  hemodiàlisis  és  la  més  comú   b. La  diàlisis  peritoneal  és  intravenosa   c.
La  hemodiàlisis  és  intravenosa   d. En  la  diàlisis  peritoneal  el  peritoneu  fa  de  membrana  d’intercanvi   e. La  diàlisis  es  realitza  en  pacients  amb  IRA     -­‐ Quin  dels  següents  signes  o  símptomes  no  és  comú  en  la  pielonefritis  aguda?   a. Febre   b. Piúria   c.
Disminució  de  la  freqüència  urinària     d. Bacteriúria     -­‐ Quin  dels  següents  mètodes  s’utilitza  per  al  diagnòstic  de  la  litiasis?   a. Uro-­‐anàlisis     b. Radiografia  simple  d’abdomen   c.
Puny-­‐percussió     d. Totes  són  certes     -­‐ Quina  de  les  següents  afirmacions  és  incorrecta?   a. Hi   ha   4   tipus   de   diabetis   insípida:   central,   nefrogènica,   gestacional   i   dipsògena   o   polidípsia  primària.     b. La  diabetis  insípida  és  causada  per  la  falta  de  vasopressina   c.
La  diabetis  insípida  nefrogènica  pot  ser  causada  per  malalties  renals  que  fan  que  els   ronyons  no  puguin  respondre  a  la  vasopressina  (error  en  els  receptors  renals).     d. La  vasopressina  és  secretada    pel  propi  ronyó   e. La   funció   de   la   vasopressina   és   el   control   del   balanç   hídric   mitjançant   la   reabsorció   d’aigua  (increment  d’AQP)   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean     -­‐ La  disminució  de  la  perfusió  renal  (TFG)  és  causa  de:     a. IRA  pre-­‐renal   b. IRA  post-­‐renal   c.
IRA  intra-­‐renal   d. a  i  c  són  correctes     e. Cap  de  les  anteriors  és  correcta     -­‐ En  quin  grup  de  població  és  major  la  incidència  de  IRA  post-­‐renal?   a. Homes   b. Dones   c.
a  i  d  són  correctes   d. Persones  d’edat  avançada     e. Persones  amb  hipercolesterolèmia     -­‐ De  les  següents  opcions  sobre  el  tumor  de  Wilms,  marca  la  vertadera:   a. Té  més  incidència  es  nenes  que  nens   b. Té  més  incidència  en  <6anys   c.
El  major  percentatge  d’afectats  són  >15  anys   d. La  presència  d’anaplàsia  augura  un  bon  pronòstic   e. Totes  les  opcions  són  vertaderes.       -­‐ Dels  següents  tractaments  per  al  tumor  de  Wilms,  marca  la  vertadera:     a. Quimuioteràpia   b. Nefrectomia   c.
Radioteràpia     d. a  i  b  són  correctes   e. totes  les  opcions  són  correctes     -­‐ Les  glomerulofritis  es  poden  prevenir?   a. Sí,  totes  les  glomerulonefritis  es  poden  prevenir   b. No,  cap  glomerulonefritis  es  pot  prevenir   c.
Es   poden   prevenir   les   glomerulonefritis   causades   per   trastorns   autoimmunes   ,   és   a   dir,  d’origen  genètic     UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   d. Es   poden   prevenir   les   glomerulonefritis   degudes   a   causes   ambientals   (exposició   Hg,   dissolvents  orgànics,  AINEs...),  és  a  dir,  d’origen  extern   e. c  i  d  són  certes     -­‐ No  és  símptoma  de  cap  glomerulonefritis:     a. Pèrdua  involuntària  de  pes   b. Pupil·les  ansicoriques     c.
Hematúria     d. Proteïnúria     e. HTA     -­‐ Que  patologia  es  genera  per  dèficit  de  vasopressina  (ADH)?   a. Diabetis  insípida   b. Glomerulonefritis   c.
Tumor  de  Wilms   d. Pielonefritis   e. Hepatitis       -­‐ Quin  dels  següents  símptomes  no  és  característic  de  la  diabetis  insípida?   a. Polídipsia     b. Poliúria     c.
Polifàgia     d. Deshidratació     e. Sensació  de  set     -­‐ Quina  es  la  principal  diferència  entre  la  diabetis  insípida  central  i  nefrogènica?   a. En  la  DI  central  hi  ha  un  excés  de  producció  de  l’ADH  i  en  la  nefrogènica  un  error  en   els  ronyons   b. Els  nivells  d’hormona  ADH  circulants   c.
La  DI  central  és  mortal  i  la  nefrogènica  no     d. a  i  b  són  correctes     -­‐ S’administra  vasopressina  a  un  pacient  amb  diabetis  insípida  i  ....     a. Si  respon  és  central   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   b. Si  respon  és  nefrogènica   c.
Si  no  respon  és  nefrogènica   d. a  i  c  són  correctes     -­‐ El  percentatge  de  mortalitat  del  fracàs  renal  agut  és:     a. 90-­‐99%     b. 40-­‐50%   c.
10-­‐15%   d. 0%   e. 20-­‐30%     -­‐ Els  elements  principals  que  es  veuen  afectats  en  FRA,  són:     a. Pèrdua  de  les  microvellositats  del  marge  apical     b. Alteració  dels  pedicels  glomerulars   c.
Lesió  de  les  cèl·lules  musculars  llises  de  la  paret  arterial   d. Reducció  de  la  superfície  dels  porus   e. Totes  són  certes     -­‐ Quina  d’aquestes  mesures  és  incorrecta  per  a  la  prevenció  de  la  litiasis  renal?   a. Ingesta  elevada  de  líquids   b. Ingesta  elevada  de  productes  amb  sal   c.
Consumir  molta  fruita   d. Fer  un  consum  diari  <2000Kcal   e. Limitar  proteïnes  animals  i  sucres     -­‐ Hi  ha  4  vies  de  propagació  principals  de  la  pielonefritis.  Marca  la  falsa:     a. Excés  d’hormona  paratiroidea   b. Reflux  vesico-­‐ureteral   c.
Hematògena  (pioèmies)   d. Limfàtica,  des  de  l’intestí  i  bufeta   e. Procediments  quirúrgics       ...