Tema 9 - Introducció a les relacions internacionals (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a les Relacions Internacionals
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 31/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

23/11/2016 TEMA 9 LA COOPERACIÓ A LES RELACIONS INTERNACIONALS BLOC 1. Concepte de cooperació: 1.Definició de cooperació: —Relació entre dos o més actors basada en el compromís a compartir recursos, plans, idees per assolir uns objectius comuns en base a uns acords sobre les regles i els costos (repartiment).
2.Causes de la cooperació: —Objectives (cost-benefici): +Necessitat: no es pot assolir un objectiu de forma independent.
+Eficiència: es poden assolir els objectius de forma independent però es vol fer de manera el més econòmica possible.
—Subjectives: +Valors compartits.
+Deute moral (responsabilitat).
—Jurídiques: +Obligacions (compromisos).
3.Condicions que afavoreixen la cooperació: —Similaritat o complementarietat d’interessos.
—Reciprocitat aproximada (com més aproximada, més fàcil cooperar).
—Confiança en el compliment de compromisos.
4.Tipus de cooperacions: —Segons la seva naturalesa: +Cooperació governamental: cooperació que duen a terme dos o més actors governamentals (ex: cooperació entre Nacions Unides i EUA).
+Cooperació no governamental: cooperació que duen a terme dos o més actors que no estan lligats a cap tipus d’entitat o organització governamental; és la que duen a terme les ONG (ex: cooperació entre Càritas i Metges Sense Fronteres).
—Segons el nombre de participants: +Bilaeral: dos actors +Multilateral: més de dos actors, als quals a tots se’ls hi aplica el mateix criteri (ex: ONU).
—Segons el nivell d’institucionalització: +Acords informals +Acords polítics +Tractats internacionals +OIGs —Segons els àmbits: +Política, econòmica, militar, cultural, científica, tècnica...
+Un àmbit especial: cooperació per al desenvolupament.
BLOC 2. La cooperació internacional al desenvolupament: 1.Definició i qüestions generals: —Conjunt d’activitats portades a terme per actors de països industrialitzats que té com a finalitat ajudar els països no industrialitzats i que implica una transferència de recursos.
—Hi ha una relació entre donants i receptors.
—Pot comprendre diferents àmbits.
—Poden haver-hi diferents tipus de transferència de recursos (humans, formació, finançament, bens, serveis...).
—La transferència ha de tenir una part de concessió: condicions avantatjoses (interessos baixos de crèdits).
—La primera finalitat (no la única) ha de ser millorar les condicions dels països destinataris.
2.Origen i evolució històrica: —Després de la IIGM: +Cooperació bilateral donada per la reconstrucció de postguerra i l’època de Guerra Freda.
+Donant: EUA, URSS, IFIs (International Financial Institucions).
+Receptor: Europa Occidental i Oriental.
—Anys 50-60: +Cooperació bilateral i multilateral (hi participen Nacions Unides i IFIs).
+Donants: EUA, Europa Occidental (exmetròpolis), OIGs (Nacions Unides, IFIs).
+Receptors: excolònies i països no industrialitzats.
—Anys 70: +Entrada en escena de Japó com a nou donant.
—Post Guerra Freda: +La URSS deixa de ser donant.
+Desviament de l’ajut occidental cap a Europa Oriental.
+Nous donants: països emergents. Cooperació Sud-Sud.
—Tendències contemporànies: +Cooperació bilateral.
+Vinculació: el govern donant imposa unes condicions a l’Estat receptor sobre com s’ha de gastar les ajudes.
+Regionalització: atendre a les necessitats dels països pobres menys desenvolupats, direcció de l’ajut cap a un lloc determinat.
+Interessos comercials.
3.Tipus de CID: —Segons els donants: +Oficial (Ajuda Oficial al Desenvolupament) (AOD): Ajut oficial al desenvolupament que donen els països (a nivell d’entitats estatals, subestatals...).
–Bilateral: –Multilateral (a través d’organitzacions internacionals) –Descentralitzada (ajut governamental que ofereixen els governs polítics locals o subestatals).
+Privada: dedicar una part dels recursos de l’empresa a activitats amb repercussió social i per ajudar en projectes per al desenvolupament.
BLOC 3. Integració: 1.Definició: —Nivell superior de la dinàmica de les RRII. La dinàmica d’integració suposa l’existència de relacions prèvies i satisfactòries de cooperació, la inexistència de desconfiança entre les parts que participen de la relació, i que les parts, a més d’objectius comuns materials, comparteixin valors polítics, socials, culturals...
2.Concepcions de la integració: —Concepció jurídico-institucional (Díez de Velasco): consisteix en la transferència de sobirania en el marc d’una OIG.
—Concepció política (Haas): consisteix en la creació d’una identitat comuna.
—Concepció vinculada a la seguretat: consisteix el l’eliminació de l’ús de la guerra i per tant de la violència.
—Concepció econòmica: consisteix en enfortir els vincles econòmics malgrat no és necessari compartir uns valors perquè hi hagi integració (regionalisme/regionalització).
...

Tags: