Problemes Tema 6 i 7 Poblacions estructurades i Metapoblacions (0)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Ecologia
Año del apunte 0
Páginas 3
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

ECOLOGIA, problemes Ciències Ambientals Curs 2009-2010 p1 TEMA 6. Poblacions estructurades 6.20. Les illes Cies (Galícia) contenen el 42% de la població ibèrica i el 2% de la població mundial de corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis). Velando & Freire (2002) van estudiar la dinàmica del corb marí en aquestes illes. En el seu estudi van dividir la població en tres estadis vitals: individus de primer any, de segon any, i adults. En el següent diagrama es presenten les probabilitats de transició anuals entre aquests estadis. (a) Construir la matriu de transició corresponent. (b) Si al 1996 la població constava de 800 individus de primer any, 400 de segon i 1200 adults, quina serà la mida i l’estructura de la població al 2006? (c) Quin és el valor aproximat de r ? (d) Es sap que els corbs marins adults freqüentment s’enreden en les xarxes que utilitzen els pescadors en aigües superficials, la qual cosa suposa un important factor de mortalitat.
Aquestes pràctiques pesqueres estan en augment, la qual cosa s’estima que podria causar una disminució del 5% en la supervivència del adults, com canvia la predicció poblacional pel 2006 en aquest cas? 1r any 0,42 2n any 0,70 0,73 Adult 0,72 ECOLOGIA, problemes Ciències Ambientals Curs 2009-2010 p2 TEMA 7. Metapoblacions 7.27. Una espècie protegida pot viure únicament en 50 taques d’hàbitat de característiques semblants, de les quals n’ocupa 20 a l’actualitat. La seva dinàmica s’ha modelat de forma satisfactòria amb el model de Levins amb paràmetres c = 0,1 i pe = 0,06. (a) Quina és la probabilitat de què l’espècie s’extingeixi en 10, 100 i 1000 anys? Per fer el càlcul de les probabilitats repetir 10 vegades cada simulació i assimilar la freqüència relativa a la probabilitat. (b) Existeix un pla de desenvolupament que provocaria la destrucció de la meitat de les taques d’hàbitat. Assegura això la supervivència de la metapoblació als 100 anys amb una probabilitat del 90% o superior? I la supervivència als 1000 anys amb una probabilitat superior al 50%? (c) Afecta significativament en el resultat el fet que s’asseguri que cap de les 25 taques d’hàbitat a destruir sigui una de les que efectivament està ocupada en l’actualitat? ECOLOGIA, problemes Ciències Ambientals Curs 2009-2010 p3 TEMA 7. Metapoblacions (II) 7.29. Utilitzar l’applet 7.1 per determinar quant de temps es trigaria a eradicar la malària d’un poblat de 25 habitants després d’introduir l’hipotètic medicament de què es parla al problema 7.23 (c = 0.05 dia-1; pe = 0.0455 dia-1). Considereu que inicialment 15 de les 25 persones estan infectades.
...