TEMA 4. LA INFORMACIÓ COMPTABLE (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 3º curso
Asignatura Economia i Gestió de l'Empresa Agroalimentària
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 06/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

ECONOMIA I GESTIÓ DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ TEMA 4. LA INFORMACIÓ COMPTABLE La informació comptable és comuna en totes les àrees de l’empresa i ha d’estar recolzada amb altres tipus d’informació tècnica, de markèting... ha de ser comú per poder-se comunicar.
Equació d’identitat comptable Aquesta equació no és més que una igualtat i aquesta igualtat, s’ha de mantenir sempre.
Aquesta igualtat s’ha d’establir entre dues magnituds. Per una part, tenim actius i per una altra fonts de finançament.
Els actius són tots els béns materials i no materials que té una empresa, és propietat d’una empresa i què li ha de servir per produir alguna cosa. Si a l’altre costat d’actius no tenim res, serà igual a 0 i no funcionarà. Per tant, en l’altre costat, posarem el què hem necessitat per pagar aquests actius, les fonts.
Quan es crea una empresa, no té res i ha de comprar algun actiu. Quan ho compra, ho finança d’alguna manera; en un costat posa què ha pagat i en una altra, com ho ha pagat.
En la part d’actius, posarem que es diu estructura econòmica, i els fonts, estructura financera.
Fonts de finançament Dues fonts de finançament; el propietari de l’empresa i el què aporta un tercer. La seva suma seran el total de fonts de finançament. Qui és aquest 3r? un accionista és propietari.
ECONOMIA I GESTIÓ DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ En canvi, si l’accionista dóna un préstec, serà un tercer però ja no tindrà nom d’accionista, sinó seria com un banc.
Capital = l’aportació que fa el propietari.
Equació d’identitat comptable Del punt de vista econòmic, una empresa seria el total d’actius mentre que des del punt de vista financer, una empresa seria el què aporta un propietari i un 3r.
Estats financers Els estats financers d’una empresa es componen per les dues parts anteriors.
El què han aportat els accionistes, posarem també el resultat de l’exercici perquè aquí, el benefici correspon als accionistes, al propietari de l’empresa. El patrimoni inicial + els beneficis que ha generat l’empresa durant un període. Els recursos de 3r seria el què hi havia + el que entra - el què surt, seria el saldo de 3rs.
Se separa les pèrdues i guanys per a veure-ho més clar però no significa que sigui dels accionistes.
ECONOMIA I GESTIÓ DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ Estructura econòmica i estructura financera de l’empresa Els documents que componen les CCAA (Comptes Anuals) són: 1. El balanç 2. Compte de Pèrdues i Guanys  està inclòs en el Passiu, perquè és propietat dels accionistes 3. Estat de Canvis en el Patrimoni Net  què està demanant l’accionista, és la seva propietat. M’has de dir tots els augments (has apartat més diners, més beneficis...)i disminucions (perquè s’ha dividit els diners, perquè hi ha hagut pèrdues) 4. Estat de Flux d’Efectiu 5. La Memòria  on és descriu el Consell d’Administració, tot el què ha succeït durant l’exercici.
• Balanç: estat comptable que reflexa la situació econòmica financera i patrimonial de l’empresa que té en un moment donat: o Béns i drets en el ACTIU o Deutes i capital en el PASSIU Des d’una perspectiva financera: Al passiu se li diu també origen de recursos; com s’han obtingut els fonts necessaris. A l’actiu, també aplicació de recursos, és a dir, com has aplicat els recursos.
ECONOMIA I GESTIÓ DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ Liquiditat: la capacitat de tenir l’empresa en convertir un producte en diners.
Quin és l’actiu més líquid que pot tenir una empresa? Els diners. Diners en efectiu que ja té l’empresa (comptes corrents, caixa forta...). Al mig estarà la resta de coses.
Els actius que puguin ser passats a líquid en menys d’un any, estaran a sota de tot mentre que si triga més, dalt. Quan vull liquidar un préstec, serà a dalt depèn del què hagi pactat amb el banc.
En la part d’exigibilitat, en la part de dalt posaré tots els deutes que haig de tornar en un llarg període de temps, com per exemple, els diners que haig de donar als accionistes, que serà mai a no ser que es dissolgui l’empresa. Els recursos propis són els que no s’han de tornar, els dels accionistes.
Tot el què haig de pagar en menys d’un any, seria a curt termini.
Quina diferència hi hauria entre la ralla que separa l’any en actiu i la que separa l’any en el passiu? Doncs que és major el què jo cobraré que el què pagaré. Per tant, aquesta societat no ha de tenir por de perdre diners. En el cas que fos al revés hi estigués més baixa la d’actiu, l’empresa hauria de demanar un préstec. Li obligarà buscar finançament.
Recursos permanents; són tots els recursos sempre que té l’empresa, ja que el venciment l’haurem de pagar en un període major a un any. Seria la suma de recursos propis i passiu a llarg termini. Per això, aquesta part ha de ser superior a actiu fix immobilitzat.
Actiu no corrent (ANC)  l’actiu immobilitzat - Immobilitzat intangible: béns intangibles (software, patents, aplicacions informàtiques...). Les més comuns. Són tots els drets propietats de l’empresa.
- Immobilitzat material: béns tangibles (maquinària, mobiliari...) - Inversions immobiliàries; edificis, terrenys ECONOMIA I GESTIÓ DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA - ARUIZPEREZ Inversions financeres; valors financers (accions, obligacions...). Si les accions les té a actiu no corrent, voldrà dir que l’empresa ha comprat les accions no per a obtenir beneficis, sinó per controlar l’empresa, per ser accionista.
Actiu corrent (AC) El què cobraré en menys d’un any.
- Existències: factors de producció susceptibles de ser emmagatzemats (matèries primeres, productes...) - Deutors comercials i altres comptes a cobrar: elements que té l’empresa que puguin fer-se diners líquids en un termini menor a un any - Inversions financeres: imposicions a curt termini - Efectiu i altres actius líquids: partides líquides a disposició de l’empresa com a mitjà de pagament...
Es pot comprar accions. Si estan aquí, voldrà dir que l’empresa només les voldrà tenir en menys d’un any, per especular, per tant, voldrà tenir beneficis.
Patrimoni Net (PN): recursos aportats per propietats o béns generats per l’empresa. Són dels accionistes però no es reparteixen ni hi ha intenció.
- Capital - Reserves - --- Subvencions i donacions Passiu No Corrent (PNC), composat per: - Deutes - Emprèstits  préstecs que fa l’empresa directament al client. Un deute que té amb el públic en general - Préstecs  préstecs que es té amb proveïdors, clients...
- ...
Passiu Corrent (PC), composat per: - Deutes - Acreedors comercials i altres comptes a pagar ECONOMIA I GESTIÓ DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ Aquí veiem una transformació financera de l’empresa.
A curt termini, es compra matèria primera, es fa el producte, va al client, es fa caixa i es paga als empleats etc etc. Es vol que a curt termini, els deutes siguin majors que el passiu circulant.
Això funciona si la quantitat de diners que surt, és inferior als diners que entren (amb els clients).
EBITDA ens dóna una idea de la productivitat de l’empresa.
Els ratis en l’anàlisi financer Rati: un rati és un quocient entre magnituds que tenen una certa relació i, per aquest motiu, es comparen. Els ratis també han de comparar-se amb: - Ratis de la mateixa empresa en diferents moments del temps - Ratis presupuestats per l’empresa per un període determinat - Ratis ideals o raonables - Ratis sectorials ECONOMIA I GESTIÓ DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA - Ratis principals competidors Piràmide de ratis ARUIZPEREZ ECONOMIA I GESTIÓ DE L’EMPRESA AGROALIMENTÀRIA ARUIZPEREZ Capital i reserves és tot el què han aportat els socis. Aquí està indicat la rentabilitat que tenen els socis en invertir en aquesta empresa els diners.
...

Tags: