T.2- Laboratori i pràctica mèdica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Bioquímica analítica i clínica
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Bioquímica Analítica i Clínica TEMA 2. LABORATORI I PRÀCTICA MÈDICA De la fase preanalítica depenen el 70-75% dels diagnòstics en medicina. És important en el tractament i per fer un seguiment i control de la malaltia.
Els errors en el laboratori s'agrupen en la fase preanalítica (fins que el tub arribar a l'analitzador o a la persona que ha de fer la tècnica), anàlisi i per últim l'entrega dels resultats i interpretació.
Variabilitat biològica: individual com l'edat, sexe, raça, constitució, estat nutricional, exercici, cicle menstrual, ritmes biològics... o interindividual com genètics, geogràfics, ambientals, dietètics, fisiològics, terapèutics.. o de les condicions de l'anàlisi com les condicions estàndar, repòs, dejuni...
Fonts d'error en l'etapa preanalítica - Preparació, condició del pacient - Posició del pacient durant l'extracció - Lloc anatòmic de la punció - Procediment d'obtenció de la mostra: torniquete, tècnica d'extracció - Anticoagulants - Preparació de la mostra - Conservació de la mostra - S'ha d'eliminar substàncies que interfereixen - Règim d'àpats prèvis (5 HIA: es multiplica x10 en persones que prenen antidepressius) - Temps de dejuni (8 hores) - Fàrmacs - Tractaments previs - Moment adequat... Hormones i cicle menstrual Mostra insuficient Cada cop en el laboratori tenim més tubs. Hi ha una marca fins on s'ha d'omplir el tub, ja que tots els càlculs estan pensats per un volum determinat. Si falta, els càlculs no estan correctes. També es dóna un anticoagulant perquè no es coaguli, si hi ha un defecte de l'anticoagulant es pot coagular, peròs i ens passem tampoc estarà bé. Per tant s'ha de buscar un equilibri.
2 Bioquímica Analítica i Clínica No emplenar el tub de manera adequada provoca: - Errors volumètrics, falsos - El temps de protrombina varia: anticoagulant, concentració, proporció 1/9 a 1/7 (augment significatiu) S'ha de repetir la extracció Volum inadequat.. filtrat glomerular → 5HIA/ 24hores, 20/ 2 litres: 10, 20/ 0,5 litres: 40 Acidificat, 5 hidroxiindolacètic, és làbil.
Recollida adequada - Contaminació - Falsos positius o negatius En les mostres de l'aparell urinari masculí i femení abans de recollir la mostra s'ha de fer un rentat previ i no s'ha de recollir el primer terç de la micció.
La PSA (marcador prostàtic) es pot modificar per diferents maniobres com el tacte rectal, el sondatge urinari, una biòpsia o una ecografia transrectal.
Identificació incorrecta Amb els codis de barres hi ha una disminució important del nombre d'errors. També disminueix el nombre d'errors conèixer l'estructura, l'ambulatori i la sala.
També es pot produir una identificació incorrecta per peticions manuals amb dos etiquetes per equivocació en errors d'entrega de documentació per això es fonamental preguntar el nom al pacient, i així assegurarnos.
Estudi Si la mostra no està correctament preservada veiem que es produeix fins un 25% de desviació.
Errors més freqüents en la orina: - mostres velles - recipient contaminat: si rentes amb detergent el recipient - falta d'homogeneitat - tubs inadequats: detergents o no estèrils (fonamental en microbiologia) Condicions del pacient En el cas que vulguem mirar els valors de la renina, el pacient ha d'estar 1 hora abans de la extracció en repòs ja que la renina es modifica radicalment segons la posició.
3 Bioquímica Analítica i Clínica Mostra incorrecta Una mostra pot estar incorrecta per no netejar suficientment la via de l'extracció. Això és un error freqüent. Es produeix una contaminació amb sèrum glucosat que afecta als nivells de glucosa (augmenta), sodi (disminueix), potassi (disminueix) i dilució d'altres analits.
Una mostra també pot estar incorrecta per estasi venosa: la lentitud de la circulació provoca alliberació d’albúmina i lactat, es una situació provocada en aquell moment, no basal. Es multiplica per 10 el ASAT, LDH, GGT, K , albúmina i lactat.
Si al treure sang el pacient té una via posada a prop d'on estem traient sang estem contaminant la mostra.
Estem diluint la sang amb el sèrum o el que tingui a la via. Per tant si tenen líquids entrant no es pot treure sang de la via. Si no té cap líquid l'extracció serà correcta.
Un altre error és tubs inadequats, si per exemple volem analitzar el calci i ho posem en tubs que precipiten el calci la mesura no serà correcta.
Error pel procediment d'obtenció espècimen Torniquete (> 1 min): pseudotrombocitopenies, hipòxia ( baixa la pO2), acidosi (baixa el pH, augmenta la pCO2), augment del 6% de les proteïnes, augment del 3% del ió calci sèric. No es pot utilitzar per valorar el lactat o EAB.
Tècnica d'extracció: punció traumàtica, pas de sang forçat per aspiració excessiva, alcohol. Es produeix hemòlisi: contaminació, interferències espectrals.
Tipus de recipient Sèrum o plasma: amoni +32%, lactat + 22%, K + 7% Avantatges del plasma: no centrifugació, major rendiment (10-20%), poca hemòlisi Avantatges del sèrum: no alteració proteinograma, fibrinògen, interferències catiòniques (liti), no interferències anticoagulant.
*Les citocines són alliberades per les cèl·lules atrapades en el coàgul.
Si hi ha una contaminació per EDTA K3+ el potassi augmenta i el calci disminueix.
*Alíquotes: disminució de més del 50% de tubs i volum de sang extreta Error induït per anticoagulants - Obtenció de plasma - Homogeneització eficaç (per inversió) sense agitació brusca - Correcta proporció anticoagulant-mostra - Ús incorrecte és font de interferències: EDTA K3 en BQ → contaminació/quelació ; Heparina Li → contaminació (anàlisi Li); Heparina no balancejada (en gasometries) → quelació calci iònic ; EDTA K3- i oxalat 4 Bioquímica Analítica i Clínica ( en coagulació) → inactivació; Heparina en hematologia → dificultat tècnica Sèrum → citrat → EDTA → heparina → oxalat → fluorur Glucosa: s'utilitza un gel separador, separa sèrum de les cèl·lules i així no es consumeix la glucosa.
Tipus de conservants orina - Azida sòdica: glucosa, urea, K, citrat - Àcid clorhídric: catecolamines, 5 HIA - Carbonat de sodi : porfirines, urobilinogen Condicions ideals - temperatura extracció-processament < 45 minuts - evitar glicòlisi - evitar efecte llum (bilirubina, lactat, porfirines) - tapar. Evitar evaporació i sublimació - no emmagatzemar en la nevera (precipitació sals i cristalls d'orina) Relació PSA lliure/PSA total La mala conservació fa que disminueixi la relació entre PSA total/Psa lliure PSA poc estable, perd activitat a partir d'1 hora.
Errors transport - Evitar congelació - Fred excessiu - Mobilització NSE superior indica càncer de pulmó. Si el tub està hemolitzat significa que el resultat no és el correcte per tant no podrem donar els resultat ja que seria fals.
LDH si hi ha hemòlisi surt superior i pot fer pensar en càncer encara que no ho sigui.
Control de qualitat Requisits pre-analítics: - Temps en contacte amb el coàgul Transport - Conèixer l'estabilitat de la mostra - Curt - Tancat (no evaporació) - Gel separador - Refrigerat - No sacsar 5 Bioquímica Analítica i Clínica - Emmagatzematge vertical - Etiquetat el material infecciós o amb risc S'han de tractar les mostres assegurant que la prova correcta pel mètode més adequat sigui realitzada per la persona adequada en un temps adequat i que la informació correcta sigui transmesa a la persona adequada en el temps adequat.
Des de l'extracció fins a l'anàlisi es pot produir inactivació, degradació, modificació o contaminació.
Errors en el transport En el cas de les ACTH, PTH, LDH, transaminases i NSE s'ha d'evitar la congelació, el fred excessiu i la mobilització.
Errors en la fase preanalítica que intervenen en la fase analítica - Errors per contaminació: components endògens i exògens.
- Errors per interferències: físiques (espectrals), químiques, immunoglobulines.
Contaminació per hemòlisi Una mostra està contaminada per hemòlisi si augmenta el potassi, la AST, la LDH i el CK.
1. Fosfato creatina + ADP → creatina + ATP 2. ADP + ADP → ATP + AMP LDH És important en el diagnòstic i pronòstic d'alguns tumors com per exemple seminoma testicular on s'hi està elevada significa mal pronòstic, melanoma maligne o limfomes. Però la LDH surt superior en cas d'hemòlisi i pot fer pensar en càncer encara no hi sigui.
Cas clínic Home, exfumador, dispnea i imatge pulmonar. Té el NSE molt elevat i per això es pensa que pugui tenir un càncer de pulmó. Però la hemòlisi pot causar resultats falsos positius de NSE i per això es recomana una nova extracció.
Contaminació d'origen exògen - Solucions en perfusió (addició/dilució): sèrum glucosat, sèrum fisiològic, solucions terapèutiques riques en ions (Ca++, K+, HCO-3, Mg++...) - Anticoagulants: EDTA K3-, Heparina Li - Gasos atmosfèrics: O2, CO2 (bombolles petites, efecte augmentat) * una mostra pot estar contaminada per saliva a través d'enzims, ions o hormones.
Errors segons la conservació de l’espècimen - Emmagatzemar sense separar provoca una disminució de la glucosa, un augment del potassi i hemòlisi - Llum solar o artificial intensa provoca la degradació de la bilirubina - Emmagatzemar sense tapar provoca canvis en la concentració de sodi.
6 Bioquímica Analítica i Clínica - Temperatura i temps sobre gasometries provoca una disminució del pH i un augment de la pressió parcial de diòxid de carboni. Perquè surtin bé les gasometries s'ha de tardar menys de 15-30 minuts per norma general en processar la mostra i menys de 5 minuts (càlcul gradient alvèol-arterial).
Relació PSA lliure/ PSA total PSA, sobretot el PSA lliure s'ha de separar el sèrum abans de 3 hores i guardar a 4ºC. Si no es fa això es produeix un descens en el 10-15% del PSA total i el 30-35% del PSA lliure.
Així es pot produir un infradiagnòstic i no detectar un càncer.
La mala conservació fa que disminueixi la relació entre PSA total/Psa lliure PSA poc estable, perd activitat a partir d'1 hora.
Errors en l'etapa postanalítica - Errors d'interpretació - Error de transcripció en entrada manual - Demora d'entrega de resultats - Errors informàtics - Enviament per part de l'analitzador i validació inadvertida de « no resultats» (mostres que no s'han diluÏt, DO, etc...) Condicions ideals - temperatura extracció-processament < 45 minuts - evitar glicòlisi - evitar efecte llum (bilirubina, lactat, porfirines) - tapar. Evitar evaporació i sublimació - no emmagatzemar en la nevera (precipitació sals i cristalls d'orina) Control de qualitat Requisits pre-analítics: - Temps en contacte amb el coàgul S'han de tractar les mostres assegurant que la prova correcta pel mètode més adequat sigui realitzada per la persona adequada en un temps adequat i que la informació correcta sigui transmesa a la persona adequada en el temps adequat.
Exemple Rafaela SCC elevat en carcinomes escamosos. La psoriasi és una causa important de falsos positius de SCC, es suggereix repetir el SCC després de la reemissió del brot agut.
Exemple Antoni Elevat CA i TAG, es pensava càncer de pàncrees. Els marcadors tumorals que aconsellin descartar neoplàsia principalment càncer de pàncrees. S'havia produït una reacció creuada.
7 ...