Pràctica 02 (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Estadística Aplicada - 3º curso
Asignatura Introducció a l'Econometria
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Introducció a l’Econometria Grau d’Estadística Aplicada Pràctica 2 Problema 1 El propòsit d’aquest exercici és familiaritzar-se amb l’estimació de la “beta” d’un valor, utilitzant les dades del full “CAPMTelefonica”. El fitxer inclou dades diàries des de 01/03/2011 fins al 27/02/2013, per al valor de Telefònica, el valor del IBEX-35, i de la rendibilitat anual del deute espanyol a 10 anys.
Introducció: = ≈ log on és diari =1+ 1+ = 1+ 1+% ≈1+ ! 1 365 *+, !" !" # −1 ≈ 1 + &% !" −1= !" 365 -=.
(a) Descriu les variables VTelefònica, VIBEX35 i fes un gràfic temporal de cadascuna.
Comenta els gràfics.
19 18 17 16 VTelefonica 15 14 13 12 11 10 9 8 març maig jul set nov 2012 març maig jul set nov 2013 11000 10500 10000 9500 VIBEX35 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 març maig jul set nov 2012 març maig jul set nov 2013 8 7,5 TIRDeutaEsp10 7 6,5 6 5,5 5 4,5 març maig jul set nov 2012 març maig jul set nov 2013 (b) Calcula les rendibilitats de cadascun dels valors. Descriu les variables rendibilitats per als actius de Telefònica, de l’IBEX35 i de DeutaEsp10. Fes un gràfic temporal de cadascuna de les rendibilitats. Comenta els gràfics.
0,08 0,06 0,04 ld_VTelefonica 0,02 0 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 març maig jul set nov 2012 març maig jul set nov 2013 març maig jul set nov 2012 març maig jul set nov 2013 0,06 0,04 ld_VIBEX35 0,02 0 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 0,1 0,05 ld_TIRDeutaEsp10 0 -0,05 -0,1 -0,15 -0,2 març maig jul set nov 2012 març maig jul set (c) Construiex dues noves variables, la primera risc del mercat / telefònica / .
/ 0 / = 1&23456 − 1&27 = 1&2 − 1&27 " (d) Estima mitjançant MQO els paràmetres ∝ i . a / < és un procés de soroll blanc.
" nov 0 2013 i la prima de risc de , :!" , :!" =∝ +./ 0 + < on suposem que Model 1: MQO, emprant les observacions 2011-03-02:2013-02-27 (T = 512) Variable dependent: prtel const prm Coeficient Desv. Típica -0,00117957 0,000438656 0,969105 0,0183563 Mitj. de la vble. dep.
Suma de quad. residus R-quadrat F(1, 510) Log-versemblança -0,016716 0,027630 0,845324 2787,217 1789,265 t-ràtio -2,6891 52,7941 D.T. de la vble. dep.
D.T. de la regressió R-quadrat ajustat Valor p (de F) Criteri d'Akaike Valor p 0,00740 <0,00001 *** *** 0,018697 0,007360 0,845021 7,7e-209 -3574,530 Criteri de Schwarz rho -3566,053 0,007691 Crit. de Hannan-Quinn Durbin-Watson -3571,207 1,979189 (e) Interpreta els resultats de la regressió. Reflexiona un moment sobre el contrast de significació individual de ∝: Quines conseqüències obtens d’aquest contrast d’hipòtesis? ∝= 0 amb />?@A = 0.0074, és a dir que és significativament diferent de zero i, per tant, la prima de risc de telefònica no depèn únicament de la prima de risc del mercat.
(f) Realitza el gràfic de la prima de risc de telefònica, la predita pel model de regressió simple i els seus residus. Hi ha residus anormalment elevats (positius o negatius)? Pots donar una interpretació dels mateixos? 0,1 pr_tel Prediccions 0,05 0 -0,05 -0,1 març maig jul set nov 2012 març maig jul set nov 2013 Hi ha períodes on les variàncies són petites i altres on són grans, per tant no són constants i no podem basar-nos en la hipòtesi de que < és un soroll blanc.
0,08 0,06 0,04 residus1 0,02 0 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 març maig jul set nov 2012 març maig jul set nov 2013 Hi ha diversos pics negatius en els residus. A més, la variabilitat dels residus va variant al llarg del temps: de vegades són propers a zero i de vegades s’allunyen més.
(g) Construeix un interval de confiança al 95% per .. Contrasta la hipòtesi nul·la que el risc associat a la companyia telefònica és idèntic al risc del mercat. Com formularies aquesta hipòtesi? Són els resultats del contrast els esperats? t(510, 0,025) = 1,965 Variable const Coeficient -0,00117957 Interval de confiança 95 (-0,00204137, -0,000317776) prm 0,969105 (0,933042, 1,00517) Si les primes de risc de telefònica i del mercat fossin iguals, s’hauria de complir que ∝= 0 i . = 1. Amb una confiança del 95%, es pot considerar que ∝≠ 0 i . = 1 , per tant, les primes de risc no són iguals.
Els resultats diuen que les primes de risc creixen a la mateixa velocitat, però que els valors seran diferents.
(h) Calcula la proporció de risc total que és diversificable i aquella que no ho és.
+ G? + H I H = . H I0 + IJH = G? , , − − F, - =∝ +.+ 0, − F, -+< - = . H G? + 0, − F, - + G? < F, K K è0 M !N O KFM P + G? QN K K è0 M O KFM P H . H I0 G* , A/A RSó 21 SUR USU èVSR UAW 1 1@ A ?@ = H = = YH GX I , A/A RSó 21 SUR 2S>1 USZSR?W@1 UAW 1 1@ A ?@ = I[H G\* H H = GX = 1 − Y I ...

Tags: