ACV Coneixements previs i tema 0 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Anàlisi i Cartografia de la vegetació
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 02/02/2015
Descargas 26
Subido por

Descripción

Apunts amb el professor Miquel Ninyerola, al curs 2013/14

Vista previa del texto

Anàlisi i Cartografia Vegetal 2n Biologia UAB CONEIXEMENTS PREVIS TIPUS DE MAPES Mapa topogràfic: Un mapa topogràfic és una representació grafica a escala de una àrea/lloc determinat/da de la superfície terrestre: orografia, hidrografia, poblament,comunicacions, usos del sòl, límits administratius, etc. Aquesta representació és fruit d'un procés d'interpretació de tots els elements territorials i de l'aplicació d'un llenguatge d'expressió gràfica.
Com més gran és l'àrea que es vol representar i més petita l’escala, aquest procés és més selectiu i més generalitzador: els elements representats perden precisió a favor d'una visió global i coherent del territori, tot conservant les seves posicions relatives.
Mapa físic: hi apareixen fenòmens geològics, tals com rius, muntanyes, caps, golfs, mars, etc.
Mapa polític: hi són representades entitats polítiques, tals com ciutats, països, regions, etc.
Ortofotografia: és una presentació fotogràfica d’una zona de la superficie terrestre, on tots els elements presenten la mateixa escala, sense deformacions.
S’aconsegueix mitjançant un seguit d’imatges satèlit corregides digitalment per represental un pla ortogonal sense efectes de perspectiva.
El procès de correció s’anomera ortorrectificació.
Imatge de satèlit: és una imatge presa amb un satèlit que envia diferents canals de llum que després es passa informàticament per aplicar un color a cada canal i obtenir una representació en un pla.
Model Digital d’Elevacions (MDE): és l'equivalent informatitzat de la cartografia clàssica d'elevacions, tradicionalment representades utilitzant les corbes de nivell. És doncs, la representació matricial regular de la variació continua del relleu a l'espai.El MDE exclou la vegetació, els edificis, els ponts, etc. Les altituds recollides solen ser ortomètriques, no el·lipsoïdals. Els MDE són necessaris per a la creació de models d'inundació o de drenatge, estudi d'usos del sòl, etc.No s'ha de confondre amb el MDT (Model Digital del Terreny), ja que un MDE, és un cas particular de MDT, en el que la variable recollida és l'elevació de la superfície terrestre.
Anàlisi i Cartografia Vegetal 2n Biologia UAB Mapa geològic: és un mapa topogràfic sobre el qual es representen síbols indicant els tipus de roques, el tipus de contacte etre elles, les estructures geològiques, els elements geomòrfics, etc. Els mapes geològics son mapes d’afloraments rocosos.
Altres mapes menys importants:  Mapa de precipitació  Mapa de radiacions solars  Mapa de NBR (Normalised Burn Ratios)  Mapa de densitat de poblacions  Mapa de biodiversitat  Carta de navegació  Mapa de línies de metro TERMINOLOGIA ● Temperatura: termòfila (temperatures altes) o criòfila ( temperatures baixes) ● pH del sòl: acidòfila/silicícola (idònia a zones de substrat àcid, ric en sílice) o basòfila/calcícola creixement idoni a zones de substrat bàsic, ric en calci).
● Humitat: xeròfila (medi sec), mesòfila (medi entre sec i humit), ombròfila (zones amb poca llum i per tant alta humitat) ● Radiació solar: heliòfila (medis amb molta llum) o esciòfila (medis amb poca llum) ● Substrat: psammòfila (arenosos), halòfila (hi abunden les sals), ruderal o nitròfila (ambients humanitzats), saxícola o rupícola (zones rocoses), geòfita/helòfita/hidròfita.
● sistema de referència cartogràfica: punts necessaris per fer coincidir dos o més mapes sobreposats.
Anàlisi i Cartografia Vegetal 2n Biologia UAB TEORIA 0.-ESTUDI D’UN CAS: VALOR XARXA NATURA La xarxa Natura 2000 es una protecció d’espais nivell europeu des de 1992. Ocupa un 20% del territori que ocupa la Unió Europea. Està formada per les zones espacials de conservació i les zones d’especial protecció per a les aus. Entre els seus objetius es troba fer compatible la protecció de les espècies i hàbitats més amenaçats amb l’activitat humana, o garantir el manteiment d’un estat de conservació favorable dels hàbitats d’interès comunitari i d’unes determinades espècies.
Criteris per a l’avaluació de la importància d’un espai per a una espècie o hàbitat concret: ● Grau de representativitat de l’espècie/hàbitat en relació a la superfície de terreny ● Superfície ocupada per l’espècie/hàbitat dins l’espai en relació a la superfície total que aquest ocupa ● Grau de conservació de l’estructura i les funcions de l’espècie/hàbitat i possibilitat de restauració ● Evaluació global del valor d el’espai per a la conservació de l’espècie o hàbitat.
La UE fa un seguiment de l’estat ambiental dels espais de la Xarxa Natura 2000 tot analitzant els factors que afecten a les espècies i els hàbitats. Així s’ennumeren les amenaces i pressions que poden afectar l’estat de les esècies i els hàbitats de la xarxa.
Un exemple seria el cas de Cypripedium calceolus al Pirineu central català.És una planta que es troba distribuida per tot l’hemisferi Nord. Les seves poblacions han descendit molt en països europeus per: ● Activitats esportives i oci a l’aire lliure que compacten el sòl i de vegades trepitgen la planta ● Tallades selectives per a la millora de la massa forestal o afavoriment d’un tipus d’espècie amb finalitats productives → pèrdua d’estructura de la massa forestal ● increment de la ramaderia extensiva o altes densitats d’ungulats salvatges → predació ● Ús de biocides, hormones i productes químics → afecten sobre els insectes polinitzadors ● Xarxes i infraestructures de comunicacio → fragmentació de les seves poblacions Geocerca: geoportals i servidors o navegadors de mapes a internet. Un exemple es el GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Ofereix mapes (precipitacions, temperatures mitjanes, etc).
...