Examen (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Examen preguntes de microbiologia
Año del apunte 2009
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

TÈCNIQUES EXPERIMENTALS DE BIOLOGIA I Cognoms: Nom: MODEL 1 Grup: 11) Digues quina de les següents afirmacions és certa: a) La nansa de Kolle serveix per escampar una solució líquida en la placa de petri i així poder fer-ne el recompte de viables.
b) La nansa de Digralsky la usem quan volem fer una sembra per esgotament en la placa de petri, ja sigui en escocès o en estria simple.
c) Un cop banyada en etanol, la nansa de Digralsky s’escalfa a la flama fins que es torna incandescent, nomès així en garantim la correcta esterilització.
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
12) Quan estableix simbiosi amb una lleguminosa, Rhizobium a) és un Gram negatiu pleomòrfic.
b) utilitza les fonts de carboni de la zona del terra propera a la planta.
c) és fixador de nitrogen.
d) a) i c) són correctes 13) Digues quina afirmació és certa: a) Per fer un estudi d’ubiquitat es recullen mostres de diferents ambients i se sembren en medis selectius.
b) Per fer un estudi d’ubiquitat es recullen mostres de diferents ambients i se sembren en medis rics.
c) Els medis selectius ens permeten diferenciar entre dos tipus diferents de bacteris.
d) b i c són certes.
14) Quínes tècniques microbiològiques s'utilitzen per identificar els enterobacteris presents en una mostra problema? a) Sembres en medis McConkey, Manitol Salt i LB b) Sembres en medi McConkey, tinció Gram, prova de l’oxidasa, API c) Sembres en medi Manitol Salt, tinció Gram, prova oxidasa, API d) Tinció Gram, prova de l’oxidasa 15) En les tincions de Gram quína de les següents afirmacions és correcta? a) Els Gram positius són de color rosa.
b) Els Gram negatius fixen el cristall violeta a la paret cel·lular.
c) El blau de metilè tenyeix de blau els Gram positius.
d) Cap de les anteriors és correcta.
16) Quína de les següents afirmacions és correcta sobre el medi de McConkey? a) És diferencial perque es pot distingir Escherichia coli de Staphylococcus aureus.
b) És diferencial, ja que el cristall violeta dóna color a les colònies.
c) És selectiu ja que les sals biliars inhibeixen el creixement de certs bacteris.
d) El manitol inhibeix els Gram positius.
17) Per fer un recompte de Breed, es fixen 0,01 ml d'una dilució 10-1 d'un cultiu de Saccharomyces cerevisiae sobre un quadrat d'1 cm de costat. Si el cultiu es troba a una concentració de 6,2 × 108 cèl·lules/ml, quina és la mitjana de cèl·lules per camp que esperaries trobar a l’observar al microscopi? El radi del camp del microscopi és de 90 μm.
a) 11 b) 158 c) 1578 d) cap de les anteriors 18) Es prepara un banc de dilucions a partir d'un cultiu de Saccharomyces cerevisiae.
Se sembren 0,1 ml de les dilucions que s’indiquen, per duplicat, en plaques de LB i s'obtenen els següents resultats: Dilució nº de colònies 10-5 122 i 138 -6 10 35 i 52 Quína és la concentració del cultiu? a) 2,8 x107 cfu/ml b) 2,8 x107 cel/ml c) 2,8 x108 cel/ml d) 2,8 x108 cfu/ml 19) Quína de les següents afirmacions sobre la tinció de Gram és correcta? a) És una tinció simple que serveix per a distingir els organismes procariotes dels eucariotes b) És una tinció diferencial que serveix per a distingir els organismes procariotes dels eucariotes c) És una tinció diferencial que serveix per a diferenciar els bacteris segons les característiques de la paret cel.lular d) És una tinció simple que serveix per a diferenciar els bacteris segons les característiques de la paret cel.lular 20) Assenyala la resposta correcta a) L’API 10S és un sistema comercial miniaturitzat per identificar cocs Gram positius b) L’API 10S és la primera tècnica que s’aplica per començar la identificació d’un microorganisme c) Els resultats de l’API 10S tenen valor taxonòmic d) L’API 10S és un kit de proves bioquímiques per a l’identificació de llevats ...