Examen febrer 2007 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Operacions Basiques del Laboratori de Quimica
Año del apunte 0
Páginas 7
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Departament  d’Enginyeria Química Universitat Autònoma de Barcelona  OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI QUÍMIC CURS 2006-2007. 1ª CONVOCATÒRIA. 7-2-2007 Titulació: Ciències Ambientals Nom i cognoms: …………………………………………..
Part 1. Test. (40 % de la nota) Resposta correcta +1; resposta incorrecta -0,25 1) Balances. Material volumètric Expressar tenint en compte l’error associat la concentració de NaCl en [g/ml].
a) 1,3458±0.0059 b) 1,346 ±0.005 c) 1,345 ±0.005 d) 1,345 ±0.006 Dades: Pes de NaCl = 12,126±0.001 g Volum aigua destil·lada = 9,01±0.04 ml Nota: Veure les formules a l’apèndix 2) Pel que fa a la constant d’acidesa (Ka) de l’àcid acètic, podem dir que: [CH 3 COOH ] ⋅ [ H 3 O + ] [CH 3 COO −] [CH 3 COO −] ⋅ [ H 3 O + ] b) Equival al següent quocient: [CH 3 COOH ] a) Equival al següent quocient: c) No existeix, ja que en ésser un àcid fort es dissocia completament en aigua.
d) Dóna idea de fins a quin punt es dissocia l’àcid acètic en dissolució orgànica.
3) Considerant les dissolucions amortidores, tampó o buffer, és incorrecta una de les següents afirmacions: a) Poden absorbir quantitats moderades d’àcids i bases sense un canvi significatiu en el pH.
b) Els fluids dels organismes vius estan fortament tamponats.
c) La parella CH3COOH- NaCH3COOH no té efecte tamponador, ja que no és capaç de compensar la variació de protons del medi.
d) S’utilitzen com a solucions de pH constant de referència per calibrar els sensors de pH.
4) Tenim una dissolució formada per àcid benzoic, sulfat de bari i sulfat de coure (II), i es pretén separar el sulfat de coure (II) mitjançant una filtració al buit.
Alhora de fer la filtració la dissolució haurà d’estar calenta? a) Si, perquè tant el sulfat de bari com l’àcid benzoic són solubles en aigua calenta, i el sulfat de coure (II) és insoluble en aigua, .
b) No, perquè el sulfat de coure (II) es soluble en aigua, però l’àcid benzoic i el sulfat de bari no són solubles en aigua freda.
c) No, per evitar que el filtrat arribi a bullir degut al buit y s’escapi per la trompa de buit.
d) Les respostes b i c són correctes.
5) Quina de les següents respostes defineix millor el procés de sublimació: a) Propietat que presenten algunes substàncies per fer un canvi d’estat de sòlid a gas.
b) Propietat que presenten algunes substàncies per fer un canvi d’estat de la fase sòlida a la gasosa, sense passar per la fase líquida.
c) Canvi d’estat directe de sòlid a gas, sense passar per l’estat líquid.
d) Mètode utilitzat per a la separació de sòlids.
6) Que és una dissolució estàndard? a) és una dissolució de reactiu de concentració desconeguda que s’usa per realitzar anàlisis electroanalítics.
b) és una dissolució de reactiu de concentració desconeguda que s’usa per realitzar anàlisis volumètrics.
c) és una dissolució de reactiu de concentració coneguda que s’usa per realitzar anàlisis volumètrics d) és una dissolució de reactiu de concentració coneguda que s’usa per realitzar anàlisis per filtració.
7) Que és el punt d’equivalència en una valoració àcid-base? a) és el punt on el reactius, tant el valorat com el valorant han reaccionat al 50%, és a dir, quan la quantitat de valorant afegit és volumètricament equivalent a la quantitat d’analit present en la mostra.
b) és el punt on el reactius, tant el valorat com el valorant han reaccionat completament, és a dir, quan la quantitat de valorant afegit és químicament equivalent a la quantitat d’analit present en la mostra.
c) és el punt on el reactius, tant el valorat com el valorant han reaccionat al 50%, és a dir, quan la quantitat de valorant afegit és químicament equivalent a la quantitat d’analit present en la mostra.
d) és el punt on el reactius, tant el valorat com el valorant han reaccionat completament, és a dir, quan la quantitat de valorant afegit és volumètricament equivalent a la quantitat d’analit present en la mostra.
8) Quan es disposa de una mescla azeotròpica, amb un azeòtrop mínim, quin es el component que mai es podrà obtenir pur desprès d’una destil·lació simple o fraccionada? a.
b.
c.
d.
El component menys volàtil El component més volàtil Cap dels dos Els dos els podrem obtenir per separat com substancies pures.
9) Si en una fase orgànica hi tenim dissolts una àcid feble i una base feble, quin medi has de utilitzar per extreure només l’àcid feble per extracció simple: a) una solució aquosa bàsica ja que l’àcid feble es desprotonarà i serà soluble en la fase aquosa.
b) una solució orgànica bàsica ja que l’àcid feble es desprotonarà c) una solució aquosa àcida ja que l’àcid feble es protonarà i serà soluble en la fase aquosa.
d) una solució orgànica àcida ja que l’àcid feble es protonarà.
10) Per fer una dilució 1 a 10 d’una dissolució estàndard caldrà que: a) En un vas de precipitats mescli 10 ml del patró i 90 ml d’aigua agafats amb una proveta de molta precisió.
b) En un matràs aforat hi posaré 10 ml de la solució agafats amb una proveta de 10 ml i enrasaré fins a 100 ml.
c) En una proveta de 100 ml i hi posaré 10 ml de solució amb pipeta i enrasaré fins a la marca de 100 ml.
d) En un matràs aforat hi posaré 10 ml de la solució agafats amb una pipeta i enrasaré fins a 100 ml.
Pregunta P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Resposta correcta Part 2. Preguntes llargues (60 % de la nota) 1) 1 punt. Es necessiten 10 ml d’una dissolució estàndard 0.1 M de Na2CO3 per a fer-la reaccionar posteriorment en un vas de precipitats amb altres compostos. Es disposa del següent material de laboratori: - Vasos de precipitats de 100 i 250 ml Vidre de rellotge Matrassos aforats de 10 i 100 ml Pipeta de 10 ml Bureta Vareta de vidre Balança de precisió Explica amb detall el procediment per a obtenir la solució estàndard que es necessita, utilitzant només el material del qual es disposa. (Pesos atòmics: Na = 23,C=12,O=16) 2) 2 punts. Els ions nitrit i permanganat reaccionen en medi àcid i donen ions nitrat i manganès (II). Sabent això ajusteu la reacció pel mètode de l’ió electró.
3) 1 punt. Davant del següent esquema d’extracció simple, ompliu els buits amb els components presents en cadascuna de les fases. Escriviu també les reaccions 1 i 2.
Àcid benzoic + Anilina + 1,3 - Dinitrobenzè NaOH Reacció 1 FASE AQUOSA: FASE ORGÀNICA: HCl Reacció 2 FASE AQUOSA: FASE ORGÀNICA: 4) 1 punt. Dibuixa el diagrama aproximat T - fracció molar de la mescla binària descrita a continuació: - Azeòtrop etanol-aigua de punt d’ebullició mínim - Temperatura d’ebullició azeòtrop a 1 atm: 78.15ºC - Fracció molar d’aigua en la composició azeotròpica: 0.11 - Temperatura d’ebullició aigua pura a 1 atm: 100ºC - Temperatura d’ebullició etanol pur a 1 atm: 78.3ºC 100 95 90 85 80 75 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 5) 1 punt. Doneu el nom dels següents instruments de laboratori : 4 6 3 5 2 1 7 11 .
8 12 13 14 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
9 10 ...