Tema 7 FRDV Etilè (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

H H C Tema 7.- Etile T6 un comportament diferent a les altres hormones perquE esti en estat gas6s. Es va observar que les plantes en foscor creixien horitzontalment, cosa que passava tamb6 prop del llum de gas del carrer. EL canvi per etild dona mes gruix, menys algada i canvis de tropisme en plantes.
Com es i on el trobem? pot definir com un hidrocarbur de doble enllag, dos Carbonis i forga electrofilic. Es una hormona gasosa a temperatura fisioldgica, activadora del creixement i lligada a condicions d'estrds.
Nivells elevats donen drgans madurs i senesclncia (normalment hi ha nivelts d'entre 50 i 10O nl/h).
Es Esti present en l'expansi6 foliar perd disminueix quan la fulla es adulta. Tamb6 el trobem en pEtals de flors pansides i en baix nivells a l'arrel. La seva presEncia als fruits es variable: als fruits climat6rics hi ha un fort pic de concentraci6 d'etilE on la maduraci6 es dispara, i als fruits no climatdrics hi ha poc augment d'etild durant la maduraci6.
Transport transporta pels espais intercel'lulars. Es sintetitza a l'arrel i difon molt ripidament i de forma molt simple dins al lloc d'acci6. Actua a distancia, de forma que pot afectar a plantes velnes.
Es Activitat bioldgica sempre es valora amb anilegs estructurals.
t r o Es requereix un anileg que: Que sigui una molEcula insaturada i preferiblement amb enllag doble en comptes de triple.
Com mes curta es la cadena m6s activitat tindri El carboni terminal que sigui electrofilic (canvi en la localitzaci6 dels electrons comporti disminuci6 de l'activitat).
Biosintesi de l'etili En principi semblava que venia dels icids grassos, perd s'ha descobert que prov6 d,un aminoicid: la metionina (5C), dels quals el 3 i4 son els que donen l'estructura central de l'etil6. La part que sobra es recicla perquE te 5 i N, molt escis i necessari. No es una conversi6 directa, sin6 que es dona: Metionina L'etilE t SAM (S-adenosil-L-metionina) fl aCc (icid 1-aminocictopropi-1-carboxilic) ) etilE esti en forma d'Acc gue es un compost molt estable, i fa la ultima conversi6 nom6s quan es requereix Hffi l'hormona.
r,T,T..::,1l:"i:Jl H" li ::*#"1,:T"i::'**' t a'|a regeneraci6 de'|s sc ue.ra L2 -.-t- )t ry_ffi" eir, on ,al t/"{ H ot! 0t 9-,l.dvf&a.san fx te ..
ry 'r6e,l tgE :llm..' lfdraq}l"lE fiaib.
-*-L ."=o.
'\-iat "o, l Llt (O,rl(x*ltP Soarlat t:ffi i: ., Ardrilirn t&l3rul$arats, ro{rat *L U0{0}. " &clrenrtgryr:*{f,ta{(ld&3do{y of ffar*r.
frr to< frant $ql({-l* : Ptn (no<hdahl.
- sq Ji {lfotl" ESq@ tiar'tnrlilr&aid$riH6glti{rrrcx$.. 1 : :1, U }t ! sili;stJt.' r ' Regulaci6 a nivell de I'ACC o r ACC falta d'oxigen estirnula la formaci6 d'ACC, diversos factors d'estrds iAlA lnhibidors de la formaci6 d'ACC que tallin la ruta La OKDASA Es un enzim ?aso d Ae o- e\\b molt labil, associat a la membrana, ficil d'inactivar i degradar.
L'etil! es un gran sensor de les condicions externes. El pas de formaci6 de l'etili ve donat per FE2+, per O2 i per ACC oxidasa. Pot ser inactivat per conjugaci6 amb malonat (MACC).
+ CO2 + CNH + dehidroxi-ascorbat.
ACC+ O2 +Ascorbat Sembla un mecanisrne d'emmagatzematge d'ACC gue podri ser alliberat quan calgui, Ia reversibilitat no esta clara. Es pot degradar per oxidaci6 a etilenglicol, oxalic i CO2.Es pot perdre en forma de gas' El model d'acci6 encara no es coneix molt b6.
13 't Etile resum Estructura d'hidrocarbur de doble enllag. Concentracions en planta d'uns 100 mg/g'h. No es perjudicial en concentracions elevades. El transport es dona per espais intercel'lularS. Difon molt ftcilment. Se sintetitza en arrels i es manifesten els efectes a la part aEria. Esta a distancia fins a plantes veines.
Funcions fi sioligiques bisiques: - Estimula la inducci6 de la floraci6 en algunes plantes (Capacitat de fer-ho, no a que surti).
Estimula la epinistia de les fulles (decalment, tortament cap a baix) Estimula la forma de garfi de la gemma apical (protecci6) Estimula el creixement de les plarltes aquitiques Estimula la senescdncia Estimula l'abscisi6 de les fulles ifruits Estimula la formaci6 d'arrels adventicies Estimula la sortida de la dormici6 de les gemmes.
lnteracci6 entre l'etil€ ialtres hormones i/o factors ambientals: - Directament proporcionals a les auxines Directament proporcionals a BAP lnversament proporcional a ABA L'etilE augmenta amb estrds, dEficit hidric i ferides \ fetild disminueix amb llum i temperatura' L4 ...