Practica 1- Derecho de obligaciones y contratos (2015)

Pràctica Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho de Obligaciones y contratos
Profesor A.V.
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 26/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Antoni ha vist a un catàleg de telefonia el mòbil de la seva vida. El telèfon té un preu de 500 €, però l’Antoni no té prou diners, així que li demana al seu amic Josep Lluís 400 €. L’Antoni i el Josep Lluís acorden que els hi deixarà sense pactar cap tipus d’interès i els hi haurà de tornar el dia 1 de gener de 2016.
La publicidad hace que el anuncio se convierta una parte irrevocable para la parte vendedora. Obligaciones que se ponen de manifiesto: Quan l’Antoni va a la botiga de la companyia de telefonia “Móviles del Noroeste, S.A.”, Maica Z. C., empleada d’aquesta botiga, l’informa que si porta el seu mòbil vell, només haurà de pagar 300 € per l’adquisició del mòbil nou. Al dia següent, torna a la tenda amb 300 € i el telèfon vell. A canvi, Maica li lliura el mòbil dels seus somnis amb el seu carregador. Així mateix, li ofereix la possibilitat de contractar un servei de telefonia amb la seva empresa: “Móviles del Noroeste, S.A.”. Després de veure les diverses opcions contractuals, l’Antoni es decanta per la modalitat “Proximus”, que li permet realitzar trucades des d’Espanya i l’estranger a un preu molt reduït de 20 a 8 hores. L’Antoni signa el dia 5 de setembre de 2015, per duplicat, el contracte que li lliura Maica, que és un formulari en el que consta, entre d’altres, la clàusula dinovena, que estableix que: “Móviles del Noroeste, una vez recibida la solicitud de alta por parte del Cliente, y en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, podrá, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Cliente solicitar al Cliente la constitución de un depósito no remunerado en efectivo, y la suspensión del servicio telefónico. Estas medidas estarán justificadas, entre otros, por supuestos como: (i) la existencia de cantidades impagadas por el Cliente por cualquier Contrato, vigente o no, con Móviles del Noroeste o con un tercero, o (ii) el retraso reiterado del Cliente en el pago de sus obligaciones con Móviles del Noroeste. En cualquier caso, la anterior lista no impide ni limita la apreciación, por parte de Móviles del Noroeste, de otros supuestos que puedan justificar la adopción de las medidas previstas en esta Condición General. La suspensión del Servicio no exime al Cliente de la obligación de continuar con el pago de las cantidades independientes del tráfico que puedan devengarse y que se correspondan con el servicio contratado.” A més a més, l’Antoni signa una fulla en la que, sota la rùbrica de “Condicions Particulars” l’Antoni pacta amb la Companyia de telefonia que la línia s’activarà set dies després de la perfecció del contracte.
Aprofitant el pont de la Diada de Catalunya, l’Antoni marxa a l’Havana per passar uns dies de vacances. Al arribar no aconsegueix contactar amb la seva família per via telefònica, al dia següent si ho pot fer però quan porta cinc dies de vacances el seu telèfon torna a quedar-se sense línia. Llavors truca des d’una cabina al servei d’Atenció al Client. Allí l’informen que l’Empresa, d’acord amb la clàusula dinovena, considera que pot existir un risc d’impagament per la utilització del seu mòbil per més de quatre dies a l’estranger i, per tant, no tornarà a tenir línia fins que torni a Espanya. Els dies restants, l’Antoni ha de recórrer a locutoris i cabines de l’Havana per poder comunicarse amb la seva família i amics.
- 1.- Identifica i classifica les obligacions segons la seva tipologia. Raona-ho.
Obligación pecuniaria, de dar, en un plazo, unilateral, no onerosa (no genera intereses) de jose luis a Antonio.
Obligación de dar de Antonio, la entrega del móvil viejo como la entrega del dinero, hablamos de bilateralidad. Es una obligación alternativa desde el momento en el que puede elegir entre pagar 500 o entregar el movil viejo y pagar 300.
Obligacion de dar el dinero y la obligación de hacer de la compañía al prestar un servicio Es un contrato de adhesión porque una de las partes no participa en la creación del contrato, hay cláusulas predispuestas y el adherente no las puede modificar ni negociar. Tiene unas condiciones generales, son cláusulas que en principio se deben centrar en el servicio y no es necesario pactarlas; y unas particulares afectan a la parte sí negociada del contrato, se negocia en relación con el cliente.
2.- A més del contracte de servei telefònic, quins altres contractes hi ha? Raona jurídicament la teva resposta i identifica les parts contractuals.
Existe el contrato que hacen Antonio y su amigo Jose Luis. En virtud del cual Jose Luis le presta un dinero a Antonio para la compra de un teléfono móvil, con la condición de que le devuelva ese dinero prestado antes del día 1 de enero de 2016, sin cobrarle ningún tipo de interés. Podríamos decir que estamos en presencia de un contrato de “mutuo”, que es un contrato real y unilateral, en virtud del cual una persona (mutuante) da a otra una cosa fungible o dinero, con la condición de que el mutuario se lo devuelva una vez acabado el contrato. Decimos que es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la propiedad de la cosa. Es unilateral porque la única obligación que se produce es a cargo del mutuario, que ha de devolver la cantidad recibida en préstamo.
Jose Luis es la parte activa del contrato, el acreedor. Tiene derecho a reclamar la devolución de la misma cantidad de dinero que le ha prestado.
Antonio es la parte pasiva, tiene la obligación de devolver el dinero que le ha prestado José Luis antes de la finalización del contrato.
3.- Explica la interpretació que ha de fer-se de la clàusula dinovena i de la condició particular del contracte signat per l’Antoni, i indica si té dret a formular alguna reclamació o la Companyia ha actuat conforme a Dret.
Considero que Antonio sí que tiene derecho a realizar una reclamación.
Dar de alta es correcto porque pasan los 7 días establecidos en el contrato. No puede reclamar esa clausula La clausula decimonovena se puede considerar abusiva porque deja al arbitrio de la parte de la empresa que se ejecute o no, hay un desequilibrio de las partes. es un abuso el poder suspender el servicio siempre que perciban un cierto riesgo.
El hecho de que sea una clausula predispuesta no da el derecho a que sea abusiva. El TS tambien establece que la absurdidad se identifica con la transparencia.
...

Tags: