Tema 3. Anàlisi de les competències bàsiques (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Educación Primaria + Educación Infantil - 3º curso
Asignatura Competències bàsiques i currículum
Profesor R.V.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 17/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3. ANÀLISI DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES Com ja sabem, al currículum hi ha vuit competències bàsiques: 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. Capacitat d’expressar, interpretar i comunicar conceptes, opinions, fets, etc. oralment i per escrit fent servir diferents formats i suports (escrit, audiovisual, gràfic...) entenent la diversitat de llengües, per interactuar de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals.
2. Competència matemàtica. Capacitat de formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos. Inclou el raonament matemàtic, la resolució de problemes i la utilització de conceptes, procediments, dades, etc. per explicar i predir fenòmens. Permet reconèixer el paper de les matemàtiques en el món actual.
3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Mobilització de sabers que permeten comprendre les relacions entre les societats i el seu entorn, a més de fer un ús responsable dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient i protegir la salut. Inclou també el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions.
4. Competència artística i cultural. Coneixement, comprensió i valoració de diferents expressions artístiques, culturals, tradicionals o contemporànies. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies i expressar-se mitjançant diferents mitjans artístics.
5. Competència digital. Adquisició d’habilitats bàsiques per interactuar amb normalitat en la societat digital actual.
6. Competència social i ciutadana. Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi i sentit crític, tot contribuint a la construcció de la pau i la democràcia mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant els compliment dels drets i obligacions cívics.
7. Competència d’aprendre a aprendre. Capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge en funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents mètodes i estratègies d’aprenentatge.
8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals com responsabilitat, perseverança, aprendre dels errors, etc.
Aquestes són l’eix vertebrador del procés educatiu orientat a l’adquisició de competències. Això vol dir, doncs, que cal ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida per poder mobilitzar diversos continguts i recursos per fer front a situacions diverses i actuar-hi de forma eficaç. Per això, cal que, com a mestres, tinguem en compte la importància del saber fer, la contextualització dels aprenentatges i de la mobilització de recursos diferents.
Per tant, com podem veure al llistat anterior, hi ha tres classificacions possibles de les competències bàsiques segons Amparo Escamilla (2008). Entre aquestes, destaca la que es basa segons l’àmbit o domini de referència, de manera que poden ser disciplinàries, interdisciplinàries o metadisciplinàries.
Les competències bàsiques metadisciplinàries són aquelles que es poden trovar a qualsevol disciplina. EX: aprendre a aprendre ...