infermeria comunitaria T.2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria comunitaria I
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 16/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 2: Nivells d’atenció i relació entre Nivells 1.Nivells assistencials: denominació, naturalesa i objectius • Agència de Salut Pública de Catalunya – Creada a la Llei de Salut Pública de Catalunya ( 18/2009 del 22 d’octubre) i que va entrar en funcionament el gener de 2011 • Atenció Primària de Salut ( esta estructurada per àrees bàsiques) • Atenció Especialitzada – Atenció Hospitalària – Atenció Sociosanitària – Atenció Psiquiàtrica i de Salut Mental – Atenció a les Drogodependències – Altres recursos d’Atenció Especialitzada • Transport Sanitari • Sanitat Respon 2.L’Atenció Primària de Salut • L’Atenció Primària de Salut (APS) és el primer nivell d'accés dels ciutadans i ciutadanes a l'assistència sanitària. Els seus serveis es presten en Centres d‘Atenció Primària (CAP).
• Segons la definició de la OMS en la conferència d’Alma‐Ata de 1978, es va definir com; l’assistència sanitària essencial i basada en mètodes i tecnologies pràctiques, posades a l’abast de tothom, mitjançant la plena participació i a un cost que l’individu i la comunitat pugui suportar. Primer nivell de contacte amb el sistema sanitari • El CAP està dotat d’un equip de professionals que formen un Equip d’Atenció Primària: ‐ Metge de família ‐ Infermera ‐ Pediatre ‐ Odontòleg ‐ Treballadora social ‐ Auxiliar d’infermeria ‐ Auxiliar administratiu Les ABS i els EAP * Les àrees bàsiques de salut (ABS) són unitats territorials elementals a través de les quals s'organitzen els serveis d'atenció primària. Segons el lloc de residència, es pertany a una ABS concreta. En el territori de cada ABS, es localitza el centre d'atenció primària (CAP) i els consultoris locals. Cada ABS té assignat un equip d'atenció primària (EAP) que presta l'atenció al CAP i es desplaça als consultoris.
* L'equip d'atenció primària (EAP) és el conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que dirigeix i desenvolupa les seves activitats d'atenció al conjunt de la població d'una ABS.
Tipus d’ABS * Rural: entre 5.000 i 25.000 hab. Normalment formada per més d’un poble. El CAP se situa al poble amb més habitants o més accessible.
* Urbana: fins a 40.000 hab. Normalment formada per més d’un barri d’una mateixa ciutat 3.Atenció Especialitzada • L'atenció especialitzada de la salut és el segon nivell d'accés dels ciutadans i ciutadanes a l'assistència sanitària.
• L'assistència sanitària especialitzada a Catalunya es presta a través dels recursos d'internament, consultes ambulatòries especialitzades, hospitals de dia, urgències i hospitalització a domicili, i compta amb el suport d'altres recursos, com ara les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i els programes d'atenció domiciliària‐equips de suport (PADES).
• La majoria d'aquests recursos s'organitzen funcionalment en xarxes com la d'hospitals d'aguts (XHUP), la xarxa sociosanitària, la xarxa de salut mental i la xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD), que contracta el Servei Català de la Salut a diferents institucions públiques o privades. Això implica que hi hagi: – Xarxa d’Utilització Pública: Centres de públics (propietat de la Generalitat) Centres concertats (contractats pel CatSalut) ‐ Xarxa Privada: Centres no contractats pel Servei Català de la Salut. Per funcionar, necessiten estar autoritzats per la Generalitat de Catalunya.
• Les diferents línies que presten els serveis específics a través dels quals es duu a terme l'assistència sanitària, es combinen i es complementen.
Atenció Especialitzada – Atenció Hospitalària • L'atenció especialitzada d'internament es presta en hospitals d'aguts, hospitals psiquiàtrics i centres sociosanitaris que, de manera exclusiva o compartida, presten serveis d'hospitalització.
• La XHUP (xarxa hospitalària d'utilització pública) és una xarxa formada pels hospitals de Catalunya amb els que el Cat salut contracta la prestació de serveis. La XHUP integra un conjunt d'hospitals àmpliament distribuïts en el territori català.
Aquest desplegament permet una bona accessibilitat dels ciutadans als serveis.
Als hospitals es poden trobar: ∙ Serveis mèdics d'internament ∙ Serveis quirúrgics ∙ Consultes externes on es realitzen les visites ambulatòries per a la realització de proves prèvies a intervencions o de seguiment dels pacients ∙ Serveis d'urgències Com s'accedeix a l'atenció hospitalària? ∙ Per derivació del metge o metgessa de capçalera, o del pediatre.
∙ En cas d’una urgència greu es pot ser atès a qualsevol hospital de la xarxa XHUP.
Atenció Especialitzada – Tipus d’Hospitals Segons les seves característiques, els hospitals de la XHUP es classifiquen en tres tipus, hospital general bàsic, hospital de referència i hospital d'alta tecnologia.
– Hospital general bàsic És aquell que dóna resposta completa als requeriments habituals de la població. Aquests hospitals tenen la tecnologia assistencial necessària per atendre aquelles patologies que no requereixen un grau d'especialització important.
– Hospital de referència És l'hospital destinat a resoldre pràcticament la totalitat dels problemes de salut susceptibles de curació i millora, llevat d'aquells que requereixen recursos tecnològics d'alt nivell o una pràctica altament especialitzada.
– Hospital d'alta tecnologia És aquell que disposa de les anomenades supraespecialitats i de noves tecnologies diagnostico‐terapèutiques. Atenen els pacients que no es poden tractar als hospitals de referència.
Atenció Especialitzada – Altres serveis hospitalaris * Recursos d'hospital de dia * Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) * Atenció sociosanitària * Centres sociosanitaris (llarga estada, mitja estada‐convalescència, mitjana estada‐cures pal∙liatives.mitja estada polivalent i unitat de tractament de la sida) * UFISS (Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries ) * PADES (Programa d’Atenció Domiciliària Equip de Suport) Atenció Especialitzada – Atenció Psiquiàtrica i de Salut Mental • L'atenció psiquiàtrica segueix un model integral d'atenció interdisciplinària i intersectorial, amb la participació de serveis sanitaris i de recursos socials i educatius. Es prioritza l'atenció i la inserció a la comunitat, i es tenen en compte les necessitats dels pacients i de les seves famílies.
• Els pacients que requereixen atenció psiquiàtrica i salut mental són atesos en els diferents recursos que composen la xarxa de salut mental. Aquests recursos ofereixen els següents serveis: d'atenció especialitzada de salut mental, de suport a l'atenció primària de salut; d'atenció hospitalària psiquiàtrica, amb diferents nivells d'intensitat; d'hospitalització parcial o hospital de dia, i de rehabilitació comunitària.
• Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinaris i estan formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria, entre d'altres.
Atenció Especialitzada– Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències Centres d'atenció i seguiment de les drogodependències (CAS) • La xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD) disposa de centres d'atenció i seguiment que ofereixen tractament ambulatori especialitzat als drogodependents.
• Els centres d'atenció i seguiment estan integrats per equips de professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, treballadors socials, diplomats en infermeria, etc.). Aquests professionals dissenyen en cada cas, i d'acord amb la persona que necessita aquest tipus d'atenció, la modalitat de tractament més indicats, així com la conveniència d'utilitzar altres recursos de la XAD com les comunitats terapèutiques o les unitats hospitalàries de desintoxicació.
• Els CAS poden oferir diferents modalitats de tractament: tractaments lliures de drogues, programes de manteniment amb metadona, programes de manteniment amb antagonistes, etc.
• En alguns casos també hi ha recursos específics per a l'atenció de problemes relacionats amb les drogodependències en CAP II, consultes externes hospitalàries i centres de salut mental.
Atenció Especialitzada ‐ Altres recursos d'atenció especialitzada • El CatSalut garanteix altres recursos d'atenció especialitzada no hospitalària als quals el metge de capçalera pot derivar.
• Dins aquests recursos es troben els CAP II, la rehabilitació, el tractament de la insuficiència renal crònica (diàlisi), els centres de prevenció i control de malalties de transmissió sexual i els centres de vacunacions i consells a viatgers internacionals.
• Els CAP II Són centres d'atenció primària on es presten les especialitats mèdiques extra hospitalàries i que serveixen de suport i de referència als centres d'atenció primària (CAP).
Aquest tipus d'assistència està en procés de reordenació, integrant‐se en les consultes externes dels hospitals, ja sigui en el mateix edifici de l'hospital o en centres que en depenen Atenció Especialitzada ‐ Altres recursos d'atenció especialitzada Rehabilitació • Quan a causa d'un traumatisme o d'una malaltia el metge considera necessària una rehabilitació mèdica, aquesta es realitzarà en el mateix hospital o bé, si et donen d'alta, en un centre ambulatori contractat pel CatSalut.
• La rehabilitació comprèn l'aplicació de tècniques pròpies de l'especialitat de Medicina Física i Rehabilitació, com per exemple la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, la cinesiteràpia, entre d'altres, encaminades a facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional o independència possible, en funció de la patologia i estat v funcional de la persona.
Els serveis de rehabilitació poden estar integrats en hospitals (rehabilitació hospitalària) i en centres que presten atenció ambulatòria especialitzada (rehabilitació extra hospitalària).
Atenció Especialitzada ‐ Altres recursos d'atenció especialitzada • Tractament de la insuficiència renal crònica (diàlisi) La xarxa d'atenció a la insuficiència renal a Catalunya s'estructura en tres nivells d'assistència: – Els serveis de nefrologia, que, entre altres funcions, duen a terme la prevenció, el diagnòstic i la prescripció del tractament substitutiu renal més adequat a cada pacient.
– Les unitats d'assistència neurològica, que presten assistència de menor complexitat.
– Els centres de diàlisi, que presten tractament substitutiu dialític als malalts.
• La distribució dels recursos de diàlisi en el territori garanteix una bona accessibilitat geogràfica als malalts de totes les regions sanitàries.
Atenció Especialitzada ‐ Altres recursos d'atenció especialitzada Centres de prevenció i control de malalties de transmissió sexual: • Tot i que el tractament de les malalties de transmissió sexual (MTS) es presta a les consultes dels CAP II, a les consultes externes dels hospitals i a través del Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva, hi ha centres al específicament dedicats a l'atenció de pacients amb aquestes malalties.
• En aquestes unitats es fan activitats de diagnòstic, tractament i control de les malalties de transmissió sexual. L'atenció als pacients és anònima i gratuïta.
L'objectiu general de la prevenció i el control de les MTS és disminuir‐ne la incidència i la prevalença, i evitar les seqüeles i la mortalitat que aquestes malalties produeixen.
Centres de vacunacions i consells a viatgers internacionals: • Aquesta activitat sanitària ha anat experimentant un increment continu i actualment és considerada prioritària dintre dels programes de salut pública, tant pel Departament de Salut com pel Ministeri de Sanitat 4.Transport Sanitari • El transport sanitari és el trasllat de persones que no es poden desplaçar per elles mateixes, que es fa amb un vehicle especialment condicionat per a aquesta finalitat i amb personal amb formació adequada. Dins de la sanitat pública, el transport sanitari està indicat per un professional sanitari i es fa a través d'empreses d'ambulàncies contractades pel sistema sanitari públic.
• Els serveis de transport sanitari públic es classifiquen en urgents i no urgents.
 No urgent: Transport (trasllat) programat, no urgent • És aquell que es sol∙licita amb suficient antelació per permetre adequar els recursos disponibles. Es coneix el lloc i el moment d'inici, i el lloc i el moment de finalització. Permet fer una previsió de recursos humans i materials.
• Es realitza entre el domicili d'un usuari i un centre, a la inversa, i entre dos centres (realització de proves diagnostico‐terapèutiques).
• Per als trasllats sanitaris no urgents, les demandes es coordinen des de l'atenció primària i l'hospital  Transport Urgent Transport primari urgent • És aquell que va des del lloc on s'ha produït l'emergència fins al primer centre (dispositiu) amb capacitat per atendre el pacient. Pot requerir una primera assistència, al mateix lloc on s'ha produït l'emergència, per part de personal qualificat.
112, el telèfon que atén les emergències mèdiques a tot Catalunya.
Els recursos es gestionen gràcies a una sèrie d’equipaments d’última tecnologia en telecomunicacions (xarxa d'entroncament i GPRS), de transmissió de dades amb la Central de Coordinació i, properament, amb els hospitals (tauleta gràfica), i de posicionament, amb GPS que permet als vehicles la localització exacta del lloc dels fets i GPS de navegació que permet el seguiment de les ambulàncies des del Centre Coordinador Transport (trasllat) secundari urgent • És el que es realitza amb premura de temps i no es pot preveure quan serà requerit. El trasllat es realitza entre dos centres sanitaris (dispositius).
.
...