Parcial 2 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Gestión Aeronáutica - 2º curso
Asignatura Economia Sector Aeri
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 01/11/2014
Descargas 13
Subido por

Descripción

Preguntes del Primer i Según parcial.

Vista previa del texto

1. Deriva analíticament i explica quin és la regla de preus òptims per una companyia de transport aeri.
2. Sota quines hipòtesis una empresa que maximitzi beneficis fixarà un preu òptim?.
3. Si un aeroport que opera en un tram de la corba de costos mitjos decreixents fixa un preu igual al cost marginal, cobrirà tots els costos?.
4. Consideres que les subvencions creuades entre aeroports és un mecanisme adequat per aconseguir cobrir tots els costos de capacitat?.
5. Explica fent ús d’un gràfic quin seria el preu òptim en un aeroport que: a. Té dèficit de capacitat b. Té excés de capacitat 6. Consideres adequat fixar preus diferenciats per períodes del dia segons la intensitat de la demanda?.
7. Explica el sistema de tarifes que AENA aplica als aeroports a Espanya i discuteix fins a quin punt s’acosta a un sistema de preus òptim.
7. Segons Doganis, per què el sector de companyies aèries s’ha de considerar inestable?.
8. Què vol dir que les empreses aèries discriminen preus?, per què ho poden fer? 9. Una companyia aèria pot fixar les tarifes bé d’acord amb els costos mitjos o bé d’acord amb la disponibilitat al pagament. Quins avantatges i inconvenients té cascuna d’aquestes opcions (veure Doganis).
10. Explica en què consisteix el yield management per una companyia aèria.
11. Discuteix quines característiques hauria de tenir un impost per reduir l’impacte mediambiental del transport aeri. Coneixes algun aeroport que apliqui algun d’aquests impostos?.
12. Quins són els arguments econòmics que justifiquen la regulació del transport aeri?.
13. Explicar les principals conseqüències de la liberalització del transport aeri als EE.UU. i les noves necessitats de regulació en un context liberalitzat.
14. Explicar el procés de liberalització del mercat aeri a Europa.
15. Argumentar per quins motius és necessari regular el preu que els aeroports poden fixar a les companyies aèries.
16. Explicar què s’entén per externalitat i quines són les principals externalitats lligades al transport aeri.
17. Quines polítiques coneixes per reduir els costos externs fins els seu nivell òptim?.
18. L’autoritat aeroportuària vol dissenyar un impost de congestió per aquells aeroports que funcionen prop del límit de la seva capacitat. En aquest context es demana justificar aquesta política en termes econòmics i descriure les característiques que hauria de complir aquest impost.
19. Discutir quines característiques hauria de tenir un impost per reduir l’impacte mediambiental del transport aeri. Coneixes algun aeroport que apliqui algun d’aquests impostos?.
...