TEMA 1 - L’EMPRESA DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 2º curso
Asignatura Models de producció i difusió de la indústria audiovisual
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 28/03/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Cristina Orús – 2n Comunicació Audiovisual TEMA 1: L’EMPRESA DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 1) Conceptes bàsics i criteris de classificació El concepte d’empresa de comunicació:      Conjunt organitzat de treball creatiu i tècnic.
Béns materials, econòmics i de relacions comercials.
Finalitat de produir i/o difondre continguts utilitzant diferents suports.
Els béns o serveis produïts poden ser pagats de diferents maneres.
Sistema de finançament múltiple.
Característiques de l’empresa de comunicació:    Independència: No està sotmesa a més limitacions i a poders externs que la resta de les empreses.
Identitat: trets diferencials respecte a d’altres empreses: activitat, model d’organització, línia política, etc.
Transparència: claredat front a l’audiència de la seva estructura accionarial, línia editorial, etc.
2) Empreses audiovisuals: editorials i de flux Les indústries audiovisuals: tipologia  Editorials o Productes editorials o culturals o Produeixen prototips. Ex: un capítol d’una sèrie és un prototip perquè és una obra única.
o Reproduïts en suports materials (també les ones electromagnètiques és un suport material, pot ser qualsevol cosa). Amb la digitalització la capacitat de reproduir per diferents suports ha augmentat.
o Còpies privades.
o Pagament directe per part del consumidor.
o Efecte catàleg en el sentit de que són productes que no són obsolets, s’integren en catàlegs de la producció i distribució. La vida del catàleg editorial pot anar relacionada amb activitats posteriors.
o Spotify  el seu tret diferenciador és el fet de que et proporciona productes però el consumeixen i t’ho fas quan tu vols no quan la plataforma t’ho ofereix.
En canvi, els 40 principals és una tirada continua de música.
Cristina Orús – 2n Comunicació Audiovisual  De flux o Mitjans de comunicació de masses.
o Treballen paquets de reproduccions (programes). Ex: en la ràdio, agafen diversos programes i els ordenen en una parrilla.
o Emesos en continuïtat en suports immaterials. Espais radioelèctric convencional, TDT o streaming.
o Difosos en simultaneïtat.
o Finançament indirecte.
o Ex: ecoradio (americana), podcast. Tot allò que jo pugui organitzar-me, la meva pròpia playlist és de flux.
o Les productores NO son de flux, són EDITORIALS.
3) Concepte i estructura de la cadena de valor: les activitats primàries i secundàries El concepte de cadena de valor       És el mode com es desenvolupen les accions i activitats d’una empresa.
Ens mostra els diferents esgraons que hi ha des de l’inici del procés fins la distribució del producte. L’objectiu és que a cada pas s’hi afegeixi valor.
Les activitats de valor es poden dividir en dos grups: les activitats primàries y les de recolzament.
La anàlisi detallada de casa esgraó permet analitzar l’eficiència productiva d’una empresa. Buscar fer sempre millor les coses, veure en què es falla.
El valor final s’entén com a la quantitat final que els consumidors estan disposats a pagar per consumir un producte.
L’estudi de la cadena de valor permet descobrir els avantatges competitius. S’obté de la comparació amb la cadena de valor de la competència.
Cristina Orús – 2n Comunicació Audiovisual Cadena de valor: esquema bàsic Infraestructura de l’empresa Gestió de recursos humans Desenvolupament de la tecnologia Marge Compres Marge Logística interna Operacions Logística Màrqueting i vendes Serveis de postvendes Les activitats primàries       Logística interna: processos d’anàlisi, ideació i disseny.
Producció: transformació de les idees en producte final.
Estratègies de empaquetament (BUNDLING) o de desagregació (UNBUNDLING) Màrqueting i vendes.
La sinèrgia de grup té molta força.
Consum i postvenda: s’analitza no només el share sinó també l’impacte del màrqueting.
El IAG (índex d’aprofitament genèric), aquest nombre s’aconsegueix a partir de fer share/share x 100. Si el resultat és superior a 1 vol dir que ha superat el share de la cadena.
Les activitats secundàries     Infraestructura de l’organització: finances, administració, tecnologia, etc.
Recursos humans: recerca, contractació, reciclatge i formació del personal.
Desenvolupament de tecnologia i desenvolupament. Pot passar desenvolupament tecnològic pugui ser una activitat primària.
Costos.
que el Com construir la cadena de valor   Cal posar per separat les activitats en la cadena de valor quan: o Tinguin economies diferents.
o Tinguin una gran potencial d’impacte de diferenciació en el mercat.
o Representin una part important, o creixent, del cost.
La Cadena de Valor no és una col·lecció d’activitats independents, sinó un sistema d’activitats interdependents.
Cristina Orús – 2n Comunicació Audiovisual 4) Cadenes de valor de les indústries audiovisuals.
Estructura de la cadena de valor ideació/ creativitat producció empaquetamen t/desagregació distribuïdor comercial / màrqueting  Ideació/creativitat Els productes dels mitjans competeixen en mercats de formats. Els productes han de portar els tributs capaços de satisfer/atendre eles necessitats dels consumidors.
 Producció Cal distingir si es tracta d’una empresa editorial o de flux.
 Empaquetament/desagregació Empaquetament: selecció i agregació de valor a un producte (format) o agrupació de diferents per a formar una unitat.
Desagregació: descompondre productes, crear subproductes, fer ofertes personalitzades, distribuïdes massivament.
Senyalització i mercat.
 Distribució, comercialització i màrqueting Activitats de promoció entre el públic potencial: agents que intervenen.
Hipòtesi de mercat.
Interès pel mercat primari.
Fixació de preu (si s’escau) pel mercat secundari.
Circuit de distribució: material, immaterial.
 Consum Compatible o exclusiu.
Grupal o individual.
Gratuït o de pagament.
Públic fidelitzat per alguns atributs del producte o de nou accés.
consum Cristina Orús – 2n Comunicació Audiovisual Tipologia: gran audiències, segments específics, individualització.
5) Els avantatges competitius.
Allò que fas millor que la competència, allò que fa que el meu producte sigui millor valorat.
 Són característiques diferencials que una empresa té pel que fa als seus competidors: o Una bona imatge (Marca i components com les submarques-estrelles). Ex: Jorge Javier Vázquez o Nivell de prestacions d’un producte.
o Posició privilegiada en el mercat.
o Preus més reduïts dels productes que fa.
o Drets exclusius per l’explotació de determinats productes.
Tipus d’avantatges competitius     L’avantatge de cost del producte o del servei que es realitza.
Avantatge en la diferenciació del producte respecte als d’igual característiques de la competència.
“Savoir faire”, capacitat de fer una o més activitats de la cadena de valor millor que la competència. (Qualsevol cosa que ser fer millor que els altres en la cadena de valor).
De submarques, és a dir de tenir professionals reconeguts i valorats pel públic.
6) Formes jurídiques de les empreses audiovisuals Tipologia de les societats mercantil 1. Empresari individual 2. Societat mercantil:  Segons l’element preponderant: o Societats personalistes: la gestió correspon als socis.
o Societats capitalistes: és més important l’aportació del capital que les característiques personals dels socis.
 Segon el règim de responsabilitat dels socis: o Limitada o Sense límit 3. Segons la seva titularitat:  Empresa privada: propietat de persones físiques o jurídiques particulars. Ex: Danone, Telepizza.
 Empresa pública: propietat de l’Estat o qualsevol entitat de caràcter públic. Ex: Renfe, TVE.
Cristina Orús – 2n Comunicació Audiovisual Tipus de societats segons la llei 1. Societat unipersonal: empresa individual, és ell mateix qui es fa responsable de la societat.
2. Societats mercantils:  Col·lectiva  Comanditària (simple o per accions)  SRL  SA  Societat civil  AIE Tipus de societat segons l’element preponderant 1. Societats personalistes  La causa determinant és la persona del soci.
 LA gestió de la societat correspon al soci.
 La qualitat de soci és intransferible.
2. Societats capitalistes  La causa determinant és l’aportació del soci.
 La gestió pot no fer-la el soci.
 La qualitat de soci és transferible.
Segons la responsabilitat dels socis 1. Societats que limiten la responsabilitat (SA i SRL) 2. Societats que no limiten la responsabilitat (Societat Col·lectiva) Societats més habituals a Espanya 1. Col·lectiva  De naturalesa personalista integrada per un mínim de socis i sense límit pel total.
 Tots els socis tenen els mateixos drets i obligacions.
 Els socis assumeixen de manera il·limitada els deutes socials.
 Els acords es prenen de manera mancomunada.
2. Comanditària (simple / per accions)  Personalista. Formada per un mínim de 2 socis.
 Socis de dos tipus: o Col·lectius Cristina Orús – 2n Comunicació Audiovisual   o Comanditaris Responsabilitat de dos tipus: o Il·limitada per les col·lectives o Limitada pels comanditaris Els acords es prenen de manera mancomunada pels socis reunits en Junta General.
Societat Anònima    Capital mínim de 60.000€ en accions. Cal desemborsar el 25% en la constitució.
Les accions tenen un triple valor: nominal, real i de cotització.
La transmissió d’accions és lliure (sindicar accions, és a dir, que no entri ningú que no vulguis)  Títols de les accions: o Nominatives: accions que contenen informació al detall sobre el seu titular.
o Al portador: accions lliurement negociables que demostren la participació en la societat per la seva possessió.
o Anotacions en compte: compte on s’anota el nom de qui és l’acció.
 Els estatuts han de definir diversos sistemes d’administració: un sol administrador, diversos, dos que actuen conjuntament, Consell D’Administració per tres o més membres, Consell d’Administració amb Conseller o Conseller Delegat (representant del Consell d’Administració amb l’empresa).
 Junta General d’Accionistes és l’òrgan sobirà. Es reuneix com a mínim un cop a l’any.
Societat de responsabilitat limitada        Capital mínim de 3.000€, dividit en participacions iguals, no negociables, subscrites i desemborsades.
El nombre de socis no pit ser superior a 50.
La transmissió de les participacions és restringida i cal fer-la en un document públic.
Els socis no poden assumir la gestió i/o representació de l’empresa de manera directa.
Els estatus poden deixar el sistema d’administració obert.
Determinats acords exigeixen majories qualificades. L’augment i reducció del capital i les modificacions d’estatuts necessiten meitat de vots de la Junta.
El Consell d’Administració està format per un màxim de 12 persones.
Societat Civil     No cal escriptura pública si no s’aporten bens immobles. Només es demana publicitat.
Els socis assumeixen els deutes de manera subsidiària i il·limitada.
La gestió i l’administració ha de ser dels propis socis.
No tenen impost de societat. Cada soci tributa pels seus beneficis d’acord amb el seu IRPF.
Cristina Orús – 2n Comunicació Audiovisual La AIE      Finalitat de desenvolupar o millorar l’activitat dels socis sense ànim de lucre per si mateixa.
Desenvolupen una activitat econòmica auxiliar dels socis.
Solament constituïdes per persones físiques i jurídiques que exerceixin activitats empresarials professionals i entitats no lucratives.
Els socis responen dels deutes de manera col·lectiva, personal i solidària.
Tenen un règim fiscal especial.
Col·lectiva Societat civil púbica Empresa societària (personalitat jurídica) Personalista Comanditària Simple Societats mercantils Comanditària per accions Cooperativa Capitalista Anònima Responsabilitat limitada Empresari individual Empresa individual (personalitat física) Societat civil privada ...

Tags: