T.11- Estratègies de prevenció de les malalties transmissibles (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 11. ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ DE LES MALALTIES TRANSMISSIBLES - Tètanus: causada per una neurotoxina del Clostridium tetani, aquesta toxina no es transmet entre persones.
- Poliomielitis: produeix paràlisi en un 1-2% dels infectats.
- Xarampió: virus que produeix erupcions en la pell, febre alta i dóna lloc a complicacions greus. Moren en el món unes 140.000 persones a l'any.
- Hepatitis B: es transmet per via parenteral, via sexual - Virus del papiloma humà: produeix càncer de cèrvix, berrugues genitals.
Cadena epidemiològica d'una malaltia transmissible - Reservori: lloc de la natura ( ésser viu o no) on el microorganisme persisteix indefinidament. Tipus de reservori humà , animal, ambiental.
Malalt típic: té símptomes. Malalt atípic: p.e en la polio on només un 2% presenten símptomes i la resta són portadors i per tant no manifesten els símptomes.
- Font d'infecció: lloc específic del reservori des d'on el microorganisme passa al subjecte susceptible.
- Mecanismes de transmissió: medis o rutes a través dels quals els microorganismes passen des de la font d'infecció al subjecte susceptible. Depenen de: via d'eliminació del microorganisme, resistència en el medi ambient, porta d'entrada i dosi infectant.
Transmissió directa: per contacte cutani-mucós, sexual, perinatal, mossegada, inoculació parenteral o via aèria.
Transmissió indirecta: via digestiva, fòmits (materials o altres objectes contaminats), via aèria, artròpodes vectors.
- Subjecte susceptible: protecció durant els primers mesos de vida lligada a anticossos materns, variable per cada malaltia (expressivitat clínica: polio vs xarampió), la infecció depara variable grau d'immunitat (papiloma virus vs hepatitis A), immunitat de grup.
Prevenció general de malalties transmissibles - Sanejament ambiental: aire, aigua, terra, potabilització de l'aigua, eliminació de residus, aliments, habitatge, desinfecció, desinsectació, desratització.
- Higiene personal - Informació i educació sanitària - Desenvolupament econòmic i social 50 Ètica, medicina preventiva i salut pública Actuacions sobre reservori i font d'infecció - Diagnòstic i tractament precoç - Enquesta epidemiològica - Notificació obligatòria - Aïllament, vigilància i quarantena - Detecció de portadors - Control veterinari Actuacions sobre mecanismes de transmissió Impedir el pas del microorganisme causal des de la font d'infecció al subjecte susceptible. Actuacions generals i actuacions específiques com per exemple, rentat de mans, control alimentari, control material mèdic, preservatius...
Actuacions sobre el subjecte susceptible - Quimioprofilaxis primària i secundària - Immunització passiva (immunoglobulines) - Immunització activa (vacunació) Quimioprofilaxis primària i secundària Administració de fàrmacs.
- Primària: pretén evitar la infecció en individus exposats a la infecció (malaria, tbc) - Secundària: pretén evitar la malaltia en individus ja infectats (tbc) Immunització passiva - Ig específiques: p.e tètanus o hepatitis B - Ig polivalents: p.e hepatitis A o varicel·la - Sèrums heteròlegs: p.e rabia (o tètanus) Immunització activa (vacunació) Vacuna: preparat antigènic que introduït en l'organisme indueix a l'aparició d'una immunitat adquirida activa (humoral o cel·lular) de llarga duració, amb un risc mínim de reaccions de tipus local o general.
51 Ètica, medicina preventiva i salut pública Components d'una vacuna - Antígens - Dissolvents: aigua estèril, solucions salines - Preservants, estabilitzants, antibiòtics: fenols, albúmina, neomicina - Adjuvants: hidròxid d'alumini Vacuna ideal - Originar una resposta immune similar a la de la infecció natural - Baixa reactogenicitat local i general - Donar alt nivell de protecció (>90%) - Donar immunitat duradora - Dosi única - Compatible amb altres vacunes (simultània o combinada) - Via d'administració no invasiva - Possibilitat d'administració precoç (infància) - Estable a temperatura ambient - De fàcil producció i econòmicament accessible Possibles classificacions de les vacunes Segons la seva composició: monovalents, polivalents, combinades Segons el seu estat físic: líquides, precipitades o liofilitzades Segons el tipus d’antígens: vives (atenuades) o mortes (inactivades) Segons la seva utilitat sanitària: sistemàtiques o no sistemàtiques Esdeveniment advers després de la vacunació : tipus - Induït per la vacuna: per característiques de l'hoste o de la vacuna (OPV), avaluació cuidadosa de potencials contraindicacions.
- Potenciat per la vacuna: p.e convulsió febril - Error programàtic: en preparació, maneig o administració de la vacuna - Reacció a la injecció: ansietat/dolor per la injecció (p.e lipotimia) - Coincident : per atzar o malaltia subjacent (associació temporal no és causalitat) - De causa desconeguda 52 ...