07.1. Palpitacions (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 02/05/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   7.1.  Palpitacions     Les  palpitacions  són  un  símptoma  inespecífic,  molt  subjectiu.  Pot  traduir  diferents  patologies:     -­‐ Taquicàrdia  sinusal:  apropiada  o  inapropiada   -­‐ Taquiarítmia:  extra-­‐sistòlia  aïllada  i  TSVP,  el  més  freqüent  en  pacients  joves  sans   -­‐ Sine  materiae:  moltes  vegades  és  un  símptoma  psicosomàtic     Així   doncs,   és   important   intentar   discernir   els   pacients   amb   signes   de   risc   d’aquells   que   difícilment  tindran  quelcom  rellevant.     En   la   anamnesis   s’ha   de   preguntar   totes   les   característiques   d’aquestes   palpitacions:   quan   i   com   comencen  (amb  esforç  o  en  repòs),  si  es  nota  alguna  variació  amb  la  posició,  duració,  intensitat  o   si   cedeixen   amb   alguna   situació   en   concret.   En   l’exploració   física   s’han   de   cercar   signes   generals   de  patologia  cardíaca.     L’estudi   s’ha   de   completar   amb   una   ecocardiografia,   un   HOLTER   i   un   estudi   de   l’hormona   tiroidea   TSH.   En   el   moment   que   un   pacient   consulta   per   palpitacions   i   es   sospita   que   hi   pot   haver  risc  associat  es  pot  intentar  registrar  l’episodi  simptomàtic  en  un  ECG.       Els  pacients  generalment  banals  són:  pacients  joves,  amb  una  cardioestructura  normal  (EF/  ECG   basal  normal),  s’inicien  en  repòs  i  sense  síncope.  La  raó  de  les  palpitacions  en  els  pacients  banals   són:  extrasístoles,  TPSV  i  ansietat.     Els  elements  de  risc  són:  cardiopatia  estructural  (isquèmica,  fracció  d’ejecció  deprimida...),  QRS   ample   (possible   bloqueig   de   branca   esquerra),   aquelles   motivades   per   l’exercici   o   les   mal   tolerades   i   associades   a   altres   símptomes,   com:   angina,   síncope,   dispnea...   Aquest   grup   de   pacients  poden  presentar:  TA,  FA,  TV...                   UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   Les   extrasístoles,   tan   ventricular   com   supraventricular,   són   batecs   avançats   motivats   per   una   ectòpia  seguits  d’una  pausa  compensadora  puix  que  el  cor  es  troba  en  període  refractari.     La  diferència  és  que  en  la  extrasístole  supraventricular  primer  es  despolaritza  l’aurícula  donant   un  QRS  estret  però  la  d’origen  ventricular  és  de  QRS  ample  i  sense  una  ona  P  que  la  precedeixi.   La  simptomatologia  associada  sol  ser  més  important  en  les  extrasístoles  ventriculars.       La  taquicàrdia  sinusal  sol  estar  associada  a  les  palpitacions.     En  el  95%  dels  casos  es  parla  de  TS  apropiada,  quan  es  deu  a:     -­‐ Ansietat,  estrès  o  emocions   -­‐ ICC   -­‐ Pneumopatia   -­‐ Anèmia   -­‐ Hipertiroidisme   -­‐ Feocromocitoma   Una   vegada   descartades   totes   aquestes   possibles   causes   de   TS,   es   pot   afirmar   una   TS   inapropiada   que   representa   fins   al   5%   dels   casos.   Es   deu   a   una   alteració   de   l’automatisme   del   nòdul  sinusal  el  qual  es  troba  augmentat  patològicament  (FC>90bpm  mitjana/24h).       ...