Teoría (2012)

Apunte Catalán
Universidad ESADE (URL)
Grado Administración y Dirección de Empresas-BBA - 1º curso
Asignatura Comptabilitat i Anàlisis Financer I
Año del apunte 2012
Páginas 6
Fecha de subida 22/06/2014
Descargas 8

Vista previa del texto

1. COMPTABILITAT Patrimoni empresa Fet comptable (modifiquen patrimoni) -Ingrés: increment PN per ↑ d’Actiu o ↓de Passiu (sense tenir origen en aportacions -Despesa: disminució PN per ↓ d’Actiu o ↑ de Passiu (dels socis).
No altera el patrimoni net de l’empresa.
1. ↑ A = ↓ A (compra comptat mobiliari, cobrament deute client) Permutatiu 2. ↑ A = ↑ P (obtenció préstec bancari, compra mercaderies a crèdit) 3. ↓ P = ↑ P (acceptar lletra proveïdor, ajornament deute + d’un any) 4. ↓ P = ↓ A (pagament deute a proveïdor, devolució mercaderies pr) Modifica el patrimoni net per un ingrés o una despesa.
1. ↑ A = ↑ PN, Ing (cobrament comptat comissió, subvenció terreny) Modificatiu 2. ↓ PN =↓ A, Desp (pagament comptat lloguer, robatori màquina) 3. ↓ P = ↑ PN, Ing (condonació deute, recepció ràpel d’un proveïdor) 4. ↓ PN = ↑ P, Desp (recepció no pagament factura lloguer, multa HP) -Deure: ↑ Actiu, ↓ Passiu, ↓ PN, despeses/pèrdues, obertura comptes Act.
Regla -Haver: ↓ Actiu, ↑ Passiu, ↑ PN, ingressos/guanys, obertura comptes Pass.
posicions -Carregar (anotar al deure) i abonar (anotar a l’haver).
compt.
-Saldo deutor (deure) / creditor (haver) 2. PGC (2007) 1. Marc conceptual 2. Criteris valoratius 3. Comptes anuals (estats financers) 4. Quadre de comptes -Imatge fidel situació patrimonial, financera i econòmica.
Objectius -Realitat econòmica no forma jurídica (ex: lísing).
-Rellevant, fiable, íntegre, comparable, clar.
-Empresa en funcionament: l’activitat empresarial continuarà en un futur pròxim (el seu valor no de liquidació).
-Data del fet/Meritació: registrar corrent real (quan succeeix) no corrent monetari (quan paga).
Principis -Uniformitat: mantenir en el temps un criteri adoptat.
-Prudència: precaució en estimacions (arrodonir pitjor situació).
-No compensació: no compensar actiu-passiu, ingrés-despesa.
-Importància relativa: no aplicació principi poc rellevant (ex: compra boli) -Cost històric: p. adquisició (import net+despeses necessàries ex: transp) /producció -Valor raonable: p. mercat -Valor net realitzable: p. mercat – despeses de comercialització.
-Valor actual: actualització de fluxos d’efectiu futurs -Valor en ús: rendiment actiu amb fluxos d’efectiu actualitzats) -Cost amortitzat: import pendent net d’interessos financers amb mètode interès efectiu.
-Valor comptable o en llibres: valor registrat al balanç d’un actiu – amortització.
-Valor residual: valor estimat al final de la vida útil.
-Balanç de situació: situació financera al tancament d’un ex. econòmic.
-Compte de resultats: resultat empr. durant 1 ex i composició.
-Estat de fluxos d’efectiu -Estat de canvis en el PN: canvis composició d’un any un altre.
-Memòria: informació qualitativa i quantitativa no inclosa en els anteriors que ajuden a comprendre-ho millor.
1. Finançament bàsic 2. Immobilitzat 3. Existències 4. Creditors i deutors per operacions de tràfic 5. Comptes financers 6. Compres i despeses per naturalesa 7. Vendes i ingressos per naturalesa 3. EL CICLE COMPTABLE Balanç situació 1. Balanç situació inicial (= Balanç situació final exercici econòmic anterior).
9. Balanç de situació final: sense col·locar bé, només columna actiu i pn+passiu + Rtat del compte de p i g (10.) Compte resultats 10. Comptes d’ingressos i despeses → Rtat de l’exercici Llibre diari Llibre major Balanç comprovació Deure CONCEPTE Haver 2. Assentament obertura al llibre diari: anotar comptes balanç.
3. Assentaments ordinaris 7. Assentament de regularització: passar comptes ingressos i despeses a Rtat de l’exercici (129) col·locats al revés. 2 anotacions.
11. Assentament de tancament: tancar comptes actiu i passiu al revés. 1 anotació.
Sumar deure i haver, calcular saldo.
4. Obrir una T per a cada compte.
5. Sumar deure i haver (sumes) i calcular saldo (saldos).
8. Saldar comptes ingressos i despeses.
Sumes (deure / haver) i saldos (deutor o creditor).
6. Passar sumes i saldos del llibre major ja sumats.
4. EXISTÈNCIES Definició Marge brut Càlcul Compra -Mètode de valoració d’existències del desdoblament incomplet del compte de mercaderies (l’altre:mètode permanència d’inventari, saber tot -Resultat d’explotació sense amortitzacions.
-Sempre valorat cost de les vendes, mai preu mercat.
-Vigilar si el risc és encara nostre (contar) o ja del comprador (no contar) MB = Vendes netes (vendes brutes – descomptes – devolucions – ràpels) – Cost compres (Compres netes – Variació d’existències*).
*Variació d’existències = stock final (ingrés) – stock inicial (despesa).
Compra de mercaderies Bancs (també despeses associades a les a Proveïdors compres. Transport ports deguts Venda Assentament Deteriorament Clients (transport a 624) a Bancs Venda de mercaderies Existències (stock inicial) Variació d’existències Regularitzaci Variació d’existències a ó existències Existències (stock final) Descomptes Proveïdors Descomptes per pagament fora la factura (envien nota d’abonament/ a immediat (606) factura negativa, ja no es deu x (c) Devolució per Proveïdors a Devolució de compres (608) defecte(c) Ràpels: gran Proveïdors a Ràpel per compres (609) quantitat(c) Valor realitzable net (preu mercat – despeses comercialització) – cost històric Dfó Cost històric > preu mercat.
Preu mercat > cost històric deixar igual, NO deteriorament!! Rev Pèrdues per det. d’exist. (693) a Det. valor de les existències (390) si1 Det. valor de les existències (390) a Reversió del det. existències (793) Det. valor de les existències (390) a Reversió del det. existències (793) X1 Restar-ho del stock final a l'assentament de regularització d'existències Irr Restar-ho del stock final a l'assentament de regularització d'existències 5. LLETRA DE CANVI / PAGARÉ Definició Obtenció En cartera Descompte Gestió de cobrament Document que conté la promesa incondicional d’un subscriptor que pagarà a un beneficiari uns det. diners en un det. temps.
Clients (430) a Venda de mercaderies Efectes comercials en cartera (4310) a Clients Dfó L’empresa s’esperarà al venciment del títol per cobrar.
si1 Bancs a Efectes comercials en cartera X1 Efectes comercials impagats (4315) a Efectes comercials en cartera Clients dubtós cobrament (436) a Efectes comercials impagats Rev Pèrdues per det. crèdits cials (694) a Det. cred. x operacions cials (490) Bancs a Clients dubtós cobrament (436) si2 Det. cred. x operacions cials (490) a Reversió del det. cred. cials (794) Pèrdues per crèdits incobrables (650) a Clients dubtós cobrament (436) X2 Det. cred. x operacions cials (490) a Reversió del det. cred. cials (794) Irr Pèrdues per crèdits incobrables (650) a Clients (430) Dfó El banc avança els diners cobrant un interès, el beneficiari respon del bon fi.
Bancs a Efectes comercials en cartera Interessos per descompte d’efectes (665) a Bancs 1 Deute per efectes descomptats Efectes comercials descomptats (4311) a (5208) (per si no es cobra si Deutes per efectes descomptats (5208) a Efectes comercials descomptats Deute per efectes descomptats (5208) a Efectes comercials descomptats Efectes comercials impagats (4315) a Bancs X Serveis bancaris (626) (comissió per a Bancs gestió) Dfó El banc ajuda a cobrar i fa els tràmits a canvi d’una comissió.
Efectes comercials en gestió de a Efectes comercials en cartera cobrament (4312) 1 Serveis bancaris (626) a Bancs Efectes comercials en gestió de si Bancs a cobrament Efectes comercials en gestió de Efectes comercials impagats (4315) a cobrament (4312) X Serveis bancaris (626) a Bancs 6. IMMBOLITZAT MATERIAL (21) Comptes Inversions imm. (22) Compra Amortització (final exercici)!!! Terrenys i béns naturals (210), Construccions, Instal·lacions tècniques, Maquinària, Utillatge, Altres instal·lacions, Mobiliari, Equips per al proc. d’info, Elements de transport, Altre imm. material (219).
Addicionals a l’activitat ordinària.
-Inversions en terrenys i béns naturals (220) -Inversions ens construccions (221) Bancs a Proveïdors d’immobilitzat c/t (523 Adquisició Maquinària (213) Proveïdors imm. ll/t (173) a Provisió de desmantellament (143) + Valor compra + Despeses necessàries Inicial + Interessos financers (>1 any en posar-la en funcionament + Provisió desmantellament (arreglar terreny al vendre’l) Valoració Valor en Cost històric (d’adquisició) – amortització – deteriorament llibres Valor en Càlcul de quant rendirà la màquina.
ús Mentre no es posa en funcionament un bé immoble material.
En curs Anotar: immobilitzacions materials en curs (230).
No amortitzen (no despeses).
Pèrdua sistemàtica (previsible) del valor d’un immoble.
Definició Evita la sortida de diners de l’empresa (menor benefici) per reposar elem Només amortitzar si l’empresa té guanys.
Caract.
Tornar a calcular si hi ha deteriorament.
-No amortitzen: terrenys ni immobilitzat en curs.
1. Calcular vida útil (quant temps serà útil).
2. Calcular valor residual (quan valdrà la màquina al final de la v. útil).
Càlcul 3. Calcular quota amortització (valor que perd cada any l’immoble).
Amortització imm. mat. (681) a Am. acumulada imm. mat (281) Assentament anual (al finalitzar cicle comptable, es buida el 681 i cada any s’acumula el 281).
Definició Diferència entre: valor comptable/en llibres > valor realitzable net (pm).
Rev Pèrdues x det. imm. ma (691) a Det. del valor imm. mat (291) Reversió del det. valor imm.
Det. del valor imm. mat si a (291) material (791) Reversió del det. valor imm.
Det. del valor imm. mat a Deteriorament Notació (291) material (791) X Pèrdues procedents de a Immobilitzat material ... (21X) l’imm. mat (671) Pèrdues procedents de Irr a Immobilitzat material ... (21X) l’imm. mat. (671) Bancs Immobilitzat material (nou, 21X) a Res si es ven pel valor en llibres Immobilitzat material ... (21X) Venda Am. acumulada imm. mat (281) a Det. del valor imm. mat (291) Pèrdues procedents imm. mat. (671) a Beneficis procedents imm. mat. (771) Cicle Donar de baixa els deterioraments inicials (si n’hi ha a l’assentament d’obertura) i posar-los al final.
comptable Notació 7. IMMBOLITZAT INTANGIBLE (20) Recerca (investigar, 200), Desenvolupament (dur a terme), Concessions administratives, Propietat industrial (patent), Drets de traspàs (205), Aplicacions informàtiques (206), Avançaments per a immobilitzacions intangibles (209) Comptes -Fons de comerç (204): sobre valor entre el què es paga per comprar una empresa i el seu valor al PN (per marca, llista clients...) Bancs Adquisició Immobilitzat intangible (20) a Proveïdors d’immobilitzat c/t (523 Proveïdors imm. ll/t (173) -Motius fonamentats d’èxit (se n’esperin beneficis).
Condicions -Despeses mesurables (establertes i identificables).
Despeses en investigació Compra Creació i desenvolupament de Despeses a Bancs (activar) l’exercici (620) Altres despeses (6) Recerca (200) o Treballs realitzats per a Activar Desenvolupament (201) l’imm. int (730) Amortitzar: despeses activades (immobilitzat, no despeses) i vida útil definida.
-No amortitzar: fons comerç (no vida útil definida).
Amortització Igual que imm. material: -Amortització imm. int. (680) -Am. acumulada imm. int. (280) Deterioren: despeses activades Igual que imm. material: -Pèrdues per deteriorament imm. int. (690) Deteriorament -Deteriorament del valor imm. int. (290) -Reversió del deteriorament valor imm. int. (790) -Pèrdues procedents de l’imm. int. (670) Bancs Venda Am. acumulada imm. int. (280) a Immobilitzat intangible (20) Det. del valor imm. mat (290) Liquidació Abandonar Pèrdues procedents de l’imm.
a Immobilitzat intangible (20) projecte imm. (670) 8. FINANÇAMENT IMM. LL/T Tipus interès efectiu o TIR (r) Taula cost amortitzat Pagament a terminis D0 = cost de l’immobilitzat.
-Període -Interessos: cost amortitzat any anterior . r -Pagament: donat a l’enunciat -Nominal amortitzat: pagament – interessos (deute a c/t).
-Cost amortitzat (deute ll/t): cost amortitzat any anterior – nominal amortitzat aquest any Proveïdors imm. c/t (523) (N.A) Compra Immobilitzat material a Proveïdors imm. ll/t (173 (C.A) (separar-ho) Proveïdors d’imm. c/t 523 Assentaments Pagament (N.A.) Interessos de Deutes a c/t (662) (I) Al final de l’exercici.
a Bancs Amortització Lísing financer Préstec al banc -Empresa de lísing finança l’adquisició del bé i l’entrega a l’empresa client a canvi quota (el bé és del client). Pot deduir fiscalment interessos i part cost Definició bé i opció de compra.
-Diferent de lísing operatiu: és un lloguer.
1. Calcular tipus interès efectiu (afegint valor residual!!!) 2. Taula cost amortitzat.
3. Assentaments: Càlculs -Compra: igual però a Creditors per arrend. financer a c/t (524) i a ll/t (174).
-Pagament: es paga creditors a c/t i int. a bancs i es reclassifica el deute.
-Amortització Igual que pagament a terminis però el banc demana una comissió d’estudi, per tant el préstec s’ha de demanar a una major quantitat → ↑ TIR ...