Quadre Bloc 2.1 (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica II
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 42

Vista previa del texto

Farmacologia i Terapèutica II BLOC II: TERAPÈUTICA DEL DOLOR Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció Farmacocinètica Bloquegen els canals de Na. Quan entra el profàrmac a la cèl es ionitza donanat el fc i bloqueja els canals de Na.
A ↑canals inactivats pel fc ↑potència analgèsica Fibres ↓mielinitzades són les que transmeten el dolor= fc ↑eficaços sobre fibres poc mielinitzades Potencien receptors GABA ↑liposoluble=↑potent Travessen BHE  ↑unió proteïnes = ↑t1/2 Administrats amb un VC= ↑durada de l’acció pKA≈pH = ↓t de latència ·Metab esters  esterases plasmàtiques = ↓t ·Metabolisme amides  fetge = ↑t ↓durada, metabolisme ràpid Efecte als 30s Despertar suau Metabolisme lent Inici lent EA/contraindicacions ANESTÈSICS LOCALS GENERALITATS Anestèsics generals Propofol Superficial Parenteral - inf local - bloq troncs nerviosos - IV regional - Epidural o IT Hemorroïdals Aftes bucals Mal de coll Infiltracions locals Cirurgia ambulatòria ...
Indueixen la pèrdua de dolor bloquejant la conducció de l’impuls nerviós sense afectar a la consciència.
IV Procediments quirúrgics Efecte ↑ràpid.
Provoquen pèruda de consciència i amnèsia.
Mecanisme: 1. inducció 2. manteniment 3. despertar Ketamina Formades per un anell aromàtic i una amicna terciària/amida/ester Tiopental Etomidat Isoflurà Desflurà Sevoflurà Halotà IN Metabolisme escàs Fase de manteniment μ1 Pèptids que els activen Efecte β-endorfines Eufòria μ2 κ κ1 ↓respiratòria Dinorfines Analgèsia espinal κ2 κ3 δ Hipotensió, bradicàrdia, ↓↓respiració ↑PA ↓↓freqüència cardíaca = respiració ↓≈freqüència cardíaca ↓respiració ↓PA ↓respiració Hipertèrmia maligna Metabolisme dóna compostos hepatotoxics Receptors opioids μ Bloq receptors NMDA Produeix anestèsia dissociativa, al·lucinacions i efectes psíquics És barbitúric Metabolisme lent, No s’usa per marge S’acumula en teixit adipós terapèutica estret Metabolisme ràpid A ↑D o circulació sistèmica Al·lèrgia: sobretot esters Miotoxicitat: quan adm SC Toxicitat sistèmica: per mala adm IT o epidural Bradicàrdia Hipotensió Metahemoglobinèmia: el cos transporta ↓O2 δ1 δ2 Analgèsia supraespinal Encefalines Analgèsia espinal Analgèsia supraespinal EA Analgèsia, Miosi, Disminució motilitat GI, Dependència física Miosi, ↓respiratòria, al·lucinògens Farmacologia i Terapèutica II BLOC II: TERAPÈUTICA DEL DOLOR Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció Farmacocinètica EA/contraindicacions ANALGÈSICS OPIOIDS Agonistes purs Morfina Selectius sobre el receptor μ Oxicodona Metadona Desintoxicació heroïna Fentanil Sulfentanil Remifentanil Meperidina Petidina Tramadol Pegats Codeïna Dihidrocodeïna Folcodina Loperamida VO Anestèsia pel dolor neuropàtic i oncològic ↑suau Tos ↑suaus Diarrea Activitat perifèrica= ↓peristaltisme intestinal No travessen BHE Defenoxilat Agonistes/ antagonistes mixtes Nalorfina Bona absorció mucoses BD variable Metabolisme hepàtic per glucoronoconjugació EPP Acumulació a teixits Mal pas de BHE MAI en associació Alteracions SNC 50% vòmits i nàusees Tolerancia Miosi, estrenyiment, retenció urinària, hipotensió, hipertensió intracranial, ↓respiratòria Sobredosificació = coma, ↓↓↓respiratòria, acidosi metabòlica  mort Contraindicacions  lesions cranials, gestació i part Precacució  MPOC, alteracions hepàtiques, ingesta d’alcohol Actuen sobre receptors μ i κ MAI amb un agonista pur Nalbufina Butorfanol Pentazocina VParenteral Agonistes parcials Buprenorfina Antagonistes dels receptors opioids Naloxona IV Naltrexona VO Nalmefé VO Nal- Contraindicta angina de pit/ infart Tractament de la sobredosificació d’opioids Protocols de deshabituació d’opioids amb naloxona (IV) Monoteràpia per deshabituació del tabac Deshabituació alcohòlica Actuen sobre el receptor μ, no selectius S’uneixen als receptors però no els activen Farmacologia i Terapèutica II BLOC II: TERAPÈUTICA DEL DOLOR Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció Farmacocinètica EA/contraindicacions DOLOR NEUROPÀTIC ATC Amitriptilina Tractament del dolor continu  poc útils en el dolor paroxístic Nortriptilina Antidepressius Doxepina Es comencen a usar a la mateixa dosi que l’antidepressiva però es pot augmentar poc a poc la Dosi.
↑intercal QT Hipotensió postural Efectes anticolinèrgics Insomni, Disfunció sexual Convulsions T-C Imipramina ISRS Paroxetina Nàusees, exantema, debilitat, ansietat, parestèsies, diarrea Sertralina Fluoexetina ISRN Duloxetina Efectes anticolinèrgics, hipotensió, somnolència ! Ajustar dosi insf renal Contraindicat glaucoma Venlafaxina Anticonvulsionants FAES Gabapentina Tractament de: dolor paroxístic crisi lancinant hiperalgèsia o alodínia Pregabalina Carbamezepina Oxacarbamezapina Somnolència, vertigen, astènia. Cal ajustar dosi si IR Efectes anticolinèrgics Cal ajustar dosi si IR Sedació, nàusees, diplopia, alteració hemato/hepato/ lipídiques, hiponatrèmia.
Vertigen, somnolència, vòmits, nistagme.
Nausees, vertigen, Efectes anticolinèrgics Síndr Stevens-Johnson Necròlisi epidèrmica Es poden combinar amb antidpressius o opioids Lamotrigina Opioids Topiramat Vigabatrina Morfina Tot tipus de dolors Analgèsia dolor neuropàtic demostrada Oxicodona Tramadol Codeïna Fentanil Buprenorfina Pegats>VO Pegats Tot tipus de dolors Unió a receptors μ, κ i δ Efectes anticolinèrgics: nàusees, vòmits, sedació, retenció urinària, estrenyiment, mareig, vertigen, hipotensió postural, sequedat boca, cansament, hipotensió ortostàtica,...
Farmacologia i Terapèutica II BLOC II: TERAPÈUTICA DEL DOLOR Grup farmacològic Principi actiu Via admin.
Indicació terapèutica Característiques Mecanisme d’acció Farmacocinètica EA/contraindicacions DOLOR NEUROPÀTIC Anestèsics locals Lidocaïna EMLA (lidocaina+ prolocaïna) Capsaïcina VO, IV VT: Pegats o Pomada VT VT Dolor neuropàtic molt localitzat Eficaç en neuropatia diabètica o dolor post herpètic Dessensibilitza les terminacions nervioses locals ESTRATÈGIA ANALGÈSICA Efecte 2,5 setmanes Màxim efectes 4-6 setm No en pell lesionada Cremor, picor, eritema irritatiu, sequedat pell ...