Exercici 2 de patrons (2013)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Biologia del desenvolupament
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 30
Subido por

Vista previa del texto

CARLOS  CAMILLERI  (NIU:  1310250)   PATRONS  BD   27/06/13   1.  EPITELI  2D        Aquest   patró   no   es   pot   fer   ja   que   per   qüestions   de   channeling   no   es   pot   generar   la   banda  rectangular  del  vèrtex  superior  dret  de  l’epiteli.   2.  FORMA  3D                  Aquest  patró  tampoc  es  pot  fer.     Com  a  molt  podríem  fer  una  banda  a  l’alçada  de  les  ‘orelles’  a  partir  de  la  banda  inicial,   però  no  podem  fer  que  la  concentració  de  cap  factor  sigui  major  als  dos  costats  per  tal   que   es   formin   les   dues   protuberàncies,   hi   hauria   d’haver   una   gran   protuberància   en   forma  d’anell  en  tot  el  territori  que  forma  la  banda.            3.  FORMA  3 D             Aquest  patró  es  forma  degut  a  un  sistema  de   reacció  difusió  a  l’epiteli:     -­‐  Expressió  d’un  Ft1  homogeni  a  l’epiteli   que  produeix  un  Fc1  (activ)  i  un  Fc2  (inhib).    -­‐   Hi   ha   una   pertorbació   local   provocada   per   la   banda   inicial   (ja   sigui   perquè   secreta    més   activador   o   en   moduli   la   secreció,   en   qualsevol   cas   la   banda   s’autoinhibeix     ràpidament)  que  genera  un  augment  local  de  la  concentració  d’Fc1.     -­‐  En  aquest  punt,  per  autoactivació,  es  forma  un  pic  de  concentració  d’Fc1.   -­‐  Fc1  alhora  indueix  la  producció  de  Fc2,  que  té  una  difusió  molt  major  que  Fc1.    -­‐  Degut  a  aquesta  inducció  de  Fc2  per  part  de  Fc1,  la  concentració  de  Fc2  augmenta  als   voltants  del  pic  de  Fc1.  Això  fa  que  disminueixi  la  concentració  de  Fc1  per  inhibició.      -­‐  Allà  on  la  concentració  de  Fc2  és  baixa,  es  formen  nous  pics  de  Fc1  que,  seguint  el   procediment  anterior,  crearan  nous  pics.   -­‐   En   aquests   pics   de   Fc1   la   concentració   (de   Fc1)   és   suficient   com   per   provocar   un   creixement  diferencial  d’aquestes  cèl·∙lules,  que  es  projecten  cap  a  l’exterior.       CARLOS  CAMILLERI  (NIU:  1310250)   PATRONS  BD   27/06/13     4.  FORMA   3D             Aquest  patró  es  forma  degut  a  un  sistema  de  reacció  difusió:    -­‐  Expressió  d’un  Ft1  homogeni  que  produeix  un  Fc1  (activador)  i  un  Fc2  (inhibidor).     -­‐   Hi   ha   una   pertorbació   local   provocada   per   la   banda   inicial   (ja   sigui   perquè   secreta   més    activador   o   en   moduli   la   secreció,   en   qualsevol   cas   la   banda   s’autoinhibeix   ràpidament)  que  genera  un  augment  local  de  la  concentració  d’Fc1.     -­‐  En  aquest  punt,   per  autoactivació,  es  forma  un  pic  de  concentració  d’Fc1.   -­‐  Fc1  alhora  indueix  la  producció  de  Fc2,  que  té  una  major  difusió  que  Fc1.   -­‐  Degut  a  aquesta  inducció  de  Fc2  per  part  de  Fc1,  la  concentració  de  Fc2  augmenta  als    voltants  del  pic  de  Fc1.  Això  fa  que  disminueixi  la  concentració  de  Fc1  per  inhibició.    -­‐  Allà  on  la  concentració  de  Fc2  és  baixa,  es  formen  nous  pics  de  Fc1  que,  seguint  el   procediment  anterior,  crearan  nous  pics.   -­‐   En   aquests   pics   de   Fc1   la   concentració   (de   Fc1)   és   suficient   com   per   provocar   un    creixement   diferencial  d’aquestes  cèl·∙lules,  que  es  projecten  cap  a  l’exterior.   -­‐   A   més,   com   que   els   pics   són   molt   prims,   és   possible   que   Fc1   també   provoqui   una   adhesió   diferencial   entre   les   cèl·∙lules   que   en   reben   una   concentració   suficient,   resultant-­‐ne  en  una  major  adhesió  respecte  a  les  que  no  en  tenen  tanta  concentració.     5.  FORMA  3D          Aquest   patró   no   es   pot   fer   perquè   la   rodona   interior   negre   es   troba   només   en   un   costat   de   l’esfera.   Al   no   haver   cap   asimetria   inicial   i   no   poder-­‐ne   crear   nosaltres,   és   impossible  que  es  doni  aquest  patró  final.     ...