Constitucional III: Drets i Llibertats Tema 2.5 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

ELS  PRINCIPIS  RECTORS  DE  LA  POLÍTICA  SOCIAL  I  ECONÒMICA.     Segons   ha   explicat   el   professor   Karl   Loewenstein,   "S’entenen   com   a   postulats   expressament   formulats,  els  drets  fonamentals  socioeconòmics  no  són  absolutament  nous:  alguns  d'ells,  com   el  dret  al  treball,  van  ser  recollits  en  la  Constitució  francesa  de  1793  i  1848.  Però  és  només  en   el   nostre   segle,   després   de   la   primera   i,   en   major   grau   encara,   després   de   la   Segona   Guerra   Mundial,   quan   s'han   convertit   en   l'equipatge   estàndard   del   constitucionalisme.   Van   ser   proclamats  per  primera  vegada,  a  la  Constitució  mexicana  de  1917".   A  Espanya,  el  capítol  III  del  títol  I  de  la  Constitució  regula  els  anomenats  "principis  rectors  de  la   política   social   i   econòmica",   més   coneguts   com   "drets   socials".   Com   ja   sabem,   la   naturalesa   jurídica  dels  principis  rectors  de  la  política  social  i  econòmica  és  diferent  de  la  resta  dels  drets  i   llibertats  regulats  en  la  Constitució  espanyola.  Aquests  drets  socials  no  són  drets  subjectius,  és   a   dir,   no   poden   invocar-­‐se   davant   d’un   jutge   o   tribunal   per   si   mateixos,   sinó   només   en   els   termes   de   les   lleis   que   els   desenvolupin.   Com   diu   l'article   53.3   "El   reconeixement,   el   respecte   i   la   protecció   dels   principis   reconeguts   en   el   capítol   tercer,   informaran   la   legislació   positiva,   la   pràctica   judicial   i   l'actuació   dels   poders   públics.   Només   podran   ser   al·∙legats   davant   la   jurisdicció  ordinària  d'acord  amb  el  que  disposin  les  lleis  que  els  desenvolupin".     Enumeració.   Els   drets   socials   que   la   nostra   Constitució   recull   de   forma   expressa   (articles   39   a   52)   són   els   següents:   -­‐  Els  poders  públics  asseguren  la  protecció  social,  econòmica  i  jurídica  de  la  família.  Asseguren,   també  la  protecció  integral  dels  fills,  iguals  davant  la  llei  amb  independència  de  la  filiació,  i  de   les  mares,  sigui  quin  sigui  el  seu  estat  civil  (article  39).   -­‐  Els  poders  públics  promouran  les  condicions  favorables  per  al  progrés  social  i  econòmic  i  la   distribució  més  equitativa  de  la  renda  regional  i  personal,  en  el  marc  d'una  política  d'estabilitat   econòmica  (article  40).   -­‐   Els   poders   públics   mantindran   un   règim   públic   de   Seguretat   Social   per   a   tots   els   ciutadans,   que   garanteixi   l'assistència   i   prestacions   socials   suficients   davant   situacions   de   necessitat,   especialment  en  cas  de  desocupació.  L'assistència  i  prestacions  complementàries  seran  lliures   (article  41).   -­‐  L'Estat  vetllarà  especialment  per  la  salvaguarda  dels  drets  econòmics  i  socials  dels  espanyols   a  l'estranger  i  orientarà  la  seva  política  cap  al  seu  retorn  (article  42)   -­‐   Es   reconeix   el   dret   a   la   protecció   de   la   salut.   Correspon   als   poders   públics   organitzar   i   tutelar   la   salut   pública   a   través   de   mesures   preventives   i   de   les   prestacions   i   serveis   necessaris.   Els   poders  públics  fomentaran  l'educació  sanitària,  l'educació  física  i  l'esport.  Facilitaran  també  la   utilització  adequada  del  lleure  (article  43).   -­‐   Els   poders   públics   promouran   i   tutelaran   l'accés   a   la   cultura,   a   la   qual   tots   tenen   dret.   Els   poders  públics  promouran  la  ciència  i  la  investigació  científica  i  tècnica  en  benefici  de  l'interès   general  (article  44).   -­‐  Tothom  té  dret  a  gaudir  d'un  medi  ambient  adequat  per  al  desenvolupament  de  la  persona,   així   com   el   deure   de   conservar-­‐lo.   Els   poders   públics   vetllaran   per   la   utilització   racional   de   tots   els   recursos   naturals,   amb   la   finalitat   de   protegir   i   millorar   la   qualitat   de   la   vida   i   defensar   i   restaurar  el  medi  ambient,  recolzant-­‐se  en  la  indispensable  solidaritat  col  ·∙  lectiva  (article  45).   -­‐   Els   poders   públics   garantiran   la   conservació   i   l'enriquiment   del   patrimoni   històric,   cultural   i   artístic  dels  pobles  d'Espanya  i  dels  béns  que  l'integren,  sigui  quin  sigui  el  règim  jurídic  i  la  seva   titularitat  (article  46).   -­‐   Tots   els   espanyols   tenen   dret   a   gaudir   d'un   habitatge   digne   i   adequat.   Els   poders   públics   promouran   les   condicions   necessàries   i   establiran   les   normes   pertinents   per   fer   efectiu   aquest   dret,   regulant   la   utilització   del   sòl   d'acord   amb   l'interès   general   per   impedir   l'especulació.   La   comunitat   participarà   en   les   plusvàlues   que   generi   l'acció   urbanística   dels   poders   públics   (article  47).   -­‐  Els  poders  públics  promouran  les  condicions  per  a  la  participació  lliure  i  eficaç  de  la  joventut   en  el  desenvolupament  en  el  desenvolupament  polític,  social,  econòmic  i  cultural  (article  48).   -­‐   Els   poders   públics   realitzaran   una   política   de   previsió,   tractament,   rehabilitació   i   integració   dels   disminuïts   físics,   sensorials   i   psíquics,   als   quals   prestaran   l'atenció   especialitzada   que   requereixin  (article  49).   -­‐  Els  poders  públics  garantiran,  mitjançant  pensions  adequades  i  periòdicament  actualitzades,   la  suficiència  econòmica  als  ciutadans  durant  la  tercera  edat  (article  50).   -­‐   Els   poders   públics   garantiran   la   defensa   dels   consumidors   i   usuaris,   protegint,   mitjançant   procediments  eficaços,  la  seguretat,  la  salut  i  els  legítims  interessos  econòmics  dels  mateixos.   Els  poders  públics  promouran  la  informació.   i  l'educació  dels  consumidors  i  usuaris,  en  fomentaran  les  organitzacions  i  les  escoltaran  en  les   qüestions  que  puguin  afectar-­‐los  en  la  forma  que  la  llei  estableixi  (article  51).   -­‐  La  Llei  regularà  les  organitzacions  professionals  que  contribueixin  a  la  defensa  dels  interessos   econòmics  que  els  siguin  propis  (article  52).   ...