Trastorns Emili Soro tema 4 part 3 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Trastorns del Desenvolupament
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 19/04/2016
Descargas 16

Descripción

Apunts del tema 4 (discapacitat auditiva) de l'assignatura de Trastorns del desenvolupament amb Emili Soro.

Vista previa del texto

Usuario unybook: emarpa95 TEMA 4: DISCAPACITAT AUDITIVA- TERCERA PART CONTEXT ESCOLAR Igual que amb tots els altres nens, l’escola ha de fomentar el desenvolupament global dels nens amb sordesa i potenciar-ne la intel·ligència i la socialització, a més de garantir que puguin accedir als continguts escolars corresponents a la seva etapa educativa. En el cas dels nens amb sordesa hi ha una dificultat per assolir tots aquests objectius, i és que no es poden comunicar amb tanta facilitat com els altes. És per això que l’escola ha d’enfatitzar la intervenció específica en comunicació i llenguatge i promoure la interacció comunicativa de l’alumne. Tot això s’assoleix més fàcilment amb certes ajudes:  CREDA: Són serveis educatius destinats a l’alumnat sord i/o amb greus dificultats en el llenguatge. Està format per logopedes, psicopedagogs i audioprotesistes que ajuden als mestres i familiars a adequar-se a les necessitats educatives de l’alumne sord, a més d’atendre directament a aquest.
 Psicòleg o psicopedagog: els psicòlegs i els psicopedagogs realitzen diverses funcions en relació als alumnes sords: Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95  Avaluació inicial dels infants sords menors de tres anys en col·laboració amb els centres de desenvolupament i atenció primerenca (CDIAP).
 Col·laboració amb l’EAP en l’elaboració del dictamen d’escolarització de l’alumnat sord.
 Seguiment de l’evolució de l’alumnat sord. Com a mínim s’elaborarà un informe a l’inici de l’escolaritat i un en cada canvi d’etapa o de centre.
 Assessorament dels professors que tenen alumnes sords, així com de les families d’aquests alumnes.
 Col·laboració amb logopedes i professors en l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat sord.
Tant el CREDA com els psicòlegs i els psicopedagogs orienten al professor amb alumnes amb sordesa, que ha de tenir en compte diverses variables a l’hora d’interactuar amb ells: Lectura labial: com ja s’ha comentat amb anterioritat, algunes persones amb sordesa fan servir la lectura labial per comprendre millor als seus interlocutors oïdors. Si és el cas Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 d’algun dels seus alumnes sords, és convenient que el mestre segueixi aquestes pautes per facilitar-l’hi la comprensió: o Parlar només quan l’estudiant estigui mirant directament. Es poden utilitzar indicacions per cridar la seva atenció abans de començar a parlar.
o Tenir la cara ben il·luminada, evitant els contrallums, perquè l’alumne vegi més clarament els llavis.
o Evitar qualsevol interferència en la lectura labial, per exemple no tapar-se la boca mentre es parla o no parlar mentre es mira a la pissarra.
o Vocalitzar bé, sense exagerar ni cridar i a un ritme adequat.
o Abans d’iniciar un debat a classe, deixar clar sobre què anirà i quins objectius té.
o Quan sigui necessari es pot acompanyar la comunicació verbal amb gestos o amb l’escriptura.
o Fer preguntes a l’alumne amb sordesa per tal d’assegurar que està seguint l’explicació.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 Accés a la informació escrita: els alumnes amb sordesa solen tenir dificultats per expressar-se i comprendre per mitjà de l’escriptura. Per pal·liar aquesta dificultat es poden seguir aquestes pautes: o Incloure definicions sobre el vocabulari nou que apareix en cada activitat (glossari terminològic).
o Utilitzar diferents mitjans que complementin l’escriptura, per exemple esquemes o dibuixos.
o Anticipar els materials que es treballaran a classe, de manera que a l’alumne l’hi serà més fàcil accedir a la informació.
o Facilitar els apunts de la informació oral del professor i els comentaris aportats pels altres alumnes a l’alumne sord, ja que no pot escriure i mirar al professor al mateix temps. Es pot fer per mitjà d’una comissió d’apunts.
Ubicació espaial a l’aula: és recomanable que l’alumne segui a les primeres files, de manera que pugui veure millor al professor, tot i que segons l’activitat que s’estigui duent a terme es prioritzarà que estigui situat en una posició que l’hi permeti seguir el que diuen els seus companys. A més, s’ha Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 Usuario unybook: emarpa95 d’intentar que estigui apartat de les zones sorolloses i/o amb vibracions, ja que ambdós factors poden donar lloc a xiulades dels aparells molt desagradables.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emarpa95 ...